Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Fellow of European Board of Urology / (FEBU)
 • 2017 Üroloji / Doçent Doktor
 • 2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1992 Üsküdar Erkek Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Öğretim Üyeliği
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 İskenderun Deniz Askeri Hastanesi
 • 1999 - 2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Endoüroloji Derneği
 • EAU (European Assocıatıon of Urology)
 • AUA (Amerıcan Assocıatıon of Urology)
 • İnkontinans Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Robotic assisted partial nephrectomy without using ureteral stent: a single center experience Turkish Journal of Urology 2016; 42(1): 1-6. Özkan B, Coşkuner ER, Yalçın V:
 • Sexual dysfunction and depression among Turkish women with infertile husbands: the invisible part of the iceberg Int Urol Nephrol 2016; 48(1): 31-36. Özkan B, Orhan E, Aktaş N, Coşkuner ER
 • Role of anterior prostatic fat pad dissection for extended lymphadenectomy in prostate cancer: a non-randomized study of 100 patients. Int Urol Nephrol 2015; 47(6): 959-964. Özkan B, Tunc B, Coşkuner ER, Sağlıcan Y, Yalçın V
 • Depression and sexual dysfunction in Turkish men diagnosed with infertility Urology 2015; 85(6): 1389-1993 Özkan B, Orhan E, Aktaş N, Coşkuner ER
 • Penile Mondor disease and its effect on erectile function: results of 30 patients Urology 2015; 85(1): 113-117 Özkan B, Coşkuner ER, Turk A, Akkus E, Yalçin V
 • Does ureteral stenting matter for size ? A retrospective analyses of 1361 extracorporeal shock wave lithotripsy patients. Cent European J Urol 2015; 68(3): 358-364. Özkan B, Dogan C, Can GE, Tansu N, Erozenci A, Önal B
 • Difficult urethral catheterization in cardiovascular surgery patients: Do you have a road map?. Journal of Nephrology and Urology Research 2014; 2: 32-36. Özkan B, Coşkuner ER, Şamli M, Yalçınbaş YK, Yalçın V, Şahin A:
 • Adult paratesticular myxofibrosarcoma: report of a rare entity and review of the literature. Int Urol Nephrol 2006; 38(1):5-7. Özkan B, Özgüroğlu M, Özkara H, Durak H, Talat Z
 • Which factors predict upper urinary tract deterioration in overactive neurogenic bladder dysfunction? Urology 2005; 66(1): 99-104. Özkan B, Demirkesen O, Durak H, Uygun N, İsmailoğlu V, Çetinel B:
 • Comparison of 3 different methods of anesthesia before transrectal prostate biopsy; a prospective randomized trial. J Urol 2004; 172 (2): 502-505. Öbek C, Özkan B, Tunç B, Can G, Yalçın V, Solok V:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?