Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Robotik Ortopedi Cerrahisi

Eklem kireçlenmelerinin tedavisinde başvurulan protez işlemlerinde kullanılan Robotik Ortopedi cihazı, ameliyat sırasında hastanın anatomisine ve biyomekaniğine uygun bir protez cerrahisi sağlıyor.

Halk arasında kireçlenme olarak da bilinen eklem kıkırdağının zedelenmesiyle birlikte, kıkırdak dokusunun üzerindeki kemik uçları sürtünmeye başlar bu da ağrıya neden olur.  

Protez cerrahisinde amaç, bozulan eklem yüzeylerinin kaplanması yoluyla ağrının azaltılması, hareket kabiliyeti ve fonksiyonelliğin korunmasıdır. 

Protez cerrahisinde bir takım standartlara ve prosedürlere uyulması gerekir, fakat eklem yapısının kişiye özel olması nedeniyle her hastaya özel bir prosedür uygulanmalıdır. 

Robotik Ortopedi Cerrahisi Sistemi Nedir?

Robotik Ortopedi Cerrahisi ile cerrah tarafından planlanan operasyon prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir. Robotik Ortopedi cihazının detaylı planlama özelliği ile kişinin anatomisine en uygun implant belirlenir. Kişinin eklem esnekliği, bağ dengesi gibi konuları hassasiyetle değerlendirir. 

Robotik Ortopedi Cerrahisi ile sadece hasarlı bölgelerle sınırlı yüzeyler kaplanarak, hareketli ve dinamik eklem yapıları elde edilebilir. Bu sayede bacakta oluşabilecek uzunluk ya da kısalık sorunlarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda küçük bir cerrahi kesi ile yapılan operasyonda hastanın iyileşmesi süreci diğer operasyonlara göre daha hızlı olur. 

Robotik Ortopedi Cerrahisinin  yakın bir zaman içerisinde omuz gibi diğer eklemlerin kireçlenme tedavilerinde de kullanılmaya başlanması öngörülmektedir.

Robotik Ortopedi Cerrahisi Nasıl Yapılır?

Operasyon öncesi çekilen MR ile eklemlerin 3 boyutlu sanal bir modeli oluşturulur; hekim değerlendirmesiyle beraber kullanılacak implant ve yapılacak girişimler çok hassas bir şekilde planlanır.

Operasyona başlandığında hekimin yapacağı ilk işlemlerden birisi de robotun hafızasındaki eklemleri 3 boyutlu sanal modeli ile ameliyathanedeki gerçek eklem anatomisinin birbirine eşleştirilmesi olacaktır. Bu eşleştirme sonrasında Robotik Ortopedi Cerrahisi, artık ameliyathanedeki gözleri, yani reflektör algılayıcı sistemleri sayesinde uzaysal ortamda ekleminizi görmeye başlayacaktır.

İmplant yuvalarının hazırlık işlemine geçmeden önce robotik sistem eklem bağ dengesini, yani biyomekaniği hassas bir şekilde analiz eder. Ayrıca kalça ameliyatlarında karşı bacak uzunluk farklılıklarını da hekime raporlar. Hekim bu analiz sonuçlarını değerlendirerek yerleştirilecek implantın en son ve biyomekanik açıdan en uygun yerleştirilme şekline karar verir.

Hazırlanan yuvaların basınçlı yıkanması sonrasında önceden planlanan implantlar hekim tarafından, robotik kolun yönlendirmesiyle uygulanır. Robotik cerrahi sonrası ağrı düzeyi standart cerrahiye oranla daha azdır. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?