Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 2000 - 2001 Başkent Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı / Doçent
 • 1999 - 2000 Başkent Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 1993 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 2009 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Öğretim Üyesi
 • 2007 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kurucusu ve Başkanı
 • 2008 - 2009 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Anabilim Dalı Başkanı
 • 2001 - 2007 Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik İhtisas Hastanesi / Tıbbi Onkoloji Kliniği Kurucusu
 • 1999 - 2001 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kurucusu ve Başkan Vekilliği
 • 1998 - 1999 Başkent Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı / Bilim Dalı Başkanı
ÜYELİKLER
 • American Society of Clinical Oncology
 • Lenfoma-Myeloma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Tıbbi Onkoloji Grubu Derneği
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Europen Society for Medical Oncology
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği
 • Gastrointestinal Onkoloji Derneği Kurucu Üye
 • European Society for Medical Oncology
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Prognostıc Value of Increased her 2 Expression in Cancers of Pancreas and Biliary Tree. Pathol Oncol Res. 2015 Jul;21(3):831-8. doi: 10.1007/s12253-014-9847-x. Epub 2014 Nov 23. Ata A, Polat A, Serinsöz E, Sungur MA, Arican A.
 • Epidemiology of colorectal cancer in TuA cross-sectional disease registry study (A Turkish Oncology Group trial). Arıcan A, Seyrek E, Tekin SB, Manavoğlu O, Özet A, Elkıran T, Dişçi R. / Turk J Gastroenterol. 2015 Mar;26(2):145-53. doi: 10.5152/tjg.2015.5685. Aykan NF, Yalçın S, Turhal NS, Özdoğan M, Demir G, Özkan M, Yaren A,Camcı C, Akbulut H, Artaç M,Meydan N, Uygun K, Işıkdoğan A, Ünsal D, Özyılkan Ö,
 • Primary extranodal non-Hodgkin''s lymphoma: clinicopathological features, survival and treatment outcome in two cancer centers of southern Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(17):7207-11. Mertsoylu H, Muallaoglu S, Besen AA, Erdogdu S, Sezer A, Sedef AM, Kose F, Arican A, Ozyilkan O.
 • Türkiye''de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu.State of clinical trials in the field of oncology in Turkey. Türk Onkoloji Dergisi 2014;29(4):181-182 doi: 10.5505/tjoncol.2014.1190. Nayır E, Alper A, Erdoğdu S, Arıcan A.
 • A cross-sectional survey of the diagnosis and management of bone metastasis in breast cancer patients in Turkey A, Bahat Z, Gemici C, Ozdemir F, Ozdener F, Pekin B / Support Care Cancer.2014 Oct;22(10):2629-34.doi:10.1007/s00520-014-2253-9.Epub 2014 Apr 22. Arican A, Bozkurt T, Bozcuk H, Demirkan B, Buyukberber S, Alkis N, Sanli UA, Camci C, Yildiz M, Yucel I, Uygun K, Aslay I, Demiray M,Bese NS,Isikdogan
 • Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol. 2014 Dec;31(12):350. doi: 10.1007/s12032-014-0350-8. Epub 2014 Nov 21. Türker İ, Kömürcü Ş, Arıcan A, Doruk H, Özyılkan Ö, Coşkun HŞ, Colak D, Üçgül Çavuşoğlu E, Ata A, Sezer A, Yeşil Çınkır H, Şenler FC, Arpacı F.
 • Cancer and Hypercalcemia; a Review of the Diagnosis and Treatment Through an Unusual Case. Turk Jem 2013;17: 8-11 Ata A, Köşeci T, Arıcan A.
 • A Rarely Encountered Disease in a Patient with Multiple Intracranial Mass Lesions:Tuberculosis. Causa Pedia 2013;2:277 Ata A, Karabulut Ü, Özgür A, Arıcan A.
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve nefrotoksisite. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 26, Sayı 3, (Aralık) 2012, 229 ? 235. Eren E, Ata A, Arıcan A.
 • Kaposis sarcoma of the stomach: two cases. The Turkish Journal of Gastroenterology 2001;12:241-244. H.Selçuk, G.Gür, B.Bilezikçi, M.Gürsoy, A.Arıcan, S.Boyacıoğlu.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?