Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 2004 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2016 Kars Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
ÜYELİKLER
 • Türk Endokrin Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pure Tubular Carcinoma of the Breast: Is Axillary Staging Necessary? Indian J Surg (2019). https://doi.org/10.1007/s12262-019-01960-x Halil Kara, Akif Enes Arikan Onur Dulgeroglu, Fatma Tokat, Cihan Uras
 • Oncologic safety of nipple?sparing mastectomy in patients with short tumor?nipple distance Volume25, Issue4 July/August 2019 Pages 612-618 https://doi.org/10.1111/tbj.13289 Fatih Levent Balci, Halil Kara, Onur Dulgeroglu, Cihan Uras
 • Esophagoileostomy as an uncommon complication after total gastrectomy for gastric cancer Chirurgia 2018 June;31(3):116-9DOI: 10.23736/S0394-9508.17.04759-3 Haldun KAR, Necat CIN, Cengiz TAVUSBAY, Yasin PEKER, Fatih ASLAN, Onur DÜLGEROĞLU, Fatma A. Tatar
 • Comparison of open appendectomy and laparoscopic appendectomy with laparoscopic intracorporeal knotting and glove endobag techniques: A prospective observational study Turk J Surg. 2017; 33(4): 258?266. Published online 2017 Dec 1. doi: [10.5152/turkjsurg.2017.3583] Mehmet AZİRET, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Hasan ERDEM, Şahin KAHRAMANCA, Hilmi BOZKURT, Onur DÜLGEROĞLU, Ali Cihat YILDIRIM, Oktay İRKÖRÜCÜ, Emre Birza
 • The relationship between preoperative anxiety levels and vasovagal incidents during the administration of spinal anesthesia Brazilian Journal of Anest (English Editi.2017; 67(4): 388. Mürsel EKİNCİ, Birzat Emre GÖLBOYU, Onur DÜLGEROĞLU, Murat AKSUN, Pınar Karaca BAYSAL, Erkan Cem ÇELİK, Ayşe Nur YEKSAN
 • Comparison of Preincisional and Postincisional 0.25% Levobupivacaine Infiltration in Thyroid Surgery J Clin Anal Med 2017;8(1): 74-7 DOI: 10.4328/JCAM.4707 Mürsel EKİNCİ, Birzat Emre GÖLBOYU, Ayşe Nur YEKSAN, Onur DÜLGEROĞLU, Murat AKSUN, Pınar Karaca BAYSAL
 • Laparaskopik kolesistektomi ameliyatlarında %0, 25 Levobupivakain infiltrasyon zamanının postoperatif ağrı üzerine etkisi Kocaeli Tıp Dergisi 2016;cilt 5 sayı 2 Onur DÜLGEROĞLU, Emre GÖLBOYU, Murat AKSUN, Senem GİRGİN, Ali AHISKALIOĞLU, Pınar BAYSAL, Mürsel EKİNCİ
 • Continuing medical education activities of specialists working in secondary health care hospitals in Eastern Anatolian Region Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2015; 25(3):179-185 doi:10.5222/terh.2015.179 Emre GÖLBOYU, Onur DÜLGEROĞLU, Mürsel EKİNCİ, İllker KIZILOĞLU, Erdem SARI, Pınar BAYSAL
 • Predisposing factors playing a role in the development of multidrug resistant Acinetobacter Baumannii infections in intensive care unit Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2015; 25(3):157-164 doi:10.5222/terh.2015.157 Emre GÖLBOYU, Onur DÜLGEROĞLU, Mürsel EKİNCİ, Pınar BAYSAL
 • Proktolojide Hastalar Bizi Yanıltabilir mi? Mehmet HACIYANLI, Ömer TAŞKAYNATAN Causapedia 2014; 3:994 Erdem SARI, Emir ÇAPKINOĞLU, Yusuf KUMKUMOĞLU, Serkan KARAİŞLİ, Emre DANIŞ, İlker KIZILOĞLU, Onur DÜLGEROĞLU, Özgün AKGÜL, Turan ACAR,

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55