Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2003 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Tıbbi Onkoloji Kliniği
 • 2009 - 2010 Harp Akademileri Komutanlığı / Askerlik
 • 2007 - 2009 Kağıthane Devlet Hastanesi / Mecburi Hizmet
ÜYELİKLER
 • European Society of Medical Oncology
 • Akciğer Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 • American Society of Clinical Oncology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Evaluation of c-kit (CD 117) expression as a prognostic factor in testicular germ cell tumors: An Izmir Oncology Group (IZOG) study. J BUON. 2015 Jul-Aug;20(4):1054-60 Salman T, Yildiz E, Yildiz I, Yavuzer D, Unlu M, Varol U, Akyol M, Yildiz Y, Bayoglu V, Kucukzeybek Y, Alacacioglu A
 • Quality of life in colorectal cancer patients: an Izmir Oncology Group (IZOG) study. J BUON. 2015 Jul-Aug;20(4):1015-22. Akyol M, Ulger E, Alacacioglu A, Kucukzeybek Y, Bayoglu V, Yildiz Y, Yildiz I, Salman T, Varol U, Demir L, Dirican A, Gumus Z, Oktay Tarhan M.
 • First-line cisplatin plus bolus 5- Fluorouracil combination in patients with locally advanced and metastatic esophageal cancer (Izmir Oncology Group study) Ahmet Alacacıoğlu, Mustafa Oktay Tarhan. Acta Oncol Tur. 2015; 48(1): 20-26 DOI: 10.5505/aot.2015.92408 Murat Akyol, Yüksel Küçükzeybek, Umut Varol, Ibrahim Yıldız, Suna Çokmert, İbrahim Vedat Bayoğlu, Yaşar Yıldız, Lutfiye Demir, Alper Can,Ahmet Dirican
 • Prognostic value of mesothelin expression in patients with triple negative and HER2-positive breast cancers. Biomedicine & pharmacotherapy,2015 IV Bayoglu , BB Kucukzeybek , Y Kucukzeybek , U Varol, I Yildiz , A Alacacioglu , M Akyol , L Demir, A Dirican , Y Yildiz , T Salman , MO Tarhan.
 • Adjuvant Chemotherapy and Prognostic Factors in Stage II Colon Cancer Varol Umut, Salman Tarik , Yildiz Ibrahim , Can Huseyin , Tarhan Mustafa Oktay Asian Pac J Cancer Prev vol 16, 2015, DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJ Kucukzeybek Yuksel, Dirican Ahmet , Demir Lutfiye , Yildirim Serkan , Akyol Murat , Yildiz Yasar , Bayoglu Ibrahim Vedat , Alacacioglu Ahmet ,
 • D-dimer and international normalized ratio (INR) are correlated with tumor markers and disease stage in colorectal cancer patients. Cancer Biomark. 2015 Kilic L, Yildiz I, Sen FK, Erdem MG, Serilmez M, Keskin S, Ciftci R, Karabulut S, Ordu C, Duranyildiz D, Tas F.
 • Sexual satisfaction, anxiety, depression and quality of life among Turkish colorectal cancer patients (Izmır Oncology Group(IZOG) study. Tarhan Mustafa Oktay.Japanese journal of clınıcal oncology,2015. Akyol Murat, Ulger Eda, Alacacioglu Ahmet, Kucukzeybek Yuksel, Yildiz Yasar, Gumus Zehra, Yildiz Ibrahim, Salman Tarik, Varol Umut, Ayakdas Semra,
 • Premenapozal Meme Kanseri Hastasında Tamoksifenin Anksiyete, Depresyon, Yaşam Kalitesi ve Cinsel Doyum Üzerine Etkisi. İnci Alacacıoğlu , Mustafa Oktay Tarhan. Ahmet Alacacıoğlu, Eda Ülger, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Tarık Salman, Vedat Bayoğlu, Ahmet Dirican, Murat Akyol, Yaşar Yıldız, Yüksel Küçükzeybek ,
 • Birinci hat kemoterapi ile tam yanit alinan metastatik kolorektal kanserli hastalarda kemoterapinin potansiyel kuratif rolu. Acta Oncologica Turcica Varol Umut, Alacacioglu Ahmet, Yildiz Ibrahim, Tarhan Mustafa Oktay
 • Multiple arterial occlusions precipitated by platinum based chemotherapy in a patient with testicular seminoma Journal-Cardiovascular Surgery, 1, Doi: 10.5455/jcvs.20131x12 Sen Fatma, Karavelioglu Yusuf, Yildiz Ibrahim, Sahin Dilek, Bavbek Sevil

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?