Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1994 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
 • 1991 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1986 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1999 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 1999 Başkent Üniversitesi, Ankara,
 • 1997 - 1999 Başkent Üniversitesi, Ankara, Gastroenteroloji Anabilim Dalı
 • 1991 - 1996 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı
 • 1991 - 1996 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi,
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Bouveret''s syndrome complicated by a distal gallstone ileus. World J Gastroenterol 2003; 9(12): 2873-5 Gencosmanoglu R, Inceoglu R, Baysal Ç, Akansel S, Tozun N.
 • Impact of HCV infection on development of posttransplantation diabetes mellitus in renal allograft recipients. Transplant Proceed 2000; 32(3): 561-2 Gürsoy M, Güvener N, Köksal R, Karavelioğlu D, Baysal Ç, Özdemir N, Boyacıoğlu S, Bilgin N, Erdal R.
 • Rectal vascular ectasia associated with watermelon stomach. Gastrointest Endosc 1999; 50 (6): 854-7 Gürsoy M, Baysal Ç, Demirhan B, Moray G, Boyacioğlu S.
 • Impact of helicobacter pylori infection on serum gastrin in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1999; 14(11): 2688-91 Gür G, Boyacıoğlu S, Gül Ç, Turan M, Gürsoy M, Baysal Ç, Özdemir N.
 • Colonoscopy findings in renal transplant patients with abdominal symptoms. Transplant Proceed 1998; 30 (3): 754-5 Baysal Ç, Gür G, Gürsoy M, Üstündağ Y, Demirhan B, Boyacıoğlu S, Bilgin N.
 • A simple modification of grasping forceps to obtain better removal of polyps. Gastrointest Endosc 1998; 47: 108-9 Üstündağ Y, Baysal Ç, Gür G, Gürsoy M ,Boyacıoğlu S.
 • An unusual sonographic finding in Caroli''s disase. AJR 1998; 171: 1167 Akın O, Isıklar I, Baysal Ç, Bilginoglu SE.
 • The use of a new mouthpiece in the placement of nasobiliary drainage tube. Endoscopy 1998; 30: S3-S4 Üstündağ Y, Baysal Ç, Boyacıoğlu S, Gür G, Gürsoy M, İmirzalioğlu P, Haydar S.
 • Endoscopic diagnosis of postoperative iliocolonic intussusception. Endoscopy 1997; 29: 223 Baysal Ç, Tezel A, Yılmaz S, Ülker A, Şahin B.
 • Endoscopic balloon dilatation of strictures complicating solitary rectal ulcer syndrome. Endoscopy 1997; 29: 427-9 Över H, Ülker A, Baysal Ç, Dağlı Ü.
 • Side-viewing endoscope for diagnosis of bleeding from a duodenal diverticulum. Gastrointest Endosc 1995; 41(5): 529 Baysal Ç, Sarıtaş Ü,Yılmaz U, Kırımlıoğlu V, Şahin B.
 • Serum levels of cytokines in chronic viral liver disease. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 1993; 5: 947-50 Dolar ME, Baysal Ç, Dalva K, Caner ME, Şahin B.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?