Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Nörooftalmoloji Nedir?

Nörooftalmoloji, göz ve sinir sisteminin ortak hastalıklarını değerlendirir. Görme sorunları gözlerden değil de beyinden veya beyin ile bağlantıyı sağlayan sinirlerden kaynaklanıyorsa nörooftalmolojinin ilgi alanına girer. 

Görme siniri, yani optik sinir göz küresinden köken alıp beyindeki görme yollarıyla birleşir ve görüntünün beynin arka (oksipital) bölgesindeki görme korteksine iletilerek algılanmasını sağlar. Beyin sapından köken alan oküler motor sinirler ise göz hareketlerini sağlayan kaslara bağlanarak bakışlarımızı kontrol eder. Dolayısıyla, beynin yaklaşık yarısı görme ile ilişkili işlevlerde rol oynar. Bu işlevleri etkileyecek herhangi bir nörolojik hastalık görme kaybı, çift görme (diplopi), göz kapak düşüklüğü (pitoz), göz bebeği (pupil) boyutlarında değişiklik gibi nörooftalmolojik bulgulara yol açabilir. 

Bazı durumlarda görme veya göz kasları dolaylı olarak etkilenir. Örneğin, özellikle üreme çağındaki kilolu kadınlarda görülen bir baş ağrısı sendromu olan idyopatik intrakranial hipertansiyonda kafa içi basınç artışına bağlı olarak optik sinirler bası altında kalır ve nörooftalmolojik muayenede, papilödem (optik sinir başının kabarıklığı) denilen durum saptanır. Bu olgular, diğer baş ağrısı hastalarından farklı tedavi edilmezse, basınç düşürücü tedaviler uygulanmazsa görme sinirlerinde ilerleyici ve kalıcı hasar meydana gelebilir. Aynı şekilde, myastenia gravis denilen hastalıkta sinirlerden kaslara iletimin gerçekleştiği nöromusküler kavşaktaki bir immün bozukluk nedeniyle kaslarda kuvvetsizlik görünür. Bu hastaların ilk başvuru yakınmaları genellikle göz kapak düşüklüğü ve çift görme gibi göz kaslarının etkilendiği bulgulardır. Bu hastalarda ayrıntılı nörooftalmolojik ve nöromusküler değerlendirme yapılmadan göz kapak cerrahisi gibi tedaviler uygulanması altta yatan hastalığın tanı ve tedavisini geciktirecektir.

Nörooftalmolojinin İlgilendiği Başlıca Hastalıklar
 • Papilödem ve idyopatik intrakranial hipertansiyon (kafa içi basınç artışına bağlı baş ağrısı sendromu) (psödotümör serebri)
 • Çift görme, erişkin başlangıçlı şaşılık, gözlerde kayma
 • Göz kapak düşüklüğü (blefaropitozis)
 • Oküler miyastenia gravis
 • Göz sinir felçleri (okülomotor, abdusens veya troklear palsi)
 • Optik nöropatiler (multipl sklerozda da görülebilen optik nörit dahil)
 • Tiroid göz hastalığı
 • Optik sinire bası yapan hipofiz tümörü gibi kitlelerin takibi
 • Görme yollarını etkileyen diğer beyin tümörleri veya beyin damar tıkanıklıkları
 • Blefarospazm ve hemifasial spazm gibi göz kapaklarında istemsiz kasılmanın görüldüğü dinamik göz kapağı anomalileri
 • Migren ilişkili görme bozuklukları (görsel aura)
 • Göz bebek boyutlarında farklılıklar (anizokori, Horner sendromu, Adie pupili, vs)
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?