Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1996 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2012 Güven Hastanesi / Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi
 • 2004 - 2010 GenART Tüp Bebek Merkezi / Tıbbi Direktör
 • 1996 - 2010 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1999 - 2004 Centrum Klinik Tüp Bebek Merkezi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Large solitary paravaginal hytatid cyst: a rare cause of urethral injury. Int Urogynecol J (2010)21:1577-1579 Özcan S, Karayalcin R ,Özyer Ş.
 • Results of 2500 office-based diagnostic hysteroscopies before IVF. Reprod Biomed Online. 2010; 20, 689-693. Karayalcin R, Ozcan S,Moraloglu O, Ozyer S,Mollamahmutoglu L,Batıoglu S.
 • Emergency Peripartum Hysterectomy. Arch Gynecol Obstet.2010 Mar 30.(Epub ahead of print) Karayalcin R,Ozcan S, Ozyer S, Mollamahmutoglu L,Danısman N.
 • The effectiveness of intracytoplasmic sperm injection combined with piezoelectric stimulation in infertile couples with total fertilization failure. Fertil Steril. 2010 Aug;94(3):900-4. Epub 2009 May 21. Baltaci V, Ayvaz OU, Unsal E, Aktaş Y, Baltaci A, Turhan F, Ozcan S, Sönmezer M.
 • Clinical and Laparoscopic Findings in infertile Couples with a Normal Hysterosalpingogram. Ozkul M, Ozaksit G, Karayalcin R, Ozcan S, Ugur M. Gynecol Obstet Reprod Med ;15:1(25-29).2009
 • Successful application of preimplantation genetic diagnosis for Leigh syndrome. 2008 Nov;90(5):2017.e11-3. Epub 2008 Sep 7. Unsal E, Aktaş Y, Uner O, BaltacI A, Ozcan S, Turhan F, Baltaci V.Fertil Steril.
 • Similar Pregnancy rates between different endometrial Echo patterns in ART. Gynecol Obstet Repred Med ;2008.14:2(94-98). Unlu S, Ozaksit G, Karayalcin R,Ozcan S,Ustunyurt E, Unlu E.
 • PKOS''lu hastalarda GnRH-a tedavisi sonrası tesbit edilen folikül kistlerinin ART sonuçlarına etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonataloji Tıp Dergisi.Haziran 2007.Vol :4.Sayı 14, sf. 512-514. Karayalcin R, Ozcan S, Yenicesu O,Moraloglu O, Doğan M,Mollamahmutoglu L.
 • Postmenopozal asemptomatik ve semptomatik hastalarda transvaginal ultrasonografi ofis histeroskopi bulgularının histopatolojik tanılarla korelasyonunun değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi.2006.Cİlt 3 Sayı 2.68-72. Ekin M, Karayalcin R, Ozcan S,Ozcan U.
 • Clomiphene in Combination with Tamoxifen for ovulation induction. Can it be first line treatment? Gynecol Obstet Reprod Med.2003;9:19-22. Karayalcin R,Ugur M, Oksuzoglu A,Ozcan S,Sargın A,Gokmen O.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?