Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Thulium Fiber Lazer Nedir?

Thulium Fiber Lazer yöntemi, genel olarak üriner taşların kırılması,   yumuşak dokunun kesilmesi ve buharlaştırılması gibi operasyonel işlemlerde kullanılır. Böbrekteki taşların kırılması esnasında geniş frekans aralığıyla çok sert taşlarda bile etkin kırma sağlar. Geniş frekans aralığı sayesinde, taşlara atış yapılırken taşın uzaklaşması azalır ve taşın toz haline getirilmesini kolaylaştırır. Böylelikle operasyon süresinin kısalmasını da sağlar. 

Thulium Fiber Lazer Nasıl Çalışır?Thulium Fiber Lazer yöntemi, yine HoLEP yönteminde  de olduğu gibi bir endoskopik enstrümanın içinden lazer probunun geçirilip, enerjinin dokuya ya da taşa ulaştırılması ile olur. Thulium Lazer uygulaması sırasında, endoskopik cihaz ekranında görüntü 10-12 kat büyütülür. Lazer probu çapları ince olduğundan, özellikle uygulandığı dokunun içindeki hareket kabiliyetini zorlaştırmaz.

Thulium Lazer, yüksek frekanslara çıkabilmesi sayesinde dokularda görece daha az hasara neden olur. Thulium Lazer hem darbeli hem devamlı enerji üreterek sürekli çalışmaktadır. Bu özelliğiyle kesme ve pıhtılaşmada kolaylık sağlar. 

Thulium Lazer uygulamarı esnasında herhangi bir kesiye ihtiyaç duyulmaz, işlemler cihazın idrar yolundan ilerletilmesiyle gerçekleştirilir.

Thulium Fiber Lazer Cihazının Kullanım AlanlarıThulium Fiber Lazer, prostatın iyi huylu büyümesinin (adenom) tedavisinde kullanılan bir medikal cihazdır. Prostatın büyümesi sonucu, prostat bezinin iç kısmının idrar yolunu tıkaması sonucu hasta idrar yapamaz. Tedavide, bu dokunun tamamen çıkartılması (Enükleasyon), uzun vadeli ve etkili bir yöntemdir. İdrar yolunu tıkayan prostat adenomunun, tam çıkartılmasında etkili olduğu için sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında Thulium Lazer gelir. Enükleasyon yapılan doku mesaneye itilir ve morsellatör denilen başka bir enstrüman ile parçalanıp vakumlanarak dışarı alınır.

Uygulama sırasında Thulim Lazer tarafından bölgedeki su çok yüksek oranda emilir. Bu sayede kanamanın çok hızlı bir şekilde pıhtılaşmasını sağlar. Thulium Fiber Lazerle yapılan bu işleme Thulium Fiber Lazer Enükleasyon prostat (ThuFLEP) denilir. İşlem esnasında kanama nispeten az miktarda görülür; hastanın iyileşme süresi kısadır. 

Thulium Lazerin dokudaki etki derinliği 0.1-0.2 mm olduğu için, doku yanık derinliği azdır. Bu sayede operasyondan sonraki idrar sızısı minimum olur.

Thulium Lazer, prostatın iyi huylu büyümesi tedavisinin yanı sıra üst üriner sistem ve mesane tümörlerinde de kullanılır. Thulium Lazer kanama riskini minimize ederek kesme olanağı sağlar. Dokuda önemli bir hasar yaratmadığından patoloji örneğini olumsuz etkilemesi beklenmez.

İşlem Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşlem öncesi hastanın dikkat etmesini gerektiren özel bir durum yoktur. Özellikle "kan sulandırıcı ilaç kullanma zorunluluğu"olan hastalar için Thulium Lazer güvenli bir tedavi seçeneğidir. ThuFLEP, ile tedavi sırasında hastanın genel anestezi almasına gerek kalmaz, işlem için lokal anestezi yani bölgesel uyuşturma yöntemi uygulanır.

İşlem Sonrası 

Ameliyat sonrası doktor tarafından aksi bir durum belirtmediği sürece, hasta 1-2 gün içinde taburcu olur. Ameliyat sonrası erken dönemde de hasta rahatlıkla idrara çıkabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?