Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Cincinati Children''s Mediacal Center, Pediatric Headache Center- Observer
 • 2013 Nöroloji Doçenti
 • 2010 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elektrofizyoloji/DATE- Sinirbilim Master
 • 2007 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi- Yardımcı Doçent
 • 2000 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
 • 1998 Houston Baylor Collage Neurology Department- Observer
 • 1986 - 1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2002 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2002 29 Mayıs Hastanesi
 • 1995 - 2000 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği
 • Avrupa Nöroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A Single Center Retrospective Study of Onabotulinumtoxin A for Treatment of 245 Chronic Migraine Patients: Survey Results of A Real-World Experience Acta Neurologica Belgica 2018 P. Yalinay Dikmen, E. Aydınlar, S Kosak, A. Sagduyu Kocaman
 • Electromyography in Pediatric Population Archives of Neuropsychiatry 2018;55:36-39 E. Kocasoy Orhan, L. Baysal Kırac, P. Yalınay Dikmen, Z. Matur, M. Ertas, A.E. Oge, F. Deymeer, J. Yazıcı, M.B. Baslo
 • Onabotulinumtoxin A efectiveness on chronic migraine, negative emotional states and sleep quality: a single-center prospective study The Journal of Headache and Pain 2017;18:23 E. Aydınlar, P. Yalinay Dikmen, S Kosak, AS Kocaman
 • Relationship between MIDAS, depression, anxiety and alexithymia in migraine patients Acta Neurologica Belgica 2017;16 P. Yalinay Dikmen, E. Onur Aysevener, S. Kosak, E. Ilgaz Aydınlar, A. Sagduyu Kocaman
 • Analysis of Motor Unit Firing Characteristics in Patients with Motor Neuron Diseases. Somatosensory and Motor Research. 2016;24:1-4. P. Yalınay Dikmen, E. Kocasoy Orhan, M.B. Baslo.
 • Pain Levels of Examined Muscles and Gender Differences in Pain During Electromyography. Pain. 2015;27:79-82. P. Yalınay Dikmen, E. Ilgaz Aydınlar, G. Karlıkaya.
 • The relationships between migraine, depression, anxiety, stress and sleep disturbances. Acta Neurol Belg. 2015 Jun;115(2):117-22. P. Yalinay Dikmen , Yavuz BG, Aydinlar EI.
 • The relation of sexual function to migraine-related disability, depression and anxiety in patients with migraine. J Headache Pain. 2014 May 27;15:32. doi: 10.1186/1129-2377-15-32. Eraslan D, Yalınay Dikmen P, Ilgaz Aydınlar E, Incesu C.
 • Expected and Experienced Pain Levels in Electromyography Archives of Neuropsychiatry 2013;50:364-367. DOI: 10.4274/npa.y6699 P. Yalınay Dikmen, E.I. Aydınlar, G. Karlıkaya
 • Diagnostic use of dermatomal somatosensory evoked potentials in spinal disorders: a case series. The Journal of Spinal Cord Medicine, 2013;36(10):672-678. P. Yalınay Dikmen, A.E. Öge.
 • Migren Tedavisinde Botulinum Toksini. Nöropsikiyatri Arşivi, 2013;50(1):36-40 E.I. Aydınlar, P.Y. Dikmen, A.K. Sağduyu.
 • Association between somatic amplification, anxiety, depression, stress and migraine. The Journal of Headache and Pain, 2013;14:53. Yavuz BG, Aydınlar EI, Dikmen PY, İncesu C.
 • Clinical events in psychogenic non-epileptic seizures based on semiological seizure classification. Neurological Research (ISSN: 01616412), 2013;35(10):1070-1075. P.Y. Dikmen, Z.U. Acar, C. Gürses.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI