Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Acıbadem Atakent Hastanesi / Doçent / Halen
 • 2021 S.B.Ü. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 2001 - 2021 Taksim(Gaziosmanpaşa) Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan Uzman Doktor
 • 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı / Girişimsel Nöroradyoloji / Ziyaretçi Araştırma Görevlisi
 • 2013 - 2016 S.B.Ü. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Kliniği İdari Sorumlusu
 • 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı / Diagnostik Nöroradyoloji / Ziyaretçi Araştırma Görevlisi
 • 1999 - 2003 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
 • 1997 - 1999 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Nöroloji Kliniği / Asistan Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • ESNR (EuropenSociety of Neuroradiology)
 • ESR (EuropenSociety of Radiology)
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Long term neurologıcal sequela of ısolated ınfarctions accordıng to the topographic areas of thalamus Türk J Med Sci. 2021 Aug 30;51 (4):2043-2049. doi: 10.3906/sag-2006-146. Tantik Pak A, Mail Gürkan Z, NacarDoğan S, Şengül Y.
 • Topographic evaluation of bithalamic infarcts: Are these due to occlusion of the artery of Percheron? J ClinNeurosci. 2021 Aug; 90:99-104. doi: 10.1016/j.jocn.2021.05.040. Doğan SN,Cengel F, Bayrak AH, Yazgu R.
 • Diagnosis of the coronavirus disease 2019 with chest computed tomography: A retrospective inter-observer agreement study between radiologists and clinicians Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 2021 Jan;28(l): 15-21. doi.org/10.1177/1024907920968648 Cengel F, Gurkan O, Calik M, Demirkol MA, Altunok EA, Kaya MF, Doğan SN.
 • Clinical Importance of Main Portal Vein and Right Portal Vein Variations: A Prevalence Study With 128-Slice Multidetector Computed Tomography ExpClin Transplant. 2021 Mar 18. doi: 10.6002/ect.2020.0539. Online ahead of print. HasanefendiogluBayrak A, NacarDoğan S,ÖztürkmenAkay H.
 • Computed Tomography Findings Predicting the Need for Surgery in Cases of Small Bowel Obstruction: Emphasis on Duodenal Distension J Comput Assist Tomogr. 2021 Jan-Feb 01; 45( 1 ):5-11. doi: 10.1097/RCT.0000000000001045. Cengel F, Gurkan O, Doğan SN,Sayar S.
 • Evaluation of structural changes in orbitofrontal cortex in relation to medication overuse in migraine patients: a diffusion tensor imaging study. ArqNeuropsiquiatr. 2021 Jun;79(6):483-488. doi: 10.1590/0004-282X-ANP- 2020-0360. Tantik Pak A, NacarDoğan S, Sengul Y.
 • Inter-vendor perfonnance of deep leaming in segmenting acute ischemic lesions on diffusion- vveighted imaging: a multicenter study Kizilkilic O, Karaarslan E. Sci Rep. 2021 Jun 14;11(1):12434. doi: 10.1038/s41598-021 -91467-x. Alö.Alis D, Yergin M, Alis C, Topel C, Asmakutlu O, Bagcilar O, Senli YD, Ustundag A, Salt V, Doğan SN, Velioglu M, Selçuk HH, Kara B, Oksuz I,
 • Endovascular management of anterior falcotentorialdural arteriovenous fıstulas: importance of functionality of deep venous system and existence of accompanying choroidal arteriovenous malformation. J Neurointerv Surg. 2021 Jul 28:neurintsurg-2021-017730. doi: 10.1136/neurintsurg-2021-017730. Online ahead of print. . Islak C, Bagcilar O, NacarDoğan S, Korkmazer B, Arslan S, Kizilkilic O, Kocer N.
 • Topographic evaluation of bithalamic infarcts: Are these due to occlusion of the artery of Percheron? J ClinNeurosci. 2021 Aug; 90:99-104. doi: 10.1016/j.jocn.2021.05.040. Doğan SN,Cengel F, Bayrak AH, Yazgu R.
 • Topographic Evaluation of Acute Isolated Unilateral Thalamic Infarctions on Diffusion-weighted Imaging J Acad Res Med 2020; 10(2): 180-4. doi: 10.4274/jarem.galenos.2020.3442. Doğan SN.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?