Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor
 • 1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 1990 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1985 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2017 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Gastroenteroloji Departmanı
 • 2004 - 2015 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gastroenteroloji Departmanı
 • 1995 - 2004 Kartal Devlet Hastanesi / Gastroenteroloji Kliniği
 • 1993 - 1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Departmanı
 • 1986 - 1990 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Departmanı
ÜYELİKLER
 • TKAD Denetim Kurulu Üyeliği (2 yıl)
 • İstanbul Tabip Odası SSK Komisyonu (2 yıl)
 • Turkish Association of Endoscopy
 • Turkish Association of Internal Medicine
 • Metabolik Sendrom Derneği
 • Güncel Tıp Derneği Denetim Kurulu Üyeliği (2 yıl)
 • Turkish Association Study of Liver Disease
 • Güncel Tıp Derneği
 • Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi Yayın Kurulu
 • Güncel Tıp Dergisi Yayın Kurulu
 • Turkish Association of Gastroenterology
 • ECCO
 • EASL
 • İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Komisyonu (2 yıl)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Simultaneous Immunoglobulin G4-associated Autoimmune Hepatitis and Autoimmune Pancreatitis Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, January-June (2017; 7 (1): 95-96 Binnur Yilmaz, Safak Kiziltas, Semsi Yildiz, Burcak Gumus, Halime Cevik.
 • Nokardiaya Bağlı Beyin Absesi ile Komplike Olan Wegener Granülomatozu Olgusu. JAREM 2016;6:126-8. Sevgi Şahin, Baran Balcan, Şafak Kızıltaş, Mehtap Aydınlı.
 • The Relation of Presenting Symptoms with Staging, Grading, Postoperative 3-Year Mortality in Patients with Stage I-III Non-Metastatic Colon Cancer. Turk J Gastroenterol 2016;27:239-45. O.Bedir, S.Kiziltas, O.Köstek, Ş.Özkanlı
 • A Diagnostic Dilemma: Pulmonary Involvement of Primary Biliary Cirrhosis or Coexistent Sarcoidosis: Case Report Tanısal İkilem: Primer Biliyer Siroz Akciğer Tutulumu veya Sarkoidoz Birlikteliği. Turkiye Klinikleri J doi: 10.5336/archlung.2015-43814 Emine AKSOY, Fatma TOKGÖZ AKYIL, Şafak KIZILTAŞ,
 • TLR-4 gene polymorphism in patients with nonalcoholic fatty liver disease in comparison to healthy controls Metab Syndr Relat Disord. 2014 Apr;12(3):165-170. Kiziltas S, Ata P, Çolak Y, Mesçi B, Senates E, Enc F, Ulasoglu C, Tuncer I, Oguz A.
 • Association Between Toll-Like Receptor 4 Polymorphism and Type 2 Diabetes Mellitus. Endocrine Abstracts (2013) 32 P372 DOI:10.1530/endoabs.32.P372 B.Mesçi, P.Eren, S.Kiziltas, A.Oguz, I.Tuncer,O.Kostek, Y.Colak
 • Effect of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Ghrelin and Obestatin Levels. World J Gastroenterol. 2013 Apr 21;19(15):2388-94. Ulasoglu C, Isbilen B, Doganay L, Özen F Kiziltas S, Tuncer I.
 • Frequency of Metabolic Syndrome and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Behçet''s disease Nobel Medicus 2013; 27 (9): 35-42. C.Ulaşoğlu, B.Mesçi, E.Karagöz, V.Karagöz, Y.Akın, H.Öztürk, B.İşbilen, F.İşman, M.Kavala, O.Köstek, S.Kiziltas, Y.Çolak, İ.Tuncer.
 • 774 Diagnostic AID of Additional Duodenal Bulb Biopsies in Adult Celiac Disease. Gastrointestinal Endoscopy 77(5): AB170 ? May 2013. Celal Ulasoglu, Safak Kiziltas, Feruze Enc, Ilyas Tuncer
 • Clinical, Laboratory and Prognosis Evaluations of Our Mushroom Poisoning Cases Turk Neph Dlal Transpl 2013; 22 (1): 45-51. Şafak Kızıltaş, Gözde Derviş Hakim, Elif Yorulmaz, Hülya Ergin Karadayı,Gülizar Manga Şahin, Sabahat Alışır Ecder, Gülçin Kantarcı

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?