Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 - 2017 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Eğitimi
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / Perinatal IPT
 • 2015 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Training
 • 2014 Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği / Anneliğe Özgü Zihinsel Durumlar: Bebek Gözlemi ve Klinik Uygulama Arasındaki Etkileşim
 • 2013 International Congress on Psychopharmacology / Beyond Talk, into Action: Working with Users Associations in Perinatal Psychiatry
 • 2013 Interpersonal Psychotherapy Institute / An Interpersonal Approach to Grief and Loss
 • 2013 Interpersonal Psychotherapy Institute / Clinical Challenges in Treating Mood Disorders in Perinatal Psychiatry
 • 2012 Interpersonal Psychotherapy Institute / IPT Training
 • 2012 Psikofarmakoloji Derneği / İki Uçlu Mizaç Bozuklukları
 • 2011 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi EKT Merkezi / Anestezili EKT Eğitimi ve Uygulaması
 • 2011 Interpersonal Psychotherapy Institute / Level A: Basic Training in Interpersonal Psychotherapy
 • 2011 Interpersonal Psychotherapy Institute / Interpersonal Psychotherapy for Perinatal Women
 • 2010 Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2005 - 2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Asistanı
 • 2010 Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2010 Of The Two Part Basic Training, Davranış Bilimleri Enstitüsü / EMDR Part 1
 • 2010 Of The Two Part Basic Training,Davranış Bilimleri Enstitüsü / EMDR Part 2
 • 2010 KİMERA / İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi
 • 2008 Kognitif ve Davranışçı Terapileri Eğitimi / Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda değerlendirme, vaka formulasyonu oluşturma ve tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar
 • 2007 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / Assessment and Management of Anger
 • 2007 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği / 1. Modül: Cinsellik Kavramı
 • 2007 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği / 2. Modül: Cinsel İşlev Bozuklukları
 • 2007 Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / CBT in OCD:Dealing with Obsessional Thoughts
 • 2006 Omurga İstanbul Araştırma Okulu / Klinik Araştırma Kursu
 • 2006 Şema Terapi Sempozyumu / Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları
 • 2004 - 2005 Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Asistanı
 • 2005 Türk Nöropsikiyatri Derneği / Kişilik Bozuklukları Temel Kursu
 • 2003 - 2004 Marmara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / Çocuk Cerrahisi Asistanı
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2000 Cape Town University, Red Cross Children''s Hospital Paediatric Surgery Department / Paediatric Surgery Internship
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • The Marce Society International for Perinatal Mental Health Üyeliği
 • Psikofarmakoloji Derneği Üyeliği
 • Kişilerarası İlişkiler Terapisi Derneği Türkiye Üyeliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Üyeliği
 • EMDR Derneği Üyeliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hiperemesis Gravidarum Nedeni ile Kadın Doğum Servisine Yatan Hastalarda Yeme Tutumları, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences Kender E E, Yüksel G, Ger C, Özer Ü.
 • Stigma and Perinatal Psychiatry Short Communication Clinics Mother Child Health Yuksel G.
 • IPT in Postpartum Depression, Short Communication, Yuksel and Aydin Clinics Mother Child Health Yuksel G, Aydın N, Omay O.
 • Birinci Derece Erkek Yakınlarında Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Kadın Olguların Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri. Literatür Sempozyum Dergisi Yüksel G, Nebioğlu M, Özer Ü.
 • Kadın Ruh Sağlığı ve Hormonlar-Women?s Mental Health and Hormones Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics Yüksel G, Aydın N.
 • Birth weight and preterm birth in babies of pregnant women with major depression in relation to treatment with antidepressants. Journal of Clinical Psychopharmacology Şahingöz M, Yuksel G, Karsidag C, Uguz F, Sonmez EO, Annagur BB, Annagur A.
 • Birth weight and gestational age in newborns exposed to maternal obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res. Uguz F, Yuksel G, Karsidag C, Guncu H, Konak M.
 • Annagur BB, Annagur A. The effects of maternal major depression, generalized anxiety disorder, and panic disorder on birth weight and gestational age: Journal of Psychosomatic Research Uguz F, Sahingoz M, Sonmez EO, Karsidag C, Yuksel G
 • Emzirme dönemindeki hastalarda psikotrop ilaç kullanım esasları Psikiyatride Güncel /Update in Psychiatry-Journal of Psychiatric Association of Turkey for Continuing Education/Continuing Proffessional Development Yüksel G, Karşıdağ Ç.
 • Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanılar-Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Klinik Psikiyatri/ The Journal of Clinical Psychiatry Ç Karşıdağ, UM Aksoy, G Yüksel, N Alpay, A Uysal.
 • Ketiapin Kullanımına Bağlı Gelişen Huzursuz Bacak Sendromu: İki Vak?a Sunumu New/Yeni Symposium Journal D İpekçioğlu, N Havle, G Yüksel, D Eker, Ö Canbek
 • Bir Olgu Sunumu Eşliğinde REM Uykusu Davranış Bozukluğuna Bağlı Suç İşleme ve Suçun Adli Psikiyatrik Olarak Değerlendirilmesi Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences FS Aliustaoğlu, G Yüksel, S Saygılı, G Oral.
 • Delayed neuropathy due to organophosphate insecticide injection in an attempt to commit suicide. Hand (N Y) Ergün SS, Oztürk K, Su O, Gürsoy EB, Uğurad I, Yüksel G.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?