Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi
 • 2004 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Kartal Koşuydu Y.İ.E.A. Hastanesi / Çocuk Kardiyoloji Kliniği
 • 2009 - 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Kardiyoloji B.D
 • 2000 - 2009 Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
 • 1999 - 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji A.D
ÜYELİKLER
 • Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Results of the transcatheter closure of various vascular anomalies and cardiovascular shunt with the Amplatzer vaseular plugs 2 and 4. Sun Text Rev Med Clin Res 2021 ;2 (1): 123-130. http://dx.d0i.0rg/l 0.51737/2766-4813.2021.023 Yıldirim A, Karaağaç AT, Usta SA, Arisut S, Ceyran H, Sungur M.
 • Complete atrioventricular septal defect vvith absent pulmonary valve in an infant with Down Syndrome: A rare association. Sun Text Rev Med Clin Res 2021 ;2( 1): 126. http://dx.doi.org/10.51737/2766-4589.2021.020 Yıldirim A. Karaağaç AT. Usta SA, Erolu E.
 • High glucose concentration in pericardial fluid: An indication for iatrogenic cardiac tamponade in a neonate (Perikard sıvısında yüksek glukoz konsantrasyonu: Yenidoğanda iyatrojenik perikardiyal tamponadın bir belirteci). Marmara Medical Journal 2016; 29: 189-191 DOI: 10.5472/MMJcr.2903.04 Elif Erolu Gunay. Aslı Memısoglu. Sinem Altınvuva Usta . Oyku Tosun. Koray Ak. Figen Akalın.
 • Coronary Arteriovenous Fistula Causing Hvdrops Fetalis. Case Reports in Obstetrics and Gynecology Volüme 2014, Article İD 487281,4 pages http://dx.d0i.0rg/l 0.1155/2014/487281 Nilüfer Çetiner, Sinem Altunyuva Usta, and Figen Akalın
 • Fonksiyonel Tek Ventrikül: Koşuyolu Deneyimi (Functional Single Ventricle: Koşuyolu Experience). Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2014:6(3):19-25 C. Naci Öner, Hakan Ceyran, Ayşe Yıldırım, Murat Başaran. Ali Can Vuran. Yasemin Yavuz. Sinem Altunyuva Usta. Eylem Tunçer. Ömer Faruk Şavluk. Meti
 • Orbital Cellulitis Presenting as a First Sign of Incomplete Kavvasaki Disease Case Rep Ophthalmol 2013;4:294-298 https://d0i.0rg/l0.1159/000357258 Çerman E., Eraslan M., Turhan S.A., Usta S.A., Akalın F
 • Kawasaki disease in adolescence Türk Arch Ped 2013: 169-172 S Altunyuva Usta, F Akalın.
 • Hastanemizde Yatırdarak İzlenen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi (Retrospectıve Overvıew Of Our Cases Wıth Poısonmg). Göztepe Tıp Dergisi 2006; 20(l):5-8. Müferet Ergüven, Sinem Altunvuva, Sevliya Öcal, Merve Usta. Banu Bal, Nida Karyağar.
 • Çocukluk Çağında Primer İmmun Yetersizlik Sendromları (Primary Immune Deficiency Syndromes In Chıldhood) Göztepe Tıp Dergisi 2006:20(1): 13- 16 Sevliya Öcal. Sinem Altınvuva. Arzu Akdağ, Atiye Fedakar. Nevin Aksu. Müferet Ergüven.
 • Çocuklarda Yüksek Doz Metilprednisolon Tedavisinin Akut Transvers Miyelit Prognozuna Etkisi (İnfluence of High Dose Methylprednisolone Therapy on Prognosis of Acute Transverse Myelitis in Children Göztepe Tıp Dergisi 2005;20:190-192. Müferet Ergüven, Sevliya Öcal, Can Emeksiz, Sinem Altunvuva. Arzu Akdağ, Atiye Fedakar.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?