Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 2004 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göz Hastalıkları Uzmanı
 • 2013 Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi / Göz Hastalıkları Uzmanı
 • 2012 - 2013 Tunceli Devlet Hastanesi / Göz Hastalıkları Uzmanı
 • 2006 - 2011 Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Oftalmoji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effect of Single Administration of Coffee on Pupil Size and Ocular VVavefront Aberration Measurements in Healthy Subjects Biomed Res Int. 2016;2016:9578308. doi: 10.1155/2016/9578308. Epub 2016 Jun 29, Bardak H1, Gunay M2, Mumcu U1, Bardak Y1.
 • Decreased paraoxonase1 activity and increased malondialdehyde and oxidative DNA damage levels in primary öpen angle glaucoma Int J Ophthalmol. 2016 Oct 18;9(10): 1518-1520. eCollection 2016. Mumcu UY1, Kocer I2, Ateş 02, Alp HH3.
 • Comparison of the efficacy of topical N-acetyl-cysteine and a topical steroid-antibiotic combination therapy in the treatment of meibomian gland dysfunction. J Ocul Pharmacol Ther. 2012 Feb;28(1):49-52. doi: 10.1089/jop.2010.0110. Epub 2011 Jul 13. Akyol-Salman I, Azizi S, Mumcu UY, Ateş O, Baykal O.
 • Central corneal thickness in patients with meibomian gland dysfunction Clin Exp Optom. 2011 Sep;94(5):464-7. doi: 10,1111/j.1444-0938.2011.00631.x. Epub 2011 Jul 18. Akyol-Salman I, Azizi S, Mumcu U, Öndaş O, Baykal O.
 • Efficacy of topical N-acetylcysteine in the treatment of meibomian gland dysfunction J Ocul Pharmacol Ther. 2010 Aug;26(4): 329-33. doi: 10.1089/jop.2010.0001 Akyol-Salman I, Azizi S, Mumcu U, Baykal O.
 • Diyabetik Retinopatisi Olan Hastalarda Serum Siyalik Asit Düzeyi Serum Sialic Acid Level in Patients vvith Diabetic Retinopathy. İç Hastalıkları Dergisi Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: 2009. Dr. Orhan ATEŞ, Dr. Mustafa KELEŞ, Dr. İbrahim KAPLAN, Dr, Uğur MUMCU, Dr. Abdullah UYANIK, Dr. Habib EMRE, Dr. Yusuf BİLEN, Dr. Ahmet KIZILTUNÇ.
 • Central Serous Chorioretinopathy Associated vvith Rowatinex Usage. (EAJM 2009; 41: 197-199) İlknur Akyol- Salman, Deniz Leçe-Sertöz, Uğur Mumcu, Orhan Ateş, Orhan Baykal
 • Protective effect of L-Carnitine in a rat model of retinopathy of prematurity Turkish Journal of Medical Sciences DOI: 10.3906/ sag-1301 -9 (Accepted) Sadullah Keleş, İbrahim Caner, Orhan Ateş, Özgür Çakici, Fatih Saruhan, Uğur Yilmaz Mumcu, Deniz Ünal, Kadir Şerafettin Tekgündüz, Ayhan Taştekin
 • The Effect of L-Carnitine Treatment on Levels of Malondialdehyde and Glutathione in Patients vvith Age Related Macular Degeneration (EAJM 2008; 40: 1-5) Orhan Ateş, H, Hakan Alp, Uğur Mumcu, Sedat Azizi, Emine Cinici, Ahmet Kiziltunc, Orhan Baykal

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?