Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi
 • 2009 - 2011 Özel İstanbul Medipol Hastanesi
 • 2007 - 2009 T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 • 2003 - 2007 Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji A.D.
 • 2003 Özel Sincan Şifa Tıp Merkezi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Kronik Periodontitisli Hastalarda Kök Kanal Tedavisinin Marjinal Kemik Seviyesine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2013; 47(3): 1-5, Tuncer AK, Şimşek SB
 • Comparison of mesenchymal stem cells and autogenous cortical bone graft in the treatment of class II furcation defects in dogs. Clin Oral Investig. 2012 Feb;16(l):251-8. doi: 10.1007/s00784- 010-0486-7. Epub 2010 Nov 18. Simsek SB, Keleş GC, Baris S, Cetinkaya BO.
 • Effect of autogenous cortical bone grafting in conjunction with guided tissue regeneration in the treatment of intraosseous periodontal defects Eur J Dent. 2010 Oct;4(4):403-ll. Keleş GC, Sümer M, Cetinkaya BO, Tutkun F, Simsek SB.
 • Vascular endothelial grovvth factor expression levels of gingiva in gingivitis and periodontitis patients with/without diabetes mellitus Inflamm Res. 2010 Jul;59(7):543-9. doi: 10.1007/s00011-010-0158-8. Epub 2010 Feb 2. Keleş GC, Cetinkaya BO, Eroglu C, Simsek SB, Kahraman H.
 • Comparison of platelet pellet with or without guided tissue regeneration in the treatment of class II furcation defects in dogs. Clinical Oral Investigations 2008; 13(4) 393-400. Gonca Cayir Keleş, Burcu Özkan Cetinkaya, Sancar Baris, Davut Albayrak,Selen Burçak Simsek.
 • The Role of Periodontal Disease on Acute Phase Proteins in Patients With Coronary Heart Disease and Diabetes. Türk J Med Sci 2007; 37(1): 39-44. Gonca Cayir Keleş, Burcu Özkan Cetinkaya, Selen Burçak Simsek , Diyar Köprülü, Hakkı Kahraman
 • Comparison of Epithelial Proliferative Activity Following Surgical Therapy with Bioactive Glass and Flap Surgery. Journal of Clinical Periodontology 2006;33(suppl 7) 106. Burcu Özkan Cetinkaya, Gonca Cayir Keleş, Selen Burçak Simsek, et al.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dis Hekimliği Fakültesine Başvuran 60 Yas ve Üzeri Bireylerin Ağız Sağlığı Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dis Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006;7(2): 89-93. Bulucu B, Köprülü H, Keleş GÇ, Güler AU, Biçer I, Simsek B, Cender E.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dis Hekimliği Fakültesine Müracaat Eden 60 Yas ve Üzeri Bireylerin Ağız Sağlığının Durum Analizi ve Öneriler III. Ulusal Yaslılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir, s.440-447. Bulucu B, Köprülü H, Güler AU, Keleş GÇ, Biçer I, Simsek B, Cender E.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?