Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1996 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2012 Ufuk Üniversitesi / Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi
 • 2006 - 2009 University of Michigan / Division of Gastroenterology and Hepatology
 • 2005 - 2006 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • 2002 - 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Gastroenteroloji Uzmanlığı
 • 1997 - 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Uzmanlığı
ÜYELİKLER
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • European Association for the Study of the Liver (EASL)
 • Türk Motilite Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The relationship between heterotopic gastric mucosa in the cervical esophagus and laryngopharyngeal reflux. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. Ezerarslan H, Çoban M, Kuran S, Akmansu ŞH, Özgüler Z, Beriat GK, Erkan G, Değertekin B, Kocatürk S.
 • NIH HBV OLT Study Group.Clinical outcomes of liver transplantation for HBV-related hepatocellular carcinoma: data from the NIH HBV OLT study. Clin Transplant Han SH, Reddy KR, Keeffe EB, Soldevila-Pico C, Gish R, Chung RT, Degertekin B, Lok A
 • Plasma MDA Levels, GSH-Px Activities and Nitrite/Nitrate Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever? Journal of Clinical and Analytic Medicine. Tüzün A, B. Değertekin, Yeşilova Z, Naharcı İ, Eken A, Aydın A ve Uygun A.
 • Hepatit B Patogenezi ve Doğal Seyri Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel Sayısı, B. Değertekin.
 • NIH HBV-OLT Study Group.Impact of virologic breakthrough and HBIG regimen on hepatitis B recurrence after liver transplantation Am J Transplant. Degertekin B, Han SH, Keeffe EB, Schiff ER, Luketic VA, Brown RS Jr, Emre S, Soldevila-Pico C, Reddy KR, Ishitani MB, Tran TT, Pruett TL;Lok AS;
 • Characteristics of chronic hepatitis B patients who underwent liver biopsies? J Viral Hepat Chotiyaputta W, Degertekin B, McKenna BJ, Samala N, Fontana RJ, Lok AS.
 • Indications for Therapy in Hepatitis B, Hepatology Degertekin B. ve A. S. Lok,
 • Update on viral hepatitis Curr Opin Gastroenterol Degertekin B. ve A. S. Lok,
 • Helicobacter Pylori tedavisinde 14 günlük lansoprazol, levofloksasin, amoksisilin tedavisinin etkinliği Endoskopi, 15, 54-59 Dumlu, G. Ş., T. Karakan, B. Değertekin, İ. Doğan, A. Görgül ve S. Ünal,
 • Kolon poliplerinin demografik makroskopik ve mikroskopik özellikleri Endoskopi, 15, 47-50 Erkan, G., M. Ergün, T. Karakan, B. Değertekin, M. Cindoruk, G. Ş. Dumlu ve S. Ünal

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55