Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1993 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 Academic Hospital / Göğüs Hastalıkları Uzmanı
 • 2013 - 2020 Gayrettepe Florence Nightingale / Göğüs Hastalıkları Uzmanı
 • 2003 - 2013 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH / Göğüs hastalıkları uzmanı
 • 2002 - 2003 Royal Brompton Hospital Lung Division, Londra / İntersitisyel Akciğer hastalıkları ve Bronşektazi
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • European Respiratory Society
 • Türk Toraks Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • COVID-19: vaccination vs. hospitalization. Infection. 2022 Jan 4:1?6. doi: 10.1007/s15010-021-01751-1. Uzun O, Akpolat T, Varol A, Turan S, Bektas SG, Cetinkaya PD, Dursun M, Bakan N, Ketencioglu BB, Bayrak M, Baris SA, Aykac N, Almaz MS, Kokturk N,
 • COVID-19 Outbreak in İstanbul Turk Thorac J 2022; 23(1): 63-69. Doi:10.5152/TurkThoracJ.2022.21088. Aykac N, Elbek O.
 • Perceptions of Students of a Medical School on Unified Health Warnings in Plain Packs. Turk Thorac J 2021; 22(5): 407-412. DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2021.0311. Yasin Y, Aykaç N.
 • Evaluation of the measures taken in nursing homes of the Istanbul metropolitan municipality during the COVID-19 pandemic Turk Geriatr. Derg. 2021;24(1):13-22. Aykac N, Yuksel Eryigit O, Elbek O.
 • COVID-19 Pandemisinin etkisiyle birlikte İstanbul?da son beş yılın hava kirliliği değerlendirilmesi. Göğüs Hastanesi Dergisi. 2021; 35(3): 113-124 | DOI: 10.5222/IGH.2021.78941 Aykaç N, Bostan P, Olcay S, Öztürk B.
 • COVID-19 mortality in Istanbul in association with air pollution and socioeconomic status: an ecological study Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Sep 30:1?9. doi: 10.1007/s11356-021-16624-1. Aykaç N, Etiler N.
 • Ambient Particulate Matter Persistant Air Pollution in Turkey: A Four-Year Analysis . Turk Thorac J 2021; 22(6): 482-488. DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2021.21121 Aykaç N, Yasin Y.
 • Premature deaths attributable to long-term exposure to PM2.5 in Turkey. Environ Sci Pollut Res (2021). https://doi.org/10.1007/s11356-021-13923-5. Pala K, Aykac N, Yasin Y.
 • Rethinking the First COVID-19 Death in Turkey. Turk Thorac J 2020; 21(4): 291-2. DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2020.20085 DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2020.20085. Aykaç N, Yasin Y.
 • Turkish Thoracic Society COVID-19 Follow-Up Committee. COVID-19 Pandemic and the Global Perspective of Turkish Thoracic Society. Turk Thorac J. 2020 Nov;21(6):419-432. doi: 10.5152/TurkThoracJ.2020.20174. Köktürk N, İtil BO, Altınışık G, Adıgüzel N, Akgün M, Akyıldız L, Altın S, Arıkan H, Ateş G, Ay P, Aykaç N

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?