Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Doğumsal kalp hastalıklarının nedeni tam olarak bilinmese de;

Genetik Özellikler

  • Hamilelik döneminde geçirilen bazı enfeksiyonlar,
  • İlaç kullanımı,
  • Röntgen ışınına maruz kalmak,
  • Akraba evliliği,
  • Annenin diyabetik olması,
  • Alkol ve uyuşturucu kullanımı
  • gibi bazı durumlar bebeğin kalbinde anomali gelişmesine yol açabiliyor.

Tanı Yöntemleri

Ciddi doğumsal kalp hastalıklarının tanısı genellikle bebeklik döneminde konuluyor. Çünkü bu bebekler doğar doğmaz ağır hastalık belirtileri gösteriyor.

Ancak bazılarına tanı konması çocukluk dönemine denk gelebiliyor, hatta erişkinlik dönemine kadar uzayabiliyor. Bu durumun nedeni ise, doğumsal anomalinin çok küçük olması.

Bazı durumlarda ise kişi hayatı boyunca hiçbir belirti vermeden ve sorun yaratmadan çok hafif olan bu rahatsızlıkla yaşayabiliyor.

Tanı koymak için öncelikle çocuk kardiyolojisi uzmanı, fiziki muayeneden sonra çeşitli incelemeler yapıyor:

Çocuğunuzla ilgili röntgen tetkiki, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi veya bazı kan testleri isteyebiliyor.

Bu İncelemeler Hangi Amaçla ve Nasıl Yapılıyor?

Elektrokardiyografi (EKG)

Çocuğunuzun kalbinde oluşan zayıf elektrik akımlarını algılayıp kalp atımını EKG kağıdına zikzak şeklinde kayıt alan bir cihazdır. Herhangi bir elektrik akımı vermediği için çocuğunuz acı hissetmez.

Göğüs Röntgeni

Göğüs röntgeni ile çocuk kardiyoloji uzmanı, çocuğunuzun kalp ve akciğerinin büyüklüğüyle şekli hakkında bilgi ediniyor. Göğüs filmi ile alınan radyasyon oldukça düşük. Herhangi bir yan etkisi de bulunmuyor.

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi İncelemesi ile göğsün dışında ses dalgaları kullanılarak kalbin hareketli imajları gözleniyor. Bu sırada Doppler tekniği ile ses dalgalarından yararlanılarak, kalp ve damarlardaki kan akımı ölçülüyor. Kardiyolog, bu iki tekniği kullanarak kalbin yapısı ve işlevi hakkında bilgi ediniyor. Bu inceleme yöntemiyle kalp anomalilerinin çok büyük bir bölümüne tanı konulabiliyor.

Fetal Ekokardiyografi

Hamileliğin 16. haftasından itibaren uygulanabilen, ultrasonografiye benzeyen bir yöntem. Bebeğe ve anneye zarar vermiyor. Bu yöntemle anne karnındaki bebeğin kalbinin ve kalbinden çıkan damarların yapısı ile fonksiyonları inceleniyor. Fetal ekokardiyografi sayesinde doğum öncesi bebeklerde kalp anomalisi olup olmadığı belirlenebiliyor.

Anjiyo (Kalp Kateterizasyonu - Anjiyokardiyografi)

Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi, çok gelişmiş bir röntgen cihazı yardımıyla yapılan ileri bir inceleme türü. Genellikle kasık bölgesinden atar veya toplardamarlar içerisine yerleştirilip kalbe kadar ilerletilen, ince bir tüp (kateter) yardımıyla gerçekleştiriliyor.

Efor Testi

Çocuğunuzun yürüme bandı üzerinde hızlı tempoda yürütülmesi sırasında, sürekli olarak kalp elektrokardiyografisinin çekilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Kardiyak Elektrofizyoloji

Çocuklarda görülen kalp ritmindeki bozukluklar, bazen doğumsal nedenlerle, bazen de kalp ameliyatlarından sonra ortaya çıkıyor. Kalp ritmindeki bozuklukların nedeni ve tipi, kalp kateterizasyonu benzeri özel bir tetkik ile belirlenebiliyor:

Kardiyak elektrofizyoloji adı verilen bu yöntem uygulanırken, gereken durumlarda ritim düzensizliğine neden olan odağın ve anormal ileti yollarının ablasyon (radyofrekans dalgaları ile yakma) denilen bir yöntem ile tedavisi yapılabiliyor.

Kardiyak MR ve CT

Bazı çocuklarda tüm incelemeler yapılmasına rağmen kalp hastalığı tam olarak teşhis edilemeyebiliyor. Bu çocuklarda sorunun tam olarak ne olduğunu tespit etmek için MR (manyetik rezonans) veya CT (Komputerize - Bilgisayarlı Tomografi) anjiyografi gibi bazı ileri incelemelerin yapılması gerekiyor.

Bu incelemeler, uzmana özellikle kalpten çıkan ve kalbe dönen büyük damarlar ve akciğer damar yapısı hakkında çok iyi bilgi sağlıyor. Ayrıca bazı kalp anomalilerinde kalp odacıklarının, kalp kapaklarının yapısı ve fonksiyonları hakkında daha iyi bilgi veriyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Alt Menü
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55