Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1996 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1999 Groupe Hospitalier Cochin Asistance Hopitaux Publique de Paris. Laparoscopik Cerrahi Ünitesi
 • 1996 The New York Hospital Cornell Medical Center Department of Obstetrics and Gynecology. Division of Maternal-Fetal Medicine / Visiting fellow
 • 1996 The New York Hospital- Cornell Medical Center. The Center for Reproductive Medicine and Infertility IVF Ünitesi Prof.Dr. Zev Rosenwaks / Visiting Fellow
 • 1995 Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Gynecologic Oncology Service Department of Surgery Prof. W. Hoskins Visiting Fellow
 • 1991 - 1992 Queen Elisabeth Maternity and Women''s Hospital Birmingham İnfertilite ve Laparoskopik Cerrahi Ünitesi Director M.S.Sawyer
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Turkısh Society of Reproductive Medicine
 • European Society for Gynaecological Endoscopy
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Office hysteroscopy improves pregnancy rates following IVF Reprod Biomed Online.2012.Sep;25(39;261-6.doi:10.1016/jrbmo2012.05.013.Epub2012 Jun 16 Karayalçın R,Ozter Ş,Özcan S,Uzunlar Ö,Gürlek B,Moraloğlu Ö,Batıoğlu S.
 • Tubal sterilisation during cesarean sectin or as an elective procedure?Effect on the ovarian reserve. MContraception.2012 Nov;86(5):488-93:10.1016 Ozter Ş,Moraloğlu Ö,Gülermen C,Engin Üstün Y,Uzunlar Ö,Karayalçın R,Uğur
 • Continious versus interrupted episiotomy repair with monofilament or multifilament absorbed suture materials:a randomised controlled trial Arch Gynecol Obstet.2011 Aug:28(2):275-80 Kokanalı D,Uğur M,Kokanalı M ,Karayalçın R,Tonguç E
 • Asymptomatic bacteriuria andantibacterialsusceptibility patterns in an obstetric population ISRN Obstet Gnecol.2011;2011:721872Epub 2011 Jan 24 Çelen S,Oruç AS,Karayalçın R,Saygan S,Ünlü S,Polat B,Danışman N.
 • Abdominal,vaginal and total laparoscopic hysterectomy:perioperative morbidity Arch Gynecol Obstet.2011 Aug;284(2):385-9 Association -TJGGA-59489 Doğanay M,Yıldız Y,Tonguç E,Var T,Karayaçın R,Gün Ö,Aksakal O.
 • Emergency Peripartum Hysterectomy. Gynecol Obstet.2011 Apr;283(4):723-7 Karayalcin R,Ozcan S, Ozyer S, Mollamahmutoglu L,Danısman N.Arch
 • Results of 2500 office-based diagnostic hysteroscopies before IVF. Reprod Biomed Online. 2010 May; 20(5):,689-693. Karayalcin R, Ozcan S,Moraloglu O, Ozyer S,Mollamahmutoglu L,Batıoglu S.
 • Prevalence of cholelithiasis in a Turkish postmenopausal women population sample Turkish Journal of Gastroenterology 2010 Dec;21(4):416-2 Karayalcin R, Genç V, Karaca A S, Özakşit G.
 • Peritoneal fluid and serum leptin concentrations in women with primary infertility Gynecol Obstet. 2009 Mar; 279(3):361-4. Gungor T,Kanat-Pektas M,Karayalcin R, Mollamahmutoglu L. Arch
 • Comparison Of GnRH agonists and antagonists in normoresponder IVF/ICSI in Turkish female patients. .Adv Ther .2008 Mar;25(3):266-73 Moraloglu O,Kilic S,Karayalcin R,Yüksel B,Tasdemir N,Işık A,Ugur M

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?