Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Myastenia gravis (MG), vücudun iskelet kaslarının çeşitli derecelerde zayıflamasına neden olan kronik, otoimmün bir sinir - kas hastalığıdır. Myastenia gravis, sinir uyarılarının bilinçli olarak kontrol ettiğiniz kaslara iletilmesindeki bir bozukluktan kaynaklanır.

Vücudun, normalde yabancı maddelerle savaşması gereken, antikor adı verilen savunma tanecikleri sinirsel uyarının iletilmesinden sorumlu olan asetilkolinin algılayıcısına (reseptörüne) zarar verir . Bu reseptörlerin yok edilmesi, vücutta sinirler ve kaslar arasındaki normal iletişimini engelleyerek kas güçsüzlüğüne neden olur.

Myastenia gravis, doğuştan ortaya çıkabilen veya bulaşıcı bir hastalık değildir. Myastenia gravisli gebelerde bebeğe geçen antikorlar her ne kadar yeni doğan döneminde bebekte bir takım semptomlar ortaya çıkarsa da, bu durum geçicidir ve bebeğin myastenia gravis olduğu anlamına gelmez.

Myastenia gravis ilerleyen kas güçsüzlüğüne neden olur. Semptomlar dinlenme dönemlerinde azalır. Hastalık nedeniyle vücutta en fazla etkilenen organ ve fonsiyonlar şunlardır:

 • Gözler
 • Göz kapakları
 • Yüz ifadeleri
 • Konuşma
 • Yutma
 • Çiğneme
 • Boyun, bacak hareketleri ve nefes alan kasları da etkileyebilir

Belirtiler

Miyastenia gravis semptomlarının başlangıcı ani olabilir.  Semptomlar genellikle dinlenme ile iyileştiğinden kas güçsüzlüğü gün içerisinde artıp azalabilmektedir. Ancak, geniş bir zaman dilimi ele alındığında, myastenia gravis semptomları zaman içinde ilerlemeye eğilimlidir, genellikle hastalığın başlangıcından sonra birkaç yıl içinde daha ağır seviyelerine ulaşır.

Miyastenia gravis, kontrol ettiğiniz kasların herhangi birini etkileyebileceği gibi, bazı kas grupları diğerlerinden daha çok etkilenmektedir. Bunlar özellikle göz ve göz kapağı kaslarıdır. Myastenia gravisin belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Göz kaslarının zayıflığı
 • Yutma güçlüğü
 • Konuşma bozukluğu
 • Pitoz (bir veya her iki göz kapaklarının düşüklüğü)
 • Diplopi (bulanık veya çift görme)
 • Yürümekte zorlanma
 • Yüz ifadesinde değişiklik
 • Nefes darlığı
 • Yutma güçlüğü
 • Dizartri (bozuk konuşma)
 • Kol, bacak, boyun ve ekstremitelerde zayıflık
 • Kas zayıflığı derecesi bireylere göre değişir. Bir bölgede olabilir veya birçok kası etkileyerek genelleştirilebilir.

Tanı Yöntemleri

Semptomlar hafifse veya kas güçsüzlüğü sadece birkaç alanla sınırlıysa tanı, hekime geç başvurulması nedeniyle, genellikle gecikebilir. Doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek ve nörolojik muayeneleri gerçekleştirecek ve özellikle göz hareketleri veya kas zayıflığı ile ilgilenecektir. Myastenia gravis tanısını kesinleştirebilmek için şu gibi testler istenebilir:

Kan tetkikleri: Genel olarak kanda hastalığa sebep olabilecek antikorların saptanmasına dayanır.

Sinir İletim Testleri

Bu testler, elektriksel sinir uyarımına kas cevabını ölçer ve kaydeder.

Tek Lifli Elektromiyografi (EMG)

Bu test, elektriksel dürtülerin uyardığı kas liflerinin elektrik potansiyelini ölçer. Myastenia graviste oldukça tanımlayıcı bir tetkiktir.

İlaç Testleri

Myastenia gravis benzeri bulgu ve semptomu olan kimi hastalarda bir takım ilaçlar verilerek semptomların iyileşip iyileşmediği kontrol edilir.

Buz Testi

Özellikle göz ve göz kasları üzerine yapılan soğuk uygulama ile bu bölgelerdeki semptomların düzelip düzelmediğine bakılır.

Bilgisayarlı Tomografi

Göğüste, akciğerlerin arasında yer alan timüs bezi, bağışıklık sisteminizin gelişiminde önemli bir rol oynar. Timüs, bebeklik döneminde büyük, sağlıklı yetişkinlerde ise küçüktür. Miyastenia gravis tanısı konmuş kişilerde timüs bezinin tümörü olan timoma saptanabilmektedir.

Tedavi Yöntemleri

Myastenia gravis tedavisi, kas zayıflıklarının şiddetine, hangi kas gruplarını etkilendiğine, yaşa ve diğer tıbbi durumlara göre değişebilir. İlaç tedavisi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar mevcuttur:

Antikolinesteraz İlaçlar

Sinir uyarılarının kaslara iletiminden sorumlu olan moleküller olan asetilkolini parçalanmasını engelleyen ilaçlardır

İmmünsüpresif İlaçlar

Hastalık bağışıklık sisteminin aşırı çalışarak vücudun kendine ait mekanizmalara saldırmasıyla ortaya çıktığından dolayı bağışıklık sistemi bu ilaçlarla bir miktar baskılanabilir.

Plazmaferez

Bu prosedür, hastalığa sebep olan bağışıklık sistemi parçacıklarının kan dolaşımından temizlenmesidir.

Timektomi

Bu, miyastenia gravis semptomlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak ve bağışıklık sistemine dengeyi sağlamak için timus bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55