Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Tiroit nodülü, tiroit dokusu içinde oluşan farklı yapıda ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal yumrular veya kitlelerdir. Bunların büyük kısmı zararsız ve iyi huyludur.

Nodüller genellikle çıplak gözle görülebildikleri 2 cm çapa ulaşıncaya kadar fark edilmezler. Yüzde 5-10 oranında ise kanser riski taşırlar. Tiroid nodülleri tek başına bir sorun olabileceği gibi, başka hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Nodüllerin Taşıdığı Riskler İse Şunlardır:

  • Kanserleşme,
  • Otonom (başına buyruk) çalışarak aşırı hormon üretimi ile hipertiroidiye yol açma,
  • İri olanların nefes borusuna baskı yapma

Nodüller genellikle zararsız olsa da bu risklere bağlı olarak hekim tarafından takip edilmeleri ve gerekirse ilaç, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi olarak tedavi edilmeleri gerekiyor.

Çeşitleri;

Tiroit bezinde bir yumru bulunması tiroit nödülüne; tiroit bezinin hem iri hem de nodüllü olması nödüler guatra, tiroit bezinin hem iri olması hem de birden çok yumru bulundurması ise multi nodüler guatra işaret eder.

Nodüller sık karşılaşılan tiroit bezi hastalıklarının başında gelir. Türkiye'de 40 yaşından sonra ve yüzde 25 oranında görülürler. İçme suyu ve toprakta iyot azlığı hastalığın bu kadar sık görülmesinde önemli bir etkendir. Bu nedenle beslenmesinde iyot azlığı olan toplumlarda, tiroit nodülleri sık görülür.

Son yıllarda tiroit ultrasonunun klinik kullanıma girmesi ile nodüller daha erken tespit edilebiliyor.

İyot eksikliğinin yanı sıra tiroid bezinde kanserli olmayan iyi huylu büyümeler, kistler ve Hashimoto hastalığı gibi tiroid bezinin iltihaplı hastalıkları da nodüllere yol açabilir.

Tiroid nodüllerinin belirtileri aşağıdaki gibidir;

  • Boyunda dolgunluk ve şişkinlik
  • Boyunda ağrı ve rahatsızlık hissi
  • Ses kısıklığı ya da çatallanması
  • Nefes almada ya da yutmada güçlük

Hastanın öncelikle öyküsü alınır, ardından doktorun elle fizik muayenesi ve kan testi (serbest T3, serbest T4, TSH, Anti-Tg, Anti-TPO) yapılır.

Nodüller ultrason yöntemiyle görüntülenir. Ultrasonda eğer nodülde kanser riski saptanırsa iğne biyopsisi ile örnek alınabilir.

Nodüllerdeki riski tespit etmek için, hastaya damar yolu ile radyoizotop madde verilerek tiroid sintigrafisi de çekilir. Bu madde nodül tarafından tutulursa 'sıcak', tutulmazsa 'soğuk', nötr kalırsa 'ılık nodül' olarak adlandırılır.

Soğuk nodüller yüzde 5 oranında kanserleşme riski taşırlar.

Kişinin nodül veya nodülleri otonom, yani aşırı çalışan nodüllerse, bunu T4 ve TSH kan testleri ile ispatlamak ve tiroit sintigrafisi ile nodüllerinin sıcak nodül olduğunu tespit etmek gerekir. Sıcak nodüller genellikle kanser olmadıklarından iğne biyopsisine gerek duyulmayabilir.

İçi doku dolu olan nodüller, sıvı dolu olanlara göre, hormon üretmeyenler de üretenlere göre daha fazla kanser riski taşırlar. Büyüyen, ağrılı ve sert nodüllerde kanser riski genellikle daha yüksektir. Hastalar yutkunmada güçlük, ses kısıklığı gibi şikayetlerle başvurabilirler.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucuna göre kanser veya kanser kuşkusu oluşturan tüm nodüllerin ameliyat edilmesi gerekmektedir.

Biyopsisi iyi çıkmış tüm nodüllerin, kullanılan yöntemin yüzde 3-5 hatalı sonuç vereceği göz önüne alınarak, ultrason ile izlenmeye devam edilmesi önem taşımaktadır. Nodül yüzde 20 oranında veya daha fazla büyüyorsa, iğne biyopsisi tekrarlanarak ameliyat düşünülebilmektedir.

Sıcak nodüllerde genellikle kanser olmadığından iğne biyopsisine gerek duyulmamaktadır. Tek sıcak nodül varsa ‘radyoaktif iyot’ verilerek tedavi edilebilmektedir. Ancak sıcak nodül 2 cm veya daha büyük bir ölçüdeyse veya çok sayıda sıcak nodül varsa o zaman cerrahi tedavi gerekebilir.

Kitle etkisi ile nefes borusuna baskı yapan iri nodüllü kişilerin, kanser kuşkusu nedeniyle ameliyat edilmesi öneriliyor. Kişinin tiroit hormonları normal ise, cerrahi hemen uygulanabiliyor.

Ancak iri nodülle birlikte hormon üretimi de fazlaysa, önce ilaçlar ile hormon seviyeleri normale getirilir, ardından cerrahi işlem uygulanır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 7 Mart 2019 Perşembe

Tıbbi Birimler

Medikal Teknolojiler

Tiroid Nodülleri biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?