Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2021 Amerikan Hastanesi, Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi / Obstetrisyen ve Jinekolog
 • 2018 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastaları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Obstetrisyen ve Jinekolog
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study. Anaesthesia. 2021 Mar 9. doi: 10.1111/anae.15458. Epub ahead of print. PMID: 33690889. COVIDSurg Collaborative; GlobalSurg Collaborative (Ceyhan M).
 • 5-year analysis of demographics, cycle characteristics and reproductive outcomes of 907 egg freezing cycles in patients with diminished ovarian reserve and age-related fertility decline Fertility and Sterility; volume 112, issue 3, page e108; ISSN 0015-0282 Cil, Aylin P.; Abali, Remzi; Boza, Aysen; Karakis, Lale S.; Ceyhan, Mehmet; Aksakal, Ece; Keles, Ipek; Oktem, Ozgur; Ata, Mustafa Baris; B
 • Endometrial volume measured on the day of embryo transfer is not associated with live birth rates in IVF: A prospective study and review of the literature J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020 Apr 21:101767. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101767. Epub ahead of print. PMID: 32330673. Boza A, Oznur DA, Mehmet C, Gulumser A, Bulent U.
 • Mini-Laparoscopic Gynecological Surgery Using Smaller Ports Minimizes Incisional Pain and Postoperative Scar Size: A Paired Sample Analysis. Surg Innov. 2020 Oct;27(5):455-460. doi: 10.1177/1553350620923526. Epub 2020 Jun 5. PMID: 32501743. oza A, Urman B, Vatansever D, Ceyhan M, Mısırlıoglu S, Koca S, Çapraz K, Tunga Dogan A, Taskıran C.
 • The knowledge of cervical length is essential in decision-making for cervical cerclage Am J Obstet Gynecol. 2020 Nov 19:S0002-9378(20)31316-8. doi: 10.1016/j.ajog.2020.11.026. Epub ahead of print. PMID: 33221296. Api O, Api M, Ceyhan M.
 • Vitirifiye embriyo transfer sikluslarında artifisyel endometrial hazırlıkta östrojen takviyesinin kısa süre kullanımı ile reprodüktif sonuçlar arasındaki ilişki Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2019; 50(4): 210-213. Boza A, Aksakal G, Ceyhan M, Bulduk O, Balaban B, Urman B.
 • The efficicacy of laparoscopic presacral neurectomy in dysmenorrhea: is it related to the amount of excised neural tissue? Turk J Obstet Gynecol. 2017 Dec;14(4):238-242. doi: 10.4274/tjod.56588. Epub 2017 Dec 30. Api M, Boza A, Ceyhan M, Kaygusuz E, Yavuz H, Api O.
 • Could the female to male transgender population be donor candidates for uterus transplantation? Turk J Obstet Gynecol. 2017 Dec;14(4):233-237. doi: 10.4274/tjod.55453. Epub 2017 Dec 30. Api M, Boza A, Ceyhan M.
 • Is progestogen supplementation necessary to prevent abortion? J Obstet Gynaecol. 2016 Nov; 36(8) :1076-1079. Epub 2016 Oct 20. Boza A, Api M, Kayatas S, Ceyhan M, Boza B
 • Robotic versus laparoscopic radical trachelectomy for early-stage cervical cancer: A case report and review of literature J Minim Invasive Gynecol. 2015 Nov 26. pii: S1553-4650(15)01668-4. doi: 10.1016/j.jmig.2015.11.009 Api M, Boza A, Ceyhan M

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?