Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Dil Kanseri Nedir?

Dil kanseri oral (ağızla ilgili) kanserler içinde yer almaktadır. Tıpkı diğer kanser türlerinde olduğu gibi hücrelerin kontrolden çıkarak çoğalmasıyla meydana gelir. Dil kanseri diğer baş boyun kanserlerine göre ön tarafta ve açık bölgede bulunduğu için daha kolay teşhis edilebilen bir kanser türüdür.

Erken dönemde hastanın şikayetleri ile hekime başvurması üzerine standart enspeksiyon olarak geçen gözle muayene yapılır. Bu bölgede kanserden şüphelenilmesi durumunda, her kanserde olduğu gibi hastalığın yayılma durumu araştırılır.

Dil kanseri genellikle dil yüzeyini kaplayan ince, düz hücreler olan skuamöz hücrelerde gelişir. Dil kanseri, dilin üzerinde yaralar, aftlar veya beyaz beneklerin oluşmasıyla kendini belli eder. İlk bakıldığında basit bir yara gibi görünse de uzun süre geçmeyen durumlarda kansere çevirebilir.

Dil Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla birlikte meydana gelen kanserler erken teşhis ile tedavi edilebilir. Dil kanseri de erken teşhisle tedavi edilebilen kanser türlerinin başında yer alır. Dil kanserine tam olarak neyin sebep olduğu bilinmese de, aşağıdaki durumlara bağlı gelişebilir;

 • HPV virüsüne sahip olmak
 • Alkol kullanımı
 • Sigara kullanımı
 • 40 yaş üzerinde olmak
 • Siroz
 • Ağız hijyenini aksatmak
 • Diğer kanserlerden metastaz yapması
 • Diş protezlerinin yanlış yapılması
 • Frengi
 • Bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi nedenler dil kanserine neden olabilmektedir.

Dil Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Dil kanserinin en belirgin özelliği dildeki iyileşmeyen yaralardır. Dilde iki haftayı geçen yara, aft veya birden beliren beneklenmeler varsa bu bölge kanserler açısından değerlendirilmelidir.

Dil kanseri hastalarının birçoğunda diş problemleri de meydana gelmektedir. Bu yüzden dil kanseri olan bir hastanın aynı zamanda diş hekimine de başvurması gereklidir. Dil kanseri belirtilerinden bazıları:

 • Diş eti sorunları
 • Dişlerin sallanması
 • Diş protezinin dar gelmesi veya vurması
 • Tükürükten kan gelmesi
 • Yutkunma ve çiğnemede zorluk
 • Dilin pembe veya kırmızı bir renk alması
 • Sesin kısılması
 • Dilde ağrı
 • Konuşma sorunları
 • İyileşmeyen boğaz ağrısı
 • Yemek yerken kulağa vuran ağrı
 • Boyun bölgesinde şişlikler de dil kanserinde sıklıkla görülmektedir.

Dil Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Öncelikle doktor tarafından hastanın aile öyküsü alınarak ve ailede ya da hastanın kendisinde daha önce geçirilmiş bir kanser öyküsü var mı araştırılır. Sonrasında hekim tarafından fiziksel muayene ile ağız ve dil bölgesi incelenir.

Her kanserde olduğu gibi önce hastalığın yayılma durumunu anlamak için tomografi, MR ve ultrason gibi radyolojik tetkikler yapılır. Ayrıca kesin tanı için hastaya biyopsi işlemi yapılarak alınan parça patolojiye gönderilir.

Dil Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Dil kanserlerinde klasik olan üç tedavi yöntemi kullanılır. Bunlar radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi yöntemlerdir. Erken teşhis edilen hastalarda genellikle cerrahi tedavi yöntemi uygulanır.

İleri aşamada teşhis edilen hastalara ise ileri cerrahi ameliyat yapılır fakat çoğu zaman ameliyatla birlikte eş zamanlı radyoterapi veya kemoterapi verilebilir.

Dil kanserinde tedavinin başarı oranı ve tekrarlama riski, hastalığın aşaması ile ilişkilidir. Erken evre olan kanserlerde %90’lara varan iyileşme sağlanır ve hastalık kontrol altına alınır. Erken evrede teşhis edilen dil kanserlerinin tekrarlama olasılığı ise %5’lere kadar düşmektedir.

İleri evre dil kanserinde ise tüm tedavi yöntemlerine karşı, hastalığın tekrarlama riski %40 veya %50’lere kadar çıkmaktadır. Dil kanserinde tekrarlama yine dilde meydana gelebilir, ağız içinde oluşabilir veya boyun bölgesindeki bezelerde gelişebilir. Dil kanseri tedavi edildikten sonra bile belirli periyotlarla bu bölgelerin kontrol edilmesi gereklidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?