Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Aile Hekimliği Doçenti
 • 2009 - 2010 Postdoc Visitor, Dermatoloji Michigan State University, East Lansing, Michigan
 • 2007 - 2009 Postdoc Fellowship, Epidemiyoloji Clinical Research Traininğ Program Mayo Clinic, Rochester, MN
 • 2005 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği
 • 1998 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 Aile Hekimliği, İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi
 • 2010 - 2011 Yard. Doç., Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul Bilim Üniversitesi
 • 2009 - 2010 Research Fellow, Dermatology and Cutaneous Sciences, Micigan State University
 • 2008 - 2009 Research Fellow, Department of Health Sciences Research, Division of Epidemiology, Mayo Clinic, Rochester
 • 2007 Research Trainee, Department of Health Sciences Research, Division of Epidemiology, Mayo Clinic, Rochester
 • 2006 - 2007 İstanbul Cerrahi Hastanesi, Acil Servis
 • 2005 - 2006 Dz. K. Karamürselbey Eğt. Mrk. 30 Yataklı İaşeli Revir Polikliniği
 • 2005 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşiktaş Semt Polikliniği
 • 2004 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diabet ve Endokrin Polikliniği
 • 2003 - 2004 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiatri Kliniği
 • 2003 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
 • 2002 - 2003 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
 • 2001 - 2002 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği
 • 2000 - 2001 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Robert Kolej Mezunlar Derneği
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
 • Mayo Clinic Alumni Association
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Diyabetik Nöropati. Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2015;6(l):38-45. İçen M.
 • Risk and predictors of cardiovascular disease in psoriasis: a population-based study Int J Dermatol. 2013 Jan;52(l):32-40. doi: 10.1111/j. 1365-4632.2011,05430.x. Maradit-Kremers H, Dierkhising RA, Crowson CS, Icen M, Emste FC, McEvoy MT.
 • Disease severity and therapy as predictors of cardiovascular risk in psoriasis: a population-based cohoıt study J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Mar;26(3):336-43. Maradit-Kremers H, Icen M, Emste FC, Dierkhising RA, McEvoy MT.
 • Global transcriptional analysis of psoriatic skin and blood confırms known disease-associated pathways and highlights novel genomic "hot spots" for for differentially expressed genes Genomics. 2012 Jul;100(l):18-26. Epub 2012 May 11. Coda AB, Icen M, Smith JR, Sinha AA.
 • Time trends in epidemiology and characteristics of psoriatic arthritis över 3 decades: a population-based study. J Rheumatol. 2009 Feb;36(2):361-7. Epub 2009 Jan 22. Wilson FC, Icen M, Crowson CS, McEvoy MT, Gabriel SE, Maradit Kremers H.
 • The presentation of headache in neuro-Behçets disease: a case-series 2009 Mar;49(3):467-70. Kale N, Agaoglu J, Icen M, Yazici I, Tanik O.
 • Epidemiology and clinical characteristics of Behcets disease in the United States: A population-based study Arthritis Rheum. 2009 Apr 29;61(5):600-604. Calamia KT, Wilson FC, Icen M, Crowson CS, Gabriel SE, Maradit Kremers H.
 • Trends in ıncidence of adult-onset psoriasis över three decades: a population based study. J Am Acad Dermatol. 2009 Mar;60(3):394-401. Icen M, Crowson CS, McEvoy MT, Dann FJ, Gabriel SE, Maradit Kremers H.
 • Incidence and clinical predictors of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: a population-based study Arthritis Rheum. 2009 Feb 15;61(2):233-9. Wilson FC, Icen M, Crowson CS, McEvoy MT, Gabriel SE, Maradit Kremers H.
 • Systemic lupus eıythematosus features in rheumatoid arthritis and their impact on overall mortality J Rheumatol. 2009 Jan;36(l):50-7. Icen M, Nicola P, Maradit Kremers H, Crowson CS, Gabriel SE.
 • Anemia or low hemoglobin levels preceding Parkinson disease: a case-control study Neurology. 2009 Oct 27;73(17):1381-7. Savica R, Grossardt BR, Carlin JM, Icen M, Bower JH, Ahlskog JE, Maraganore DM, Steensma DP, Rocca WA

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?