Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı / Elektrodiyagnostik Nöroloji Yüksek Lisansı
 • 2017 Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörooftalmoloji / Emory Eye Center, Atlanta, A.B.D.
 • 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 2003 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji
 • 2001 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1995 Kadıköy Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2022 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi
 • 2012 - 2013 Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Uzmanı
 • 2011 - 2012 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Uzmanı
 • 2010 - 2011 Tekirdağ Devlet Hastanesi, Nöroloji Uzmanı
ÜYELİKLER
 • World Federation of Neurology
 • American Academy of Neurology (AAN)
 • Türk Tabipleri Birliği
 • North American Neuroophthalmology Society (NANOS)
 • Türk Nöroloji Derneği - Nörooftalmoloji, Nöromusküler Hastalıklar ve Nöropatik Ağrı Çalışma Grupları
 • European Academy of Neurology (EAN)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Physical and mental fatigue in myasthenia gravis and its correlation with other symptoms Acta Neurologica Belg 2022;122(4):915-23 (SCIE) Akkan Suzan A, Kahraman Koytak P, Uluc K, Tanridag T.
 • Accuracy and reliability of magnetic resonance imaging in the diagnosis of idiopathic intracranial hypertension Eur J Radiol. 2022 Oct;155:110491 (SCIE) Kuzan BN, Ilgın C, Kuzan TY, Dericioğlu V, Kahraman-Koytak P, Uluç K, Çimşit NÇ.
 • Neuropathic pain frequency in neurology outpatients: a multicenter study. Boz C, Tütüncü M, Akalin MA, Kamişli Ö, Özcan A, Koytak PK, Uluç K, Erdem-Özdamar S, Tan E.Noro Psikiyatr Ars. 2021;58(4):257-60 (SCIE) Bekircan-Kurt CE, İnan B, Bulut O, Şengün İ, Karli N, Güneş N, Çokal BG, Güler SK, Yoldaş TK, Özcanyüz DG, Koç F, Ünlütürk Z, Erdoğan Ç, Uludağ B,
 • Reference jitter values for the sternocleidomastoid muscle with concentric needle electrodes. Muscle Nerve. 2021;63(1):116-19 (SCI) Kula E, Tanridag T, Kahraman Koytak P, Uluc K.
 • Successful treatment of influenza B associated acute necrotizing encephalopathy in an adult using combination of high dose oseltamivir-IVIG-pulse metylprednisolone. Acta Neurol Bel. 2020;121(6):1863-65 (SCIE) Erdil E, Vural E, Kahraman Koytak P, Tuncer NE.
 • Diagnostic errors in initial misdiagnosis of optic nerve sheath meningiomas. JAMA Neurol 2019;76(3):326-32 (SCI) Kahraman-Koytak P, Bruce BB, Peragallo J, Newman NJ, Biousse V.
 • Cutaneous silent period in myofascial pain syndrome. Muscle Nerve 2018;57(1):E24-8 (SCI) Kilinc O, Sencan S, Ercalik T, Koytak PK, Alibas H, Gunduz OH, Tanridag T, Uluc K.
 • Heart rate variability in patients with multiple sclerosis Mult Scler Relat Disord 2018;24:64-8 (SCIE) Ozbek D, Cincin A, Kahraman Koytak P, Kepez A, İnce Günal D, Agan K.
 • Evaluation of depressive mood and cognitive functions in patients with acromegaly under somatostatin analogue therapy J Endocrinol Invest 2017;40(12):1365-72 (SCI). Alibas H, Uluc K, Kahraman Koytak P, Uygur MM, Tuncer N, Tanridag T, Gogas Yavuz D.
 • Medial plantar-to-radial-amplitude ratio: does it have electrodiagnostic utility in distal sensory polyneuropathy? Int J Neurosci. 2017;127:356-60 (SCIE). Kahraman Koytak P, Alibas H, Omercikoglu Ozden H, Tanridag T, Uluc K.
 • Topiramate and accommodation: does topiramate cause accommodative dysfunction? Can J Ophthalmol. 2017;52(1):20-5 (SCI) Cerman E, Akkaya Turhan S, Eraslan M, Kahraman Koytak P, Kilinc O, Tanridag T.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?