Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Hastalıkları
 • 2011 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2006 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği
 • European Society of Human Genetics
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of the clinical diagnostic criteria and the results of the next-generation sequence gene panel in patients with monogenic systemic autoinflammatory diseases Clin Rheumatol. 2020 Nov 9. doi: 10.1007/sl0067-020-05492-8. Epub ahead of print. PMID: 33165748. Sözeri B, Demir F, Sönmez HE, Karadağ ŞG, Demirkol YK, Doğan ÖA, Doğanay HL, Ayaz NA.
 • H syndrome with a novel homozygous SLC29A3 mutation in two sisters. Pediatr Dermatol. 2020 Nov;37(6): 1135-1138. doi: 10.1111/pde. 14322. Epub 2020 Aug 10.PMID: 32776596. Demir D, Aktaş Karabay E, Sözeri B, Gürsoy F, Akgün Doğan Ö, Topaktaş E, Zindancı İ.
 • Does sampling saliva increase detection of SARS-CoV-2 by RT-PCR? Comparing saliva with oro-nasopharyngeal swabs J Virol Methods. 2020 Dec 30;290:114049. doi: 10.1016/j.jviromet.2020.114049. Epub ahead ofprint. PMID: 33387561; PMCID: PMC7833528. Doğan OA, Köse B, Agaoglu NB, Yildiz J, Alkurt G, Demirkol YK, Irvem A, Doganay GD, Doganay L.
 • Peters Plus syndrome: a recognizable clinical entity. Türk J Pediatr. 2020;62(1): 136-140. doi: 10.24953/turkjped.2020.01.020. PMID: 32253880. Demir GÜ, Lafçı NG, Doğan ÖA, Şimşek-Kiper PÖ, Utine GE
 • The origin of SARS-CoV-2 in İstanbul: Sequencing fmdings from the epicenter of the pandemic in Turkey. North Clin Istanb. 2020 May 15;7(3):203-209. doi: 10.14744/nci.2020.90532. PMID: 32478289; PMCID: PMC7251277. Karacan I, Akgün TK, Agaoglu NB, Irvem A, Alkurt G, Yildiz J, Köse B, Özel AS, Altunal LN, Can ND, Demirkol YK, Aydin M, Doğan OA, Doganay L,DoganayGD
 • Genetic panel screening in patients with clinically unclassifıed systemic autoinflammatory diseases Clin Rheumatol. 2020 Dec;39(12):3733-3745. doi: 10.1007/sl0067-020-05108-1. Epub 2020 May 26. PMID: 32458238 Demir F, Doğan ÖA, Demirkol YK, Tekkuş KE, Canbek S, Karadağ ŞG, Sönmez HE, Ayaz NA, Doğanay HL, Sözeri B
 • Further Phenotypic Delineation of Partial Trisomy 17q and Partial Monosomy 20q due to Rare t(17;20) Mol Syndromol. 2020 Feb;ll(l):38-42. doi: 10.1159/000505141. Epub 2020 Jan 14. PMID: 32256300; PMCID: PMC7109379. Ürel-Demir G, Akgün-Doğan Ö, Oğuz S, Güleray-Lafcı N, Şimşek-Kiper PÖ, Eda Utine G, Alikaşifoğlu M, Boduroğlu K.
 • Responding to COVID-19 in İstanbul: Perspective from genomic laboratory. North Clin Istanb. 2020 May 7;7(3):311-312. doi: 10.14744/nci.2020.30075. PMID: 32478308; PMCID: PMC7251262. Doganay L, Agaoglu NB, Irvem A, Alkurt G, Yildiz J, Köse B, Demirkol YK, Doğan OA, Doganay GD.
 • The musculoskeletal system manifestations in children with familial Mediterranean fever. North Clin Istanb. 2020 Sep 4;7(5):438-442. doi: 10.14744/nci.2020.96636. PMID: 33163878; PMCID: PMC7603850. Demir F, Bolac GL, Merter T, Canbek S, Doğan OA, Demirkol YK, Yildiz J, Doganay HL, Sozeri B.
 • Cafe noir spots: a feature of familial Progressive hyper- and hypopigmentation J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Feb;34(2):e76-e77. doi: 10.1111/jdv. 15968. Epub 2019 Oct 24. PMID: 31571311. Gülseren D, Güleray N, Akgün-Doğan Ö, Şimşek-Kiper PÖ, Utine EG, Alikaşifoğlu M, Ersoy-Evans S

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?