Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

SOMATOM Drive ile Tek Kalp Atımında 768 Kesitli Koroner BT Anjiyografi 

Yeni nesil SOMATOM Drive Bilgisayarlı Tomografi sistemi çift tüp çift dedektör teknolojisinin getirisi ve bir tam tur dönüşünü 0.28 saniyede tamamlaması sayesinde kalp atımından bağımsız beta-blocker kullanımına gerek kalmadan koroner BT Anjiyografi çekilmesine olanak sağlar. 

Metal implantlı hastalar taranırken görüntü kalitesini arttırma adına kullanılan yazılım iMAR sayesinde metalden kaynaklı ortaya çıkan parlama etkisi azaltılır. Yazılımın farklı implant türleri (diş dolgusu, kalp pili, kalça implantı vb.) için kullanılması sayesinde yüksek rezolüsyonlu, hasta spesifik detaylı çalışmalar yapılır.

Yeni nesil SOMATOM Drive Bilgisayarlı Tomografi sistemi tüm hasta tiplerine hitap etme amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle pediatrik hastalar için sedasyona ihtiyaç duyulmadan ultra hızlı çekim modu ile ultra düşük dozda görüntüleme yapılmaktadır.

Flash modu ile saniyede 458 mm tarama yapar ve çift tüp çift dedektör mimarisiyle acil vakalar, pediatrik, obez ve parkinson hasta gruplarında görülebilecek hareketten ve nefes alış-verişinden kaynaklı görüntü bozulmalarının önüne geçer.

Yeni nesil SOMATOM Drive Bilgisayarlı Tomografi sistemi çift tüp çift dedektör teknolojisinin getirilerinden biri de Flash modu, yüksek jeneratör gücü ve düşük kV’da yüksek mA değerlerine çıkabilme özelliği sayesinde düşük miktarda kontrast madde kullanımı ile görüntüleme yapılmasına olanak sağlamasıdır. Bu sayede kontrast madde hassasiyeti olabilecek kronik böbrek ve diyabet gibi hasta gruplarında daha az miktarda kontrast madde ile çekim gerçekleştirilebilir. 78 cm geniş gantri açıklığı klostrofobisi olan hastalar için konforlu bir alan yaratır.

Sistem otomatik olarak, hastanın vücut kitle indeksine göre organ spesifik voltaj ayarlaması yaparak ultra düşük dozda çekime olanak tanır.

SOMATOM Drive Bilgisayarlı Tomografi Sistemi ile özellikle onkoloji hastalarına yönelik olarak sistemde yer alan Kalay Filtre ve Dual Enerji teknolojileri sayesinde, akciğerde hava ve yumuşak doku ayrımı, kemik doku ayrımı ve doku karakterizasyonu en ileri seviyede sağlanmaktadır. Böylelikle erken safhalarda görülebilecek anomalilerin teşhis şansı artmaktadır.

Pediatrik ve kaygı yaşayan erişkin hastalara yönelik dokunmatik paneller ve gantri içinde moda göre seçilebilen farklı renkte ışıklar sayesinde çekim esnasında hastalar kolayca yönlendirebilmekte ve sağlık çalışanı ile hasta sürekli iletişim halinde kalabilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?