Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2009 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2007 - 2008 Kadıköy Şifa Hastanesi Ataşehir Tıp Merkezi
 • 1997 - 2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği / Uzman ve Başasistan
 • 1997 - 2007 Part-time Muayenehane Hekimliği
 • 1992 - 1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1990 - 1992 Küçükyalı Ana Çocuk Sağlığı / Pratisyen Hekim
 • 1989 - 1990 Kanlıca Ana Çocuk Sağlığı / Pratisyen Hekim
 • 1986 - 1989 Vezirkörü Devlet Hastanesi / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Pediatri Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • 1995-2001 yılları arasında tiiberküloz tanısı ile izledigimiz olgularm degerlendirilmesi. RN Eğ ve Araş Hast Tıp Dergisi 46(1): 18-19,2006 Sibel Aka, Çağatay Nuhoğlu, Oya Yücel, Asuman Kıral, Ömer Ceran.
 • Akut bronşiyolitli infantlarda nebülize salbutanlol ve salbutamaol+flutikazon propiyonat sonrası kan potasyum,glukoz ve CPK -MB degişiklikleri. HN Eg veAraş Hast Tıp Dergisi 45(4):204-206,2005 Sami Yazar, Sibel Aka, Zeynep Atay, Çagatay Nuhogolu, Ömer Ceran.
 • Akut broşiyolit olgularında Otitis Medianın prevalansı ve klinik seyir üzerine etkisinin araştırılması HN Eğ ve Araş Hast Tıp Dergisi 45(1): 10-13, 2005 Sibel Aka, Arzu Demirel, Burcu Uyanık, Ömer Ceran.
 • The raIationship of tonsillar hyperplasia and asthma in a group of asthmatic children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 68(6):775-8,2004. Omer Ceran,Sibel Aka,Devrim Oztemel,Burcu Uyanik, Tamay Ozkozaci.
 • Role of early EEG and neuroimaging in determination of prognosis in children with complex febrile seizure. Pediatr Int. 46(4):463-7 ,2004 Yucel Oya, Aka Sibel, Yazicioglu Levent and Ceram Omer.
 • Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda remisyon donemindeki hiperlipidemi ile sık relaps ilişkisi. Pediatri Bulteni 10(1):19-25,2003 Esra Onal Sonmez,Sibel AKA,Fatma Kaya Narter,Serpil Yavrucu,Ahmet Özgüner.
 • Dogum ağırlığı ve dogum şeklinin çocuklarda astim bronşiale gelişimi üzerine atkısının araştırılması. HN Eg ve Araş Hast Tıp Dergisi 43(1):3-5,2003 Sibel Aka, Oya Yucel, Mehmet Akın, Çagatay Nuhoglu, Kürşat Bora Çarman, Asuman Kıral, Ömer Ceran.
 • 1999-2001 yıllarında takip edilen menenjit olgularının degerlendirilmesi. RN Eğ ve Arş Hast TIp Dergisi 42(3):18-24, 2002 Tamay Özkozacı, Oya Yucel, Ece Ülker, Mehmet Akın, Sibel Aka, Asuman Kıral, Ömer Ceran.
 • Eritroblastozis fetalisli yenidoğanda hemoliz komplikasyonu olarak ortaya çıkan safra tıkacı sendromu:Olgu sunumu. Hipokrat Dergisi 11(6):119-120, 2002 Serpil Yavrucu, Sibel Aka, Şemsa Göğcü, K.Bora Çarman, Ahmet Özgüner.
 • Febril konvülziyon ve epileptik konvülziyonlarda aile öyküsü. Kartal Eğ ve Arş Hast Tıp Dergisi 13(3):153-155, 2002 Çağatay Nuhoğlu, Sibel Aka, Aysu Türkmen, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.
 • Enterik ateş tanısı ile izledigimiz olgularımızın retrospektif incelenmesi. Türk Pediatri Arşivi 36:79-83, 2001 Sibel Aka, Asuman Kıral, Müjgan Sümer, Serpil Yavrucu, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.
 • İki yaşın altındaki çocuklarda agır bakteriyal enfeksiyonu degerlendirmede gözlem ölçümlerinin giivenilirliği. Klinik Gelişim 14:21-24,2001 Sibel Aka, Sena Biiyukçopur, Müjgan Sümer, Çağatay Nuhoğlu, Nihal Karatoprak, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.
 • Dört yaşında ağır deformiteleri olan jüvenil romatoid artrit olgusu. Klinik Gelişim 14:65-67, 2001 Sibel Aka, Müjgan Slimer, Çağatay Nuhoglu, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.
 • Büyüme gelişme geriligi ile başvuran iki infantil ürolitiasis olgusu. Ege Pediatri Bülteni 8(4):213-216, 2001 Sibel Aka, Aysu Türkmen, Serpil Yavrucu, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.
 • Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda serum kalsiyum düzeyleri. PTT Hast Tıp Dergisi 22(3):154-156, 2000 Sibel Aka, Dilara Erverdi, Şemsa Göğcü, Abdullah Demirkol, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?