Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Distoni Nedir?

Distoni, beyin tarafından iletilen sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda, vücutta belirli bir bölgede ya da yaygın şekilde oluşan istemsiz kas spazmlarına verilen genel bir tanımlamadır.

Vücudun bir bölgesinden başlayarak (göz, boyun, kollar ve eller gibi) bazı durumlarda ağrılı bir şekilde gelişir. Distoninin birden fazla tipi bulunur.

Distoni; stres, üzüntü ve yorgunluk durumlarında artabilirken, dinlenme, sakinleşme ve uyku halinde azalabilir.

Distoni Ne Sıklıkta Gözlenir?

Yayınlanan bilgilere göre İngiltere’de 70.000, Amerika’da ise 300.000’den fazla kişi farklı sayıda tipleri bulunan distoniden etkilenmektedir.

Distoni Kimlerde Sık Görülür?

Genellikle erişkinlerde görülen distoni, bazı durumlarda çocuklarda da meydana gelebilir. Çocukluk döneminde başlayan distoni, vücudun birçok bölümünde etkili olabilirken, erişkin dönemde sıklıkla vücudun sadece bir bölümüne etki eder.

Distoni Hastalığının Kesin Tedavisi Var Mıdır? Bu Hastalık Ömrü Kısaltır Mı?

Distoni, henüz tam bir kür olmamasına rağmen, kişilerde farklı sebeplerden dolayı görülebilir. Genellikle tedavi edilebilir olan distoniler, çoğu zaman kötü gidişatlı değildir.

Kişinin günlük yaşantısını etkileyen distoni hastalığı, ölümcül değildir. Distoni hastalığı doğru teşhis edilmesi durumunda ilaç veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Distoni ile Nasıl Başedilir?

Her distoni hastası ayrı ayrı değerlendirilir ve kişiye uygun tedavi seçenekleri gözden geçirilir. Tedavi seçenekleri genellikle bulguları hafifletmeye yönelik uygulanır, bazı durumlarda nadiren de olsa semptomların tamamından kurtulma görülür.

Distoni Tipleri Nelerdir?

Distoninin birden fazla tipi mevcut olup, klinik özellikleri ve altında yatan sebeplere göre 2 kategori içinde değerlendirilir.

Distoninin klinik özellikleri; kişinin yaşı, distoninin vücutta yayılma oranı, diğer hareket bozuklukları ve nörolojik bulgulara göre değerlendirilir.

Distoninin altından yatan nedenlere bağlı olarak; kalıtsal geçiş yapanlar, sinir sisteminde saptanabilir patolojisi olanlar, sebebi bilinmeyen (idyopatik) ve kazanılmış olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Distoni Formları

Fokal distoniler; blefarospazm (kaş ve göz kapaklarında kasılma), servikal distoni (spazmodik tortikollis ve boyunda kasılma), oromandibular distoni (çene, ağız veya dildeki kasılmalar), spazmodik disfoni (laringeal disfoni, ses tellerini etkileyen kasılma), yazıcı kramp/müzisyen distonisi (eldeki kramp, elde, parmakta ve ön koldaki kasılma), alt uzuvlarda distoni (bacak, ayak, parmakların kasılması)

Müzisyen Distonisi (Yazıcı Krampı)

Distoni tiplerinin arasında en çok bilinen müzisyen distonisidir. Genellikle tekrar edilmek üzere el ve bilek hareketleri yapan kişilerde gelişir.

Erken başlangıçlı yaygın distoni (DYT1 olan ya da olmayan) gövde ve bacaklarda bulunan kasların, hareket esnasında gevşemesi yerine zıttı olarak kasılması ile meydana gelir.

Dopa Yanıtlı Distoniler

Genellikle çocukluk çağında ve parkinson benzeri semptomlarla birlikte görülür ve dopamin tedavisine olumlu yanıt verir.

Myoklonik Distoniler

Aniden ve kısa süreli olarak ortaya çıkan el ve ayak atması-sıçraması gibi ortaya çıkan istemsiz kas hareketleridir. Bu istemsiz kasılmalar ritmik veya düzensiz şekilde görülebilir. Genellikle kalıtsal olduğu düşünülür, beyin sapı veya kortikal sebeplerden meydana gelebilir.

Paroksismal Distoniler ve Diskineziler

İstemsiz kasılmaların sadece nöbetler şeklinde (belirli aralıklarla) ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Sürekli olmayan kasılmalar esnasında bilinç kaybı meydana gelmez.

X Geçişli Distoni-Parkinsonizm

Hızlı başlangıçlı distoni-parkinsonizm; kalıtsal geçişlidir.

İkincil Distoniler 

Travma, ilaç kaynaklı (Tardiv distonisi-diskinezi), zehirlenme sonrası meydana gelebilir.

Psikojenik Distoni

Hastalık süresine, türüne ve altta yatan sebeplere göre değişiklik gösterebilir. Hekimin uygun gördüğü tedavi sonucunda ilk yılda fark edilen distonilerde iyileşme görülebileceği gibi, uzun süreler boyunca devam da edebilir.

Genetik Geçişli Distonisi Olan Hastaların Çocukları Risk Altında Mıdır?

Evet, hastalığın genetik olduğu ve nesillere aktarıldığı düşünülmektedir.

Distoniye neyin yol açtığı kesin olarak bilinmemekle birlikte beyin çekirdeklerinden kaynaklandığı savunulur. Bazı durumlarda travma veya ilaç kullanımı sonrası gelişebilen distoni, sıklıkla kendiliğinden ortaya çıkar.

Distoniden etkilenen her hasta ayrı ayrı değerlendirilir. İlaçsız tedavi, ilaçlı tedavi,   veya cerrahi müdahale ile yapılan tedavi yöntemlerinden en uygun olanı seçilir.

Distonide Cerrahi Tedavi Olarak Hangi Yöntemler Kullanılır?

Derin beyin stimulasyonu (beyin pili), Lezyon cerrahisi, Periferal cerrahilerdir.

Distonide (istemsiz kasılma) Beyin Pili Ne Zaman Düşünülür?

Beyin pili tedavisine en iyi yanıt veren gruplar arasında, sebebi bilinmeyen (idyopatik) ve genetik aktarımlı distoni bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer tedavi yöntemlerinden herhangi bir fayda görmemiş hastalarda da beyin pili, tedavi seçenekleri arasında görülür.

Beyin Pilinin Distonideki Yeri Nedir?

Beyin pilinin (DBS), distoni hastalarının hangi mekanizmasında yararlı olduğu henüz açıklanamamıştır. Fakat günümüzde diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen bazı distoni gruplarında beyin pilinin faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Beyin pili tedavisi gören hastalarda; kontrolsüz hareketler, kasılmalı titremeler ve kasılma sonrası yaşanan ağrılarda rahatlama olabilir.

Beyin Pilinin Zamanlaması Nasıl Olmalıdır?

Beyin pilinin (DBS) faydalı olabilmesi için (özellikle çocuklarda), ilk birkaç yıl içerisindeki erken dönemde uygulanması tavsiye edilir.

Beyin Pili En Çok Hangi Grup Distonilerde Sonuç Verir?

Genetik sebeplere bağlı olmayan, metabolizma hastalığı olan veya travmatik durumlar sonucu meydana gelen, sonradan kazanılmış distonilere sahip seçilmiş hasta gruplarında tedaviye yanıt alınmıştır. Yine ilaç kaynaklı yaşanan distoni hastalarında da iyi sonuçlar gözlemlenmiştir. Fakat beyin pili tedavisi her distoni hastası için uygun bir tedavi seçeneği olmayabilir.

Özellikle izole distonisi olanlar (primer), DYT1(+) gen mutasyonuna sahip olanlar, genç olanlar, ciddi boyun kasılmaları yaşayanlar(servikal distoniler), ilaç kullanımından kaynaklanan distoniler (tardiv distoni), myoklonik distoni, göz, kaş, ağız ve çene distonilerinde uygun hastaların seçilmesi ile pozitif sonuçlar bulunabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?