Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 Özel Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji / Profesör Doktor
 • 2007 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1998 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Gaziantep / Profesör Doktor
 • 2016 - 2019 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği - Erişkin Kemik İliği Nakil Hastalarında Enfeksiyon ve Kontrolü
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Acıbadem Aile Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Doçent Doktor
 • 2013 - 2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 2012 - 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2011 - 2012 Sağlık Bakanlığı Elazığ Harput Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2008 - 2011 Sağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2007 - 2008 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2002 - 2007 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği /Araştırma Görevlisi Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (THİKD)
 • Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği (ANKEM)
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
 • Febril Nötropeni Derneği (FND)
 • Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS)
 • Türk Hematoloji Derneği (THD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Effects of Snake Venom on Serum Copper, Zinc, and Magnesium Levels in Patients with Snakebite Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 71-74 pp, 2013, DOI: 10.5799/ahinjs.02.2013.02.0084 C. Ustun, I. Tegin, MF. Geyik
 • Alterations of serum copper and zinc levels, and copper/zinc ratios among patients with brucellosis Turkiye Klinikleri J Med Sci (ISI), 979-983 pp, 2012, DOI: 10.5336/medsci.2011-25720 C. Ustun, I. Tegin, M.F. Geyik
 • Health care workers'' mobile phones: A petential cause of microbial cross-contamination between hospitals and community Jorunal of Occupational and Enviromental Hygiene (ISI), 538-542 pp, 2012, DOI: 10.1080/15459624.2012.697419 C. Ustun, M. Cihangiroglu
 • The accuracy and validity of a weekly point-prevalence survey for evaluating the trend of hospital-acquired infections in a university hospital in university hospital in Turkey Int J Infect Dis. (ISI), 684-687 pp, 2011, DOI: 10.1016/j.ijid.2011.05.010. C. Ustun, S. Hosoglu, M.F. Geyik, Z. Parlak, C. Ayaz
 • Hastane kökenli karbapenem dirençli ve duyarlı Pseudomonas aerugınosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranları ANKEM Derg, 1-6 pp., 2010. C. Üstün
 • Surveillance of nosocomial infections in general surgery unit: Data of ten years period Duzce Medical Journal, 1-6 pp., 2010. C. Ustun, M.F. Geyik, M. Aldemir, R. Tekin, M.K. Çelen, S. Girgin, S. Hosoglu, C. Ayaz
 • Çocuk Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Nobel Med (ISI), 4-9 pp, 2009. C. Üstün, E. Basuguy, U. Deveci
 • Pediatrik yaş grubu toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherıchıa colı ve Klebsıella spp. suşlarının in-vitro antibiyotik direnci ANKEM Derg, 155-160 pp., 2009. C. Üstün, Y.S. Demir, S. Demir, S. Demirören, M.G. Kurtoğlu
 • Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Elazığ?da ilk olgu Klimik Derg, 31-33 pp., 2009. C. Üstün, T. Güven
 • Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları sürveyansı Klimik Derg, 50-53 pp., 2008. C. Üstün, C. Ayaz, A. Güzel, M.K. Çelen, R. Tekin

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?