Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Doğum İşleri

Yüksek riskli gebeliklerde doğumun sağlıklı geçmesi için bazı testler ve önlemler alınmaktadır. Yüksek riskli gebeliklerde doğuma ilişkin riskler şu şekildedir:

  • Bebeğin eşinin önde gelmesi (plasenta previa) durumunda yapılan işlemler
  • Bebeğin eşinin rahim duvarına anormal yapıştığı durumlar (plasenta akreata)
  • Doğumda kanama riski olan anne adayları
  • Doğumda rahim alma riski olan anne adayları
  • İki veya üçüz gebelik doğumları
  • Önceki normal-vajinal doğumunda veya sezaryeninde problem olan anne adayları

Bu durumda yüksek riskli gebelik konusunda uzman olan doktorlar yani perinatologlar, gebelik ve doğum öncesi gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir doğum gerçekleşmesini amaçlar.

Normal-Vajinal Doğum İşlemleri

Normal-vajinal doğum süreci aslında fizyolojik bir süreçtir. Ancak günümüz şartlarında anne ve bebek sağlığı için doğum takibinde bazı ufak müdahalelerde bulunulmaktadır.

Basit müdahaleler olsa da yine de zamanında ve uygun koşullarda yapılması gereken bu tür işlemler son derece önemlidir.

Normal-vajinal doğum belirli bir süreyi kapsayan ve sonu kesin olarak öngörülemeyen bir süreçtir.

Normalin dışına çıkan durumun erken tespiti ve zamanında yapılacak müdahaleler ile normal-vajinal doğumun yeniden harekete geçirilmesi veya doğum yolu ve yönteminin tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi'mizde normal-vajinal doğum eğitimi, takibi ve ağrı kontrollü normal-vajinal doğum hizmeti sunulmaktadır.

Doğum Şekli Riski Belirleme

Anne adayının doğuma yakın dönemde değerlendirilerek normal-vajinal doğuma uygun olup olmadığı veya normal-vajinal doğum şansının ne seviyede olduğu büyük oranda tespit edilebilmektedir.

Bu yöntemde, anne, anne kemik yapısı, bebeğin duruşu, kilosu ve ek özelliklerine göre normal-vajinal doğum olasılığı aileye anlatılmaktadır.

Ek olarak bu incelemede normal-vajinal doğum eğitimi de verilmektedir.

Normal-Vajinal Doğum Eğitimi

Normal-vajinal doğum eğitimi; doğal doğum eylemi ve sonrasında anne adayının yapması gerekenler, nefes egzersizleri, doğum masası, gerekirse doğum kesisi, bebeğin doğumu, göbek kordonunun kesilmesi ve gerekirse doğum dikişinin nasıl yapıldığı gibi tüm doğum sürecinin anlatıldığı bir eğitimdir.

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için hastanemiz Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Merkezi ile iletişime geçilmesi yeterli olacaktır.

Sezaryan Doğum İşlemleri

Riskli Doğum İşlemleri

Doğum süreci bazen anne ve bebek için riskli bir sürece dönüşebilmektedir. Ancak bir grup gebelik eylem öncesinden riskli sınıfa girmektedir.

Bu durumda yüksek riskli gebelik konusunda uzman olan doktorlar yani perinatologlar, gebelik ve doğum öncesi gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir doğum gerçekleşmesini amaçlar.

Doğumu da riske sokabilecek ancak kontrol altına alınabilen yüksek riskli gebelikler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Plasenta Previa ve Plasenta Akreate

Plasentanın yerleşim anomalileri bilinen en önemli doğum riskidir. Plasentanın rahim içinde normal yerinde değil, rahim ağzında yerleşmesi plasenta previa’dır.

Plasenta akreata ise plasentanın rahim duvarına anormal yapışması ve ayrılma zorluğu ile ortaya çıkar.

Bu iki durum birarada da meydana gelebilir. Sonuçları çok tehlikeli kanamalardır. Sezaryen sayısı arttıkça görülme sıklıkları da artar.

Bu durumdaki gebeliklerin takibi hakkında bilgi için tıklayınız.

Sezaryen Sonrası Normal Doğum (SSVD)

Sezaryen sonrası normal-vajinal doğum olasıdır. Ancak belli şartların sağlanması gerekmektedir.

Riskli bir işlem sınıfına giren bu doğum yöntemi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?