Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1979 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1974 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2009 Acıbadem Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi / Ana Bilim Dalı Başkanı
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1996 - 2003 İstanbul Memorial Hastanesi
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı ve Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi Başkanı
 • 1996 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi / Kurucu Genel Direktör / Proje ve Yönetim Liderliği
 • 1997 - 2000 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü / Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • 1997 - 2000 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi
 • 1987 - 1997 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü / Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi
 • 1987 - 1997 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
 • 1985 - 1986 University of Alabama in Birmingham (UAB, USA) special cardiovascular fellow
 • 1985 - 1986 University Of Alabama İn Birmingham
 • 1979 - 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kalp Damar Cerrahisi Baş Asistan / Uzman ve Doçent
 • 1979 - 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1984 Klokkenberg, Holland
 • 1984 Cardiovascular Fellow, Klokkenberg, Holland
ÜYELİKLER
 • European Society of Cardiology
 • World Society of Pediatric and Congenital Heart Surgery
 • American Association for the Advancement of Science
 • European Cardio - Thoracic Surgery Society
 • Full Bright ABD Eğitim Bursu 1985
 • Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Editörlüğü 1992-1997
 • New York Academy of Science
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği
 • İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı Kurucusu ve Başkanlığı, 1995
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Experience with the porcine stentless bioprosthesis as an extracardiac conduit in complex congenital heart diseases. ınternational congress of the ESCVS congress. Monduzzi Editore, International proceeding division. Bologna 2 Sarıoğlu T, Kınoğlu B, Erek E, Salihoğlu E, Sarıoğlu A, Tekin S; In: Schovaerdts JC, Biglioli P, Schüler S. Extended version of free papers in 49th
 • Median Sternotomi Yoluyla Aort Koarktasyonu ve İntrakardiyak Anomalilerin Tek Seansta Onarımı. Sarıoğlu T, Erek E, Yalçınbaş, Salihoğlu E, Öztürk N, Tekin S,Sarıoğlu A; Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31:331-7
 • Erişkin Konjenital Kalp Cerrahisi. Sarıoğlu T, Yalçınbaş Y; Türkiye Kardiyoloji Seminerleri Dergisi.2003;3: 401-412
 • Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Anatomik Düzeltme. Sarıoğlu T, Erek E;Türkiye Klinikleri Kard.Derg.2003;16:347-354
 • Büyük Damarların Transpozisyonunda Arteryel Switch Sonrası Reoperasyonlar. Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Öztürk N, Soybir N, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T; Türk Kardiyol. Dern. Arş. 2002 ; 30 : 544&8211; 8
 • Pulmonary Autograft (The Ross) Operation And “Pericardial Collar&8221; Technique for the Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction. CVS congress. Monduzzi Editore, International proceeding division. Bologna 2000; p.453 Sarıoğlu T, Erek E, Kınoğlu B, Salihoğlu E, Sarıoğlu A, Soybir N; Schüler S. Extended version of free papers in 49th international congress of the ES
 • Pulmonary Autograft (The Ross) Operation and 8220 Pericardial Collar&8221; Technique For The Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction CVS congress. Monduzzi Editore, International proceeding division. Bologna 2000; p.453 Sarıoğlu T, Erek E, Kınoğlu B, Salihoğlu E, Sarıoğlu A, Soybir N; Schüler S. Extended version of free papers in 49th international congress of the ES
 • Anamalous Origin Of Circumflex Coronary Artery From the Right Pulmonary Artery Associated With Subaortic Stenosis And Coarctation of the Aorta. Sarıoğlu T, Kınoğlu B, Saltık L, Eroğlu A; European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1997;12: 663-665
 • Early and Moderate Long-Term Results of a New Surgical Technigue for Repair of Aortic Coarctation. Sarıoğlu T, Kınoğlu B, Sarıoğlu A, Saltık L, Yalçınbaş Y, Yıldön T, Olga R, Aytaç A; Eur J Cardio-thorac surg.1996;10:884-889
 • Aort Koarktasyonu İle Birlikte Olan Assenden Aort Anevrizması Ve Aort Yetersizliğinin Aynı Seansta Cerrahi Onarımı. Sarıoğlu T,Akçevin A, Polat B, Kınoğlu B, Bilal MS, Öztürk S, Aytaç A; GKD.Cer.Derg.1995;3:181-184
 • Konno-Rastan Operasyonu ile Sol Ventrikül Çıkım Yolu Rekonstrüksiyonu. Sarıoğlu T,Bilal MS, Kınoğlu B, Sarıoğlu A, Akçevin A,Özkara A,Olga R; GKD Cer.Der.1995;3:226-331
 • The modified Fontan Operation İn Hearts Associated With Atrioventricular Valvar Atresia Or Common Atrioventricular Valve- Neoseptation Of The Atriums Using A Right Atrial Flap. Sarıoğlu T, Paker T, Türkoğlu H, Akçevin A, Sarıoğlu A, Yalçınbaş Y, AkpınarB, Aytaç; Cardiol Young.1994;4; 353-357
 • Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Senning Ameliyatı. Sarıoğlu T, Türkoğlu H, Akçevin A, Paker T, Kınoğlu B, Yalçınbaş Y, Sarıoğlu A, Ertuğrul A, Aytaç A; GKD Cer. Derg. 1992; 1(2): 74-79

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?