Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Doçent Doktor
 • 2008 - 2009 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hastane Yöneticiliği / İşletme Yüksek Lisans Bitirme projesi:Aydınlatılmış Rızanın hukuki sınırları
 • 2002 - 2008 İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Merkezi Moleküler Tıp ABD Doktora; Phd, Moleküler Tıp Bilim Doktoru
 • 1997 - 2002 İstanbul Polis Hastanesi (Üsküdar Devlet Hastanesi) / Üroloji Uzmanlığı
 • 1999 - 2000 University of North Carolina Depart, of Urology / Visiting fellow USA
 • 1996 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
 • 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2017 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı / Eğitim Görevlisi
 • 1997 - 2013 Üsküdar Devlet Hastanesi
 • 2002 - 2012 Üsküdar Devlet Hastanesi / Üroloji Uzmanlığı ve Başhekim Yardımcılığı
 • 1997 - 1999 Gölcük Deniz Kuvvetleri Hastanesi Üroloji Uzmanı / Askerlik görevi
 • 1989 - 1991 Gökçeyazı Sağlık Ocağı Tabipliği / Mecburi hizmet
ÜYELİKLER
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • European Association of Urology (EAU)
 • Cinsel Sağlık ve Eğitim Derneği Kurucu Üyeliği
 • Hekimler Hukuki Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği
 • Kök Hücre ve Gen Dedavisi Derneği Kurucu Üyeliği
 • Türk Moleküler Tıp Derneği Başkanlığı
 • American Urological Association (AUA)
 • Moleküler Tıp Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Üretral Yabancı Cisim: İlginç Bir Olgunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi TR 2016;27(2): 158-160. Cahit Şahin, Mehmet Kutlu Demirkol, Fehmi Narter, Bilal Eryildirim, Kemal Sarıca. J Kartal
 • Mesane kanseri tedavisinde re-transüretral rezeksiyonun önemi. Üroonkoloji Bülteni 2016,15, 94-97. Fehmi Narter, Fatih Tarhan, Erkin Sağlam, Gökhan Faydacı, Kutluhan Erdem, Övünç Kavukoğlu, Emre Çamur
 • Mesane Kanserinde genetik faktörler. Türk Kanser Vakfı, Mesane Kanseri özel sayısı, 2016, 4/4; 13-19. Fehmi Narter.
 • Parsiyel nefrektomi yapılan renal kanser olgularında yalancı kapsül varlığı ve kalınlığı. Üroonkoloji Bülteni 2016, 15; 136-139 Fehmi Narter, Fatih Tarhan, Emre Çamur, Şükran Sarıkaya, Kayhan Başak. Murat Tuncer, İstem Köse, Aydın Özgül
 • Invasion mechanisms of the bladder cancer: A molecular review. Journal of Urological Surgery, 2016; 3: 66-73 Fehmi Narter, Kubilay Sabuncu
 • Böbrek Kanserlerinin Oluşumundaki Moleküler Faktörler: Hedefe Yönelik Tedavinin Temeli Nedir? Türk Kanser Vakfı, Böbrek Kanseri özel sayısı, Haziran 2015, vol 3/2, 11-23. Fehmi Narter, Ayşe Özer.
 • Urinary Stones in Neonates; Dilemma between urolithiasis and nephrocalcinosis Journal of Urological Surgery, 2015; 1: 1-6 Fatma Narter, K.F. Narter, K.Sarıca.
 • How I do it: Radical Perineal Prostatectomy. Journal of Urological Surgery, 2015; 2: 111-115 Cemal Göktaş, A. Cihangir Çetine], K. Fehmi Narter.
 • Mesane kanseri için tarama: Uygunluğu ve kısıtlılıkları. ''Screening for Bladder Cancer: Reliability and limitations K.F.Narter, C. Şahin Üroonkoloji Bülteni Üroonkoloji Bülteni 2015; 14: 38-45
 • Mesane kanserinde moleküler ve genetik mekanizmalar. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2014;7(2):5-16 F.Narter, C.Çetinel,

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?