Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2019 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Uzman
 • 2013 - 2014 T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Uzman
 • 2008 - 2012 T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Araştırma Görevlisi
 • 2007 - 2008 Karaman Ermenek Devlet Hastanesi / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Ürojinekoloji Ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 • Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)
 • Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Derneği (MİJİD )
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of sacrospinous ligament fixation during vaginal hysterectomy on postoperative de-novo stress incontinence occurrence: A prospective study with two-year follow up Turk J Med Sci. 2020 Jun 3;50(4):978?84. doi: 10.3906/sag-2005-117. Epub ahead of print. PMID: 32490650; PMCID: PMC7379432 Başer E, Seçkin KD, Kadiroğullari P, Kiyak H.
 • Evaluation of relationship between HbA1c levels and ovarian reserve in patients with type 1 diabetes mellitus Gynecological Endocrinology. https://doi.org/10.1080/09513590.2019.1708893 Kadiroğulları P, Demir E, Bahat PY, Kıyak H, Seckin KD.
 • Endometrioma coexisting with dermoid tumor in a single ovary presenting as atypical endometrioma April 2019JSLS: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons / Society of Laparoendoscopic Surgeons DOI: 10.4293/CRSLS.2018.00105 Kadirogullari P, Kiyak H, Karacan T, Seckin KD, Karatas S.
 • Modified Extraperitoneal Uterosacral Ligament Suspension in Preventing Cuff Prolapse Risk after Vaginal Hysterectomy; 4 Clamp Method J Invest Surg. 2019 Apr 15:1-7. doi: 10.1080/08941939.2019.1601305. Kadirogullari P, Seçkin KD
 • The utility of Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) MoM values in prediction of term respiratory distress syndrome Journal of Obstetrics and Gynaecology (IJOG). Article ID: IJOG 1621809 (2019) Kadiroğulları P, Karaaslan O, Seçkin KD, Kiyak H, Bestel M, Şimşek E, Aydin AA
 • A Case Of OHVIRA Syndrome Complicated With Pyometra: Tips And Tricks for Laparoscopic Hemi-Hysterectomy Fertil Steril. 2019 Jul;112(1):177-179. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.04.016. Epub 2019 May 21. Kadirogullari P, Kiyak H, Karacan T, Seckin KD, Wetherilt LS, Yücel B.
 • Perioperative Results of Patients Undergoing Laparoscopic Cornual Resection and Cornuotomy in Cornual Pregnancy; Three Years Experiences of a Tertiary Eastern Journal Of Medicine. East J Med 24(4): 539-544, 2019 DOI: 10.5505/ejm.2019.07108 KadiroğullarI P, Kiyak H, Seçkin KD.
 • Postpartum Dönemde Demir Eksikligi Anemisi Olan Hastalarda Intravenöz ve Oral Demir Tedavisinin Karsılastırması Turk J Clin Lab 2018; 4: 336-341. Kadirogulları P, Seçkin KD, Bafalı OI, Polat I.
 • Laparoscopic Excision of a Scar Pregnancy and Isthmocele Repair J Minim Invasive Gynecol. 2018 May - Jun;25(4):582. doi: 10.1016/j.jmig.2017.10.010. Epub 2017 Oct 13. Kadirogullari P, Kiyak H, Wetherilt LS, Seckin KD, Polat I, Karacan T
 • Hastanemizde Servikal Gebelik Olgularında Tedavi Yönetimi: Üçüncü Basamak Referans Merkezin Beş Yıllık Deneyimi IKSST Derg 8(1):30-34, 2016 doi:10.5222/iksst.2016.030 Kadirogullari P, Seçkin K.D, Yücel B, Özköse B, Yıldırım G.
 • Analgesic Efficiency of Tramadol Administered Prior to Hysteroscopy Procedure Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 22(3), 1-4. IKSST Derg 8(1):30-34, 2016 doi:10.5222/iksst.2016.030 (2016) Kadiroğulları P, Seçkin K.D, Yücel B, Çetin B.A, Barut S.A, Yıldırım G.
 • Prevalence of Co-existing Endometrial Carcinoma in Patients with Preoperative Diagnosis of Endometrial Hyperplasia J Clin Diagn Res. 2015 Oct;9(10):QC10-4. Kadirogullari P, Atalay CR, Ozdemir O, Sari ME

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?