Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Akalazya Nedir?

Özefagus (yemek borusu) gırtlağı mideye bağlayan yutma tüpüdür. Akalazya özefagusu etkileyen bir hastalıktır; yemek borusunun mide tarafındaki alt özefagus sfinkteri denilen kaslardan oluşmuş kapağın gevşemesinde oluşan bozukluk nedeniyle katı ve sıvı besinlerin mideye kolayca geçişi sağlanamaz ve bu nedenle yutma güçlüğü yaşanır.

Akalazya, özefagusta besinlerin yutulması işlevinde rol alan kasları kontrol eden sinir hücrelerinin bozulmasından veya kaybından kaynaklanır.

Akalazya hastalığında tam iyileşme yaratacak bir yöntem henüz bulunmamasına rağmen, semptomlar tedavi ile kontrol edilerek hayat kalitesi yükseltilebilir.

Risk Faktörleri

Akalazya her yaşta gelişebilir, ancak en sık 30 ila 60 yaşları arasında görülür. Görülme sıklığı erkek ve kadınlarda eşittir. Sebebi henüz tam olarak saptanamamakla beraber, yapılan çalışmalar genetik faktörlerin, vücudun kendi kendini hedef aldığı kimi hastalıkların (otoimmün hastalıklar) ve kimi enfeksiyonların hastalığın oluşmasında rol aldığını gösteriyor.

Akalazya Belirtileri Nelerdir?

Akalazya, semptomları yavaş yavaş gelişen bir hastalıktır. Akalazya hastalığının belirtileri arasında şu gibi şikayetler oluşabilir:

  • Katı ve sıvı gidaların yutulmasında güçlük
  • Gıdaların ağıza geri gelmesi
  • Göğüste ağrı veya yanma hissi
  • Yemek sonrası öksürük
  • Kilo kaybı

Akalazya Hastalığının Tanısı

Hekiminiz tıbbi öykünüzü dinleyip fizik muayenesini uyguladıktan sonra akalazya tanısını desteklemek için aşağıdaki gibi kimi testlere başvurabilir:

Endoskopi

Ucu kameralı esnek bir cihaz yardımıyla yemek borusu ve karnınıza açılan kapakçığın doğrudan incelenmesidir.

Özefagogram (Baryumlu özefagus grafisi)

Bu, baryum adı verilen kalın bir kontrast maddesini yutulurken, özofagusun hareketlerinin görüntülenmesidir.

Manometri

Basit bir basınç ölçme tüpüdür. Yemek borusunun sıvı veya katı gıdalara uyguladığı basınç miktarını ölçmeye yardımcı olur.  Manometri, yemek borusuna ve oradan da mideye gönderilir. Bu test ilgili kasların kasılmalarındaki basınç artışını gösterebilir.

Akalazya Hastalığının Tedavisi

Günümüzde akalazya tedavisi, hastalıkta tam bir iyileşme sağlamamakla beraber semptomların hafifletmesine ve hastanın yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur. Mide ve yemek borusu kapağında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesini sağlar. Akalazya hastalığının tedavisinde aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.

Pnömatik dilatasyon: Hekim tarafından bir endoskop yoluyla yemek borusunun içine bir balon gönderilerek, yemek borusu ve mide arasındaki kapakçıktan geçirilir ve daha sonra şişirilir.

Enjeksiyonlar: Kasların kasılmasını engelleyen enjeksiyonlar ile özefagus ile midenin birleştiği kapak açıklığını gevşetmek için bu kapaktaki kaslara kullanılır. Bu işlem endoskopi sırasında da yapılabilir.

Mide ve yemek borusu arasındaki kapağı genişletmek ve gevşetmek için yapılan ameliyatlara miyotomi denir. Miyotomide, bu kapağın bazı kasları kesilir. Bu tip cerrahi işlemler genellikle akalazya semptomlarından uzun süreli rahatlama sağlar.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?