Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Suçiçeği sıklıkla çocukluk yaşlarında görülen, Varicella Zoster virüsünün (VZV) yol açtığı ve döküntülere neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Hava ve temas yoluyla çok kolay bulaşabildiği için koruyucu olarak aşılama büyük önem taşır. Aşı olmamış ve hastalığı geçirmemiş yetişkinler de risk altındadır.

Suçiçeği mikrobu bağışıklık sistemini en çok baskılayan virüslerden biridir. Genelde hafif geçirilen bir hastalık olmakla beraber bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ve yetişkinlerde şiddetli olabilir. Ensefalit (beyin dokusunda iltihap) ve zatürreye sebebiyet verebilir.

Suçiçeği aynı zamanda hamileler için de risk taşır. Zira doğacak bebekte doğumsal bozukluklara neden olabilir.

Suçiçeği bulaşından 2-3 hafta sonra ateş ve halsizlik gibi ön belirtiler başlar. Sonrasında kaşıntılı döküntüler oluşur. Hastalık bir süre sonra kendiliğinden geçer ya da doktor önerisiyle antiviral ilaçlarla kontrol altına alınır. Ancak deride iz kalmaması için yaraların kaşınmaması ve mikrop kapmaması gerekir.

Nasıl Bulaşır?

Suçiçeği enfeksiyonu hastalığın ilk başlarında öksürük ve hava yolu ile yayılır. Döküntüler başladıktan sonra bu yaralara temas da bulaşmaya neden olur. Hastalığa hiç yakalanmamış ve aşılanmamış kişilerde bulaşıcılık çok kolaydır.

Herpes virüs ailesinin üyelerinden biri olan Varicella Zoster (VZV), diğer adıyla Herpes Zoster suçiçeğine neden olan etkendir. Bu virüs aynı zamanda zona hastalığına neden olur.

Suçiçeği geçirildiğinde virüslerin bir kısmı sinir ganglionlarında (hücrelerinde) inaktif olarak kalır, sonraki herhangi bir dönemde, özellikle yaşlılık veya bağışıklığın düştüğü durumlarda, aktive olarak bir sinir dağılımı bölgesinde enfeksiyonu oluşturur. Suçiçeği geçirenlerin %15’i yaşamlarının bir dönemlerinde zona geçirirler.

Suçiçeği enfeksiyonu virüse maruz kaldıktan 10 ila 21 gün sonra ortaya çıkar ve yaklaşık 5 ila 10 gün sürer. İlk günlerde ciltte kızarıklıklar görülebilir.

Döküntüden bir ila iki gün önce hafif ateş, burun akıntısı, halsizlik ve iştahsızlık görülür. Döküntüler öncelikle gövdeden başlar, sonrasında baş ve ayaklara yayılır. Ateş ise 1 ila 4 gün sürer.

Kızarıklık önce küçük parçacıklar halinde ortaya çıkar ve daha sonra kabarcıklar ve bunu takiben yara kabuğu haline döner.

Suçiçeği geçiren çoğu kişi hastalığı hafif olarak geçirir.  Ancak hastalık bazı hallerde zatürree beyin ve beyin zarlarında enflamasyon gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Hastalığın ölüme yol açtığı nadir görülür.

Suçiçeği Hastalığında Yara İzi Kalmaması İçin Ne Yapmak Gerekir? 

Suçiçeğinde lezyonlar iz bırakmadan geçer. Eğer çocuk lezyonları kaşırsa ve tırnak aralarındaki mikroplar lezyonda iltihaplanmaya neden olur ve bu enfekte lezyonlar sonrasında iz bırakabilir.

Çocuğunuzun tırnaklarını kesin ve gerekirse gece yatarken eldiven kullanın. Kaşıntı giderici ve ateş düşürücü ilaçları ise mutlaka doktorunuza danışarak verin.

Suçiçeği tanısı döküntülerden alınan sürüntü ve kan örneğinin laboratuvarda incelenmesi ile konur.

Sağlıklı çocuklarda suçiçeği tedavi gerektirmez. Doktorunuz ateş düşürücü ve kaşıntıyı hafifletmek için antihistaminik ilaçlar verebilir. Ancak çoğunlukla, hastalığın kendi kendine iyileşmesi beklenir.

Suçiçeğinin yol açabileceği hastalıklar açısından risk altında olan çocuklarda antiviral ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar döküntü ortaya çıktıktan ilk 24 saat sonra verildiğinde hastalığın şiddetini azaltabilir.

Suçiçeği olan çocuk ya da yetişkine aspirin benzeri ilaçlar verilmemelidir. Bu ilaçlar beyinde iltihaba yol açabilir. Ateş düşürücü verilecekse doktor önerisiyle verilmelidir.

Suçiçeği Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Ülkemizde suçiçeği aşısı 12’nci ayın sonunda yapılır.

Bu aşı ile hastalığa yüzde 90 bağışıklık sağlanır. Daha önce suçiçeği geçirmiş kişiler de hastalığa karşı bağışıklık kazanırlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Temel korunma yöntemi aşıdır ve rutin aşı takvimine uyulmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanları, küçük çocuklarla birlikte yaşayan veya onlara yönelik iş yapanlar, çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlar ve bağışıklığı bastırılmış insanlarla birlikte yaşayan kimseler başta olmak üzere, yüksek risk grubunda olan insanlara önerilmektedir.
  • Her viral enfeksiyonda olduğu gibi el yıkama, hasta kişilerden uzak durma, kapalı ortamlardan uzak durmak önemlidir.
  • Suçiçeği geçirenlerin deride kızarıkların başlamasından döküntülerin kurumasına kadar olan süreçte bulaşmayı önlemek için kreş ve okula gitmemeleri gerekir.
  • Suçiçeği geçirenler öksürür ya da hapşırırken ağızlarını kapamalı, ellerini yıkamalı ve başkaları ile aynı eşyaları paylaşmamalıdır.
  • Mikrop kapmaması için döküntüler kaşınmamalıdır. Çocuğunuzun tırnaklarını kesin ve gerekirse gece eldiven giydirin.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?