Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2010 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 2009 University of Michigan School of Medicine / Hepatoloji Uzmanlığı
 • 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1996 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi-Halen
 • 2009 - 2012 Ufuk Üniversitesi / Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • 2006 - 2009 University of Michigan / Division of Gastroenterology and Hepatology
 • 2005 - 2006 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • 2002 - 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Gastroenteroloji Uzmanlığı
 • 1997 - 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Uzmanlığı
ÜYELİKLER
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • European Association for the Study of the Liver (EASL)
 • Türk Motilite Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Obezite Derneği
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Changing Prevalence of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) in Turkey in the Last Decade Turk J Gastroenterol. 2021 Mar;32(3):302-312. Değertekin B, Tozun N, Demir F, Söylemez G, Parkan Ş, Gürtay E, Mutlu D, Toraman M, Seymenoğlu TH
 • Real-world efficacy and safety of Ledipasvir + Sofosbuvir and Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir ± Dasabuvir combination therapies for chronic hepatitis C: A Turkish experience Turk J Gastroenterol. 2020 Dec;31(12):883-893. Değertekin B, Demir M, Akarca US, Kani HT, Üçbilek E, Yıldırım E, Güzelbulut F, Balkan A, Vatansever S, Danış N, Demircan M, Soylu A, Yaras S, Kartal
 • Regular coffee intake improves liver enzyme levels and liver histology in patients with chronic alcohol consumption, non-alcoholic fatty liver and non-alcoholic steatohepatitis: Report of 259 cases Hepatology Forum.2020: 88-96. Bulent Degertekin, Nurdan Tozun, Aysegul Gizem Soylemez, Ezgi Gurtay, Ugur Bozkurt, Yusuf Yilmaz, Suna Yapali, Eser Vardareli, Hakan Umit Unal
 • Determination of the upper limits of normal serum alanine aminotransferase (ALT) level in healthy Turkish population Hepatology Forum 2020:44-47 Bulent Degertekin, Nurdan Tozun, Figen Demir, Gizem Soylemez, Suna Yapali, Ugur Bozkurt, Ezgi Gurtay, Tolga Hayrettin Seymenoglu, Deniz Mutlu,
 • VH.Diagnosis, management and treatment of hepatitis delta virus infection: Turkey 2017 Clinical Practice Guidelines Turk J Gastroenterol. 2017 Dec;28(Suppl 2):84-89. Yurdaydın C, Tabak F, Kaymakoğlu S, Akarsu M, Akıncı EG, Akkız H, Alkım C, Çekin AH, Çuvalcı NÖ, Demir K, Değertekin B, Dökmetaş İ, Ersöz G, Hizel K,
 • VH.Diagnosis, management and treatment of hepatitis B virus infection: Turkey 2017 Clinical Practice Guidelines Turk J Gastroenterol. 2017 Dec;28(Suppl 2):73-83 Tabak F, Yurdaydın C, Kaymakoğlu S, Akarsu M, Akıncı EG, Akkız H, Alkım C, Çekin AH, Çuvalcı NÖ, Demir K, Değertekin B, Dökmetaş İ, Ersöz G, Hizel K,
 • Addressing barriers to the prevention, diagnosis and treatment of hepatitis B and C in the face of persisting fiscal constraints in Europe: report from a high level conference J Viral Hepat. 2016 Feb;23 Suppl 1:1-12. Papatheodoridis G, Thomas HC, Golna C, Bernardi M, Carballo M, Cornberg M, Dalekos G, Degertekin B, Dourakis S, Flisiak R, Goldberg D, Gore C, Goulis
 • The relationship between heterotopic gastric mucosa in the cervical esophagus and laryngopharyngeal reflux Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 Jan-Feb;22(1):6-11. Ezerarslan H, Çoban M, Kuran S, Akmansu ŞH, Özgüler Z, Beriat GK, Erkan G, Değertekin B, Kocatürk S
 • A Burkitt''s Lymphoma Case Mimicking Crohn''s Disease: A Case Report Case Report Med. 2011;2011:685273. Erkan G, Coban M, Calıskan A, Ataç GK, Gulpınar K, Degertekin B, Korkmaz A.
 • Clinical outcomes of liver transplantation for HBV-related hepatocellular carcinoma: data from the NIH HBV OLT study Clin Transplant. 2011 Mar-Apr;25(2):E152-62. Han SH, Reddy KR, Keeffe EB, Soldevila-Pico C, Gish R, Chung RT, Degertekin B, Lok A; NIH HBV OLT Study Group

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55