Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1980 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1989 - 2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1988 - 1989 Balıkesir Askeri Hastanesi
 • 1985 - 1988 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı
 • 1981 - 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1980 SSK Gemlik Dispanseri
ÜYELİKLER
 • Türk Tıp Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmalar Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
 • İstanbul Üniveristesi Hepatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama Araştırma Merkezi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2014 Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Demir K, Özdil S, Beşışık F, Kaymakoğlu S, Boztaş G, Mungan Z
 • Association of the MEFV gene variations with inflammatory bowel disease in Turkey. Clin Gastroenterol 2013 Akyuz F, Besisik F, Ustek D, Ekmekçi C, Uyar A, Pinarbasi B, Demir K, Ozdil S, Kaymakoglu S, Boztas G, Mungan Z, Gul A.
 • A novel two bases deletion in the albumin gene causes analbuminemia in a young Turkish man. Clin Chim Acta 2012 Caridi G, Dagnino M, Di Duca M, Akyuz F, Boztas G, Besısık F, Demir K, Ormeci A, Gokturk S, Cefle K, Ozturk S, Palanduz S, Campaqnoli M, Galliano M.
 • Acute pancreatitis associated with H1N1 influenza during 2009 pandemic: a case report. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2012 Baran B, Karaca C, Soyer OM, Lacin S, Demir K, Besisik F, Boztas G.
 • Etiological factors of duodenal and gastric ulcers. Turk J Gastroenterol 2012 Uyanıkoğlu A, Danalioğlu A, Akyüz F, Ermış F, Güllüoğlu M, Kapran Y, Demır K, Ozdıl S, Beşişik F, Boztaş G, Mungan Z, Kaymakoğlu S.
 • Effect of proton pump inhibitor (PPI) treatment in obstructive sleep apnea syndrome: an esophageal impedance-pHmetry study. Hepatogastroenterology 2011 Ermis F, Akyuz F, Arıcı S, Uyanıkoğlu A, Yakar F, Pınarbası B, Demir K, Ozdil S, Besısık F, Kaymakoglu S, Boztas G, Cuhadaroglu C, Mungan Z.
 • Decresed prohepcidin levels in patients with HBV-related liver disease: relation with ferritin levels. Dig Dis Sci 2010 Yonal O, Akyuz F, Demir K, Ciftci S, Keskin F, Binnur P, Uyanıkoglu A, İssever H, Ozdil S, Boztas G, Besısık F, Kaymakoglu S, Cakaloglu Y, Mungan Z, O
 • Electron microscopic findings in non-alcoholic fatty liver disease: Is there a difference between hepatosteatosis and steatohepatitis? Journal of Gastroenterology and Hepatology 2010 Ahishali E, Demir K, Ahishali B, Akyuz F, Pinarbasi B, Poturoglu S, Ibrisim D, Gulluoglu M, Ozdil S, Besisik F, Kaymakoglu S, Boztas G, Cakaloglu Y.
 • Response to Hepatitis B Vaccination in patients with celiac disease. Dig Dis Sci 2008 Ahishali E, Boztas G, Akyuz F, Ibrişim D, Poturoglu S, Pinarbası B, Ozdil S, Mungan Z.
 • Pneumatic balloon dilatation in primary achalasia:the long-term follow-up results. Hepatogastroenterology 2005 Boztas G, Mungan Z, Ozdil S, Akyuz F, Karaca D, Demir K, Kaymakoglu S, Besısık F, Cakaloglu Y, Okten A.
 • Ulcerative colitis: analyses of 116 cases (do extraintestinal manifestations effect the time to catch remission?). Hepatogastroenterology 2004 Ozdil S, Akyuz F, Pinarbasi B, Demir K, Karaca C, Boztas G, Kaymakoglu S, Mungan Z, Besisik F, Cakaloglu Y, Okten A.
 • Effectiveness of omeprazole versus lansoprazole along with amoxicillin and clarithromycin in Turkish population with duodenal ulcer. Minerva Gastroenterol Dietol 2003 Örmeci N, Sarıoğlu M, Sandıkçı M, Özütemiz Ö, Boztaş G, Üner E, Elhan AH.
 • Crohn''s disease: analysis of 105 patients. Hepatogastroenterology 2003 Ozdil S, Demir K, Boztas G, Danalioglu A, Karaca C, Akyuz F, Aksoy N, Kaymakoglu S, Mungan Z, Besisik F, Cakaloglu Y, Okten A.
 • Demir eksikliği anemisinin nadir bir nedeni;intestinal lenfoma olgusu. Endoskopi 2002 Aksoy N, Danalıoğlu A, Karaca Ç, Akyüz F, Kesici B, Boztaş G, Mungan Z, Kaymakoğlu S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?