Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Kliniği / / Eğitim Görevlisi
 • 2021 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Kliniği / Doç. Dr.
 • 2016 - 2021 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Kliniği
 • 2015 - 2016 Sakarya Üniversitesi / Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Kliniği
 • 2014 - 2015 Sinop Boyabat Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Risk Factors for Conversion in Laparoscopic Totally Extraperitoneal Inguinal Hernioplasty. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2022;32(3):373-379 Karabulut M, Dönmez T, Şahbaz NA, Akarsu C, Ferahman S, Sürek A, Gemici E, Aydın H, Sunamak O, Dural AC.
 • Emergency surgery of the abdominal wall hernias: risk factors that increase morbidity and mortality a single-center experience Hernia. 2021;25(3):679-688 Surek A, Gemici E, Ferahman S, Karli M, Bozkurt MA, Dural AC, Donmez T, Karabulut M, Alis H.
 • Risk factors affecting failure of colonoscopic detorsion for sigmoid colon volvulus: a single center experience. Int J Colorectal Dis. 2021;36(6):1221-1229. Surek A, Akarsu C, Gemici E, Ferahman S, Dural AC, Bozkurt MA, Donmez T, Karabulut M, Alis H.
 • Outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy by means of esophageal manometry and pH-metry, before and after surgery Videosurgery Miniinv. 2020; 15 (1):129-135 Gemici E, Kones O, Seyit H, Surek A, Cikot M, Bozkurt MA, Alis H.
 • The comparison of prednisolone and honey activities in the experimental corrosive esophagitis model. J Surg Med. 2020;4(2):108-111 Gemici E, Sürek A, Çikot M, Sakız D, Karabulut M, Gönenç M, Alış H.
 • Comparison of three techniques for appendiceal stump closure during laparoscopy. Surg Med. 2020;4(8):618-622. Gemici E, Dönmez T, Sürek A, Abdullayev S, Aydın H, Bozkurt MA, Karabulut M.
 • Comparison of conventional and magnetic resonance defecography for diagnosis of outlet obstructive syndrome. The International Journal of Endocrinology. 2020;16(4):322-326. Gemici E, Bozkurt MA, Kocataş A, Sürek A, Karabulut M, Akdoğan Gemici A.
 • Laparoscopic Lavage Versus Aspiration Alon in Perforated Acute Appendicitis: A Prospective Randomized Controlled Study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2020;30(1):14-17 Gemici E, Bozkurt MA, Sürek A, Seyhun C, Güneş ME.
 • Intestinal Obstruction due to Bezoar in Elderly Patients: Risk Factors and Treatment Results. Med Int. 2019 ;17:3647356. Altintoprak F, Gemici E, Yildiz YA, Uzunoglu MY, Kivilcim T.
 • The Sydney Classification for Endoscopic Biopsies Do Not Fully Correlate with Benign Sleeve Gastrectomy Specimens. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2019;14(4):146-149 Seyit H, Peker KD, Gemici E, Kones O, Cabuk FK, Gunes ME, Alis H.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?