Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 Johns Hopkins Üniversitesi Gastroenteroloji - Endoskopi Ünitesi / ABD
 • 2011 - 2018 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu
 • 2016 Saint Luc Hastanesi Gastroenteroloji - Endoskopi Ünitesi / Belçika
 • 2010 - 2011 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği / Şef Yardımcısı
 • 2010 Kopenhag Üniversitesi Gentofte Hastanesi Endoskopi Ünitesi / Danimarka
 • 2008 - 2009 Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği / Gastroenteroloji Uzman Doktor
 • 2007 - 2008 Kütahya Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği / Gastroenteroloji Uzman Doktor
 • 1999 - 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı / İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • ECCO ( European Crohn''s and Colitis Organisation )
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)
 • İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A rare cause of rectal bleeding Acta Gastroenterol Belg. 2018;81(2):350 Aslan E, Gonen C
 • Gastric Subepithelial Mass-like Involvement in Crohn''s Disease: Another Upper Gastrointestinal Manifestation? J Crohns Colitis. 2018 Jan 24;12(2):262- 263 Gonen C, Ozkara S
 • Prominent gastroduodenal artery: Endosonographic sign of celiac artery stenosis Endosc Ultrasound. 2016 Sep- Oct;5(5):339-341 Gonen C, Sürmelioğlu A, Tilki M, Kiliçoğlu G.
 • High treatment modification rates with lamivudine therapy in HBV- infected patients with low baseline viremia and early virological response: A multicenter study J Dig Dis. 2015 May;16(5):286-92 Gonen C, Gunduz F, Doganay L, Enc FY, Yegin EG, Ahishali E, Erdem E, Sokmen M, Tuncer I, Ozdogan O.
 • The histological quality and adequacy of diminutive colorectal polyps resected using jumbo versus hot biopsy forceps Dig Dis Sci. 2015 Jan;60(1):217-25 Yasar B, Kayadibi H, Abut E, Benek D, Kochan K, Gonen C.
 • The diagnostic accuracy of the Forns index, platelet count and AST to Platelet Ratio Index derived fibrosis index for the prediction of Hepatitis C virus-related significant liver fibrosis and cirrhosis Scand J Clin Lab Invest. 2014;74(3):240-7 Kayadibi H, Yasar B, Ozkara S, Serdar MA, Kurdas OO, Gonen C.
 • Prognostic significance of DR-70 levels in dysplastic colorectal polyps Gastroenterol Res Pract. 2013;2013:275392 Yesil A, Babacan Abanonu G, Colak Y, Paker N, Gonen C.
 • Relationship between neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) levels and inflammatory bowel disease type and activity Dig Dis Sci. 2013;58(9):2587-93. Yeşil A, Gonen C, Senateş E, Paker N, Gökden Y, Koçhan K, Erdem ED, Gündüz F.
 • Re-evaluation of cases with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors between 2004 and 2012 according to the 2010 criteria Hepatogastroenterology. 2013;60(127):1665-72 Ozkara S, Aker F, Yesil A, Senates E, Canbey C, Yitik A, Gonen C.
 • Efficacy of vitamins supplementation to therapy on Helicobacter pylori eradication in patients with low antioxidant capacity Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2011;35(11):745-9 Sezikli M, Cetinkaya ZA, Güzelbulut F, Sezikli H, Özkara S, Coşgun S, Gonen C, Övünç AO.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?