Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Çocuk Kardiyolojisi Nedir?

Çocuk kardiyolojisi ; bebek ve çocukların kalp ve damar sağlığıyla ilgilenen, dolaşım sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan tıbbi branştır. Çocuk kardiyolojisi bölümünde, pediyatrik kardiyologlar; 0-18 yaş aralığındaki bebek ve çocukların anne karnındaki gelişiminden itibaren kalp hastalıklarıyla ilgilenir.

Kalp ve damarların sağlığıyla ilgilenen kardiyoloji bölümünden farklı olarak çocuk kardiyolojisi bölümü, anne karnında organların oluştuğu zamandan itibaren kardiyovasküler sorunların ve hastalıkların tedavisiyle ilgilenir. Kalp ve damar hastalıklarının bir kısmı doğumsal ya da kalıtsal olabildiğinden, bu tür hastalıkların erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Doğumsal olmayan, zamanla oluşan hastalıklar, kronik kalp hastalıkları ve akut kalp hastalıkları çocuk kardiyolojisi bölümünde pediyatrik kardiyologlar tarafından tedavi edilir.

Çocuk Kardiyolojisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Bebeklerde ve çocuklarda kalp ve damarların yapısal ya da fonksiyonel hastalıklarının ortak bir takım belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler hekim tarafından değerlendirilmeli, belirtiler bir hastalığa aitse bunun teşhisi yapılmalı ve tedavisi uygulanmalıdır. Çocuklarda kardiyovasküler hastalıkların belirtileri şu şekildedir:
 • Ağlarken ya da normal zamanlarda morarma
 • Sık ve kesik nefes alıp verme, solunum güçlükleri
 • Çabuk yorulma ve halsizlik şikayetleri, hareket ederken zorlanma
 • Baş dönmesi ve bayılma
 • Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları
 • Kalpte üfürüm
 • Çarpıntı hissi
 • Göğüs ağrısı
 • Çocuklarda yüksek kan basıncı, hipertansiyon
 • Kilo alamama, yaşıtlarından fiziksel olarak geri kalma
 • Gelişme bozuklukları
Çocuklarda ve bebeklerde kalp hastalıklarının belirtisi olan bu durumlar başka hastalıkları da işaret edebilirler. Bu şikayetler görüldüğünde hekime başvurulmalıdır.
Çocuk kardiyolojisi bölümünde teşhisi ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Üfürüm
 • Ritim bozuklukları
 • Kapak hastalıkları
 • İnfektif endokardit
Kardiyovasküler hastalıkların bir kısmı doğumsal yani konjenital olabilir. Bu hastalıkların bazıları anne karnındayken teşhis edilebilirler. Doğumsal kalp hastalıklarının büyük bir kısmı bebeğin ilerleyen 1 yaşı içinde hekimler tarafından teşhis edilebilirler. Çocuk kardiyolojisi bölümünde bu hastalıkların uygun tedavileri ve tedavi sonrası kontrolleri sağlanır. Konjenital kalp hastalıklarının nedenleri genetik, metabolik ya da teratojenik olabilir.

Çocuk kardiyolojisi bölümünde uygulanan başlıca tanısal yöntemler; kalp kateterizasyonu, kalp elektrokardiyografisi(EKG), holter, telekardiyografi, ekokardiyografi (EKO), renkli doppler kardiyografi, elektrofizyoloji ve efor testidir. Hekim tarafından çocuğun şikayeleri ve ailesinin gözlemleri değerlendirilir, hastalığın tanısı için bu tekniklerden faydalanılır. Hastalığın tanısının konmasından itibaren, hastalığa uygun tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

Doktorlar

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?