Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Gamma Knife Perfexion

Gamma Knife Perfexion, 192 adet Co-60 radyoaktif parçası içeren bir radyocerrahi cihazdır. Bu cihaz, birçok beyin hastalığı ve anormalliğin tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle beyin ve yüz bölgesi gibi ulaşılması zor bölgelerde, 3-5 cm büyüklüğündeki tümörlerin ameliyatsız bir şekilde tedavi edilmesine olanak sağlar. Bu tedavi yöntemi sayesinde ameliyat, kesi ve genel anesteziye gerek duyulmaz.

Gamma Knife Perfexion, anestezi almaya uygun olmayan durumlarda ve açık beyin cerrahisi gibi ciddi operasyonlarda tercih edilen bir medikal cihazdır. Cihazın içindeki 192 adet gamma ışını oldukça zayıf olup, 3 Boyutlu yazılımsal bir program kullanılarak hedefe odaklanır. Bu sayede tümörlü bölge dışındaki sağlıklı dokulara zarar vermeden tedavi sağlanır.

Gamma Knife Perfexion, özellikle beyin ve yüz bölgesindeki tümörlü dokuları milimetrik düzeylerde sapma olasılığıyla hedefleyerek tedavi eder. Yazılım programı, ışınların dozunu ve şeklini optimize ederek farklı kombinasyonları kullanırken aynı zamanda sağlıklı dokuların korunmasına da yardımcı olur. Bu yöntem, hastalara minimal invaziv bir seçenek sunarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Gamma Knife Perfexion'da bulunan özel yazılım programı sayesinde ışınların dozu ve şekli optimize edilerek farklı kombinasyonlar kullanılırken, aynı zamanda sağlıklı dokuların korunmasına da yardımcı oluyor.

Gamma Knife Perfexion Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Tedavi öncesi süreçte hastaya genel bilgi verilirken, maskeyi yerleştirmeden önce rahatlaması için lokal anestezi veya sedasyon uygulanır. Beyin cerrahı, hafif metal çerçeveli bir maskeyi hastanın başına yerleştirir ve dört noktadan yüzüne vidalarla sabitler, bu sayede maskeleme işlemi tamamlanır. Ardından, hasta dinlenmek üzere MR veya anjiyografik incelemeler için bir odaya alınır.

Tedavi öncesinde, radyolog ve beyin cerrahı hastanın güncel bilgilerini takip eder ve tümörün şekli, yeri ve boyutuna göre tedavi planlaması yapar. Tedavi süreci, tümörün büyüklüğüne bağlı olarak ortalama 15 dakika ila 1 saat arasında değişebilir. Tedavi öncesinde yapılan bu planlama, hastanın özel durumuna uygun en etkili tedaviyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Gamma Knife Perfexion Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?Gamma Knife Perfexion, başta beyin ve yüz bölgesi olmak üzere bazı bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde kullanılan bir radyocerrahi cihazıdır. Bu cihaz, ameliyata gerek duyulmadan yüksek dozda radyasyonu hedeflenmiş bir şekilde tümöre ileterek tümör hücrelerini yok etmeyi amaçlar. Gamma Knife Perfexion özellikle aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Beyin Tümörleri: Hem iyi huylu (örneğin meningiomalar) hem de kötü huylu (örneğin glioblastomalar) beyin tümörleri Gamma Knife Perfexion ile tedavi edilebilir.
 • Trigeminal Nevralji: Yüzdeki trigeminal sinirin neden olduğu şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılabilir.
 • Arteriovenöz Malformasyon (AVM): Beyindeki damar yapılarının anormal birleşimine bağlı olan AVM'lerin cerrahi müdahale olmaksızın tedavisinde kullanılabilir.
 • Akustik Nöroma: İç kulağın işitme ve denge fonksiyonlarından sorumlu sinirin tümörleri olan akustik nöromaların tedavisinde kullanılabilir.
 • Trigeminal Schwannoma: Yüz sinirleri üzerinde gelişen tümörlerin tedavisinde etkili olabilir.
 • Meningiom 
 • Parkison hastalığı
 • Esansiyel tremor
 • Epilepsi 
 • Kronik ağrı
 • Kavernomlar
 • Menenjiomalar  
 • Hipofiz adenomları 
 • Akustik nöromalarhem 
 • Beyin metastazları 
 • Glial tümörler
 • Fonksiyonel hastalıklar  
 • Damarsal hastalıklar  
 • Göz tümörleri  
 • Baş boyun tümörleri
Gamma Knife Perfexion, özellikle cerrahi müdahaleye uygun olmayan durumlar veya cerrahi risk taşıyan hastalar için bir seçenek olarak tercih edilebilir. Ancak, tedavi için uygun olup olmadığını belirlemek için hastanın durumu dikkatlice değerlendirilmelidir. Tedavi planlaması, radyolog ve beyin cerrahı tarafından hastanın özel durumuna göre yapılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?