Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD / Profesör
 • 2011 Tokat GOP Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD / Doçent
 • 2009 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerjik Hastalıklar
 • 1997 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi / Göğüs Hastalıkları Uzmanı
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2019 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıklan AD / Öğretim Üyesi
 • 2002 - 2013 Tokat GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklan AD / Öğretim Üyesi - Anabilim Dalı Başkanı
 • 2012 Scripps Clinic/San Diego- Division of Allergy, Asthma and Immunology/Visiting faculty
 • 2005 - 2008 Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Erişkin Allerji Ünitesi/ Yan dal eğitimi
 • 2004 Massachusetts General Hospital/Harvard/Boston-Pulmonary Department / Visiting faculty
 • 1997 - 2002 Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Uzman Hekim
 • 1992 - 1997 Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi / Göğüs Hastalıkları ve Tbc Asistanı
ÜYELİKLER
 • Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Demeği
 • Toraks Demeği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Demeği
 • European Academy of Allergology and Clinical Immunology European Respiratory Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The TUPEG Study Investigators. Should Low-Molecular-Weight Heparin be Preferred Över Unffactionated Heparin After Thrombolysis for Severity Pulmonary Embolism? Clin Appl Thromb Hemost. 2016;22(4):395-9. Senturk A, Uçar EY, Berk S, Ozlu T, Altmsoy B, Dabak G, Çakır E, Kadıoğlu EE, Sen HS, Özsu S
 • TUPEG Study Investigators. Combination and comparison of two models in prognosis of pulmonary embolism: results from TUrkey Pulmonary Embolsim Group TUPEG study Thromb Res. 2014 Jun;133(6):1006-10. Özsu S, Ozlu T, Sentürk A, Uçar EY, Kırkıl G, Kadıoğlu EE, Altmsoy B, Saylan B, Selimoğlu HŞ, Dabak G, Tutar N, Uysal A
 • Drug allergy in tertiary çare in Turkey:results of a national survey. The ADAPT study: adult drug allergy perception in Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2014 Nov-Dec;42(6):573-9. Çelik GE, Karakaya G, Öztürk AB, Gelincik A, Abadoğlu O, Sin A, Damadoğlu E, Yılmaz İ, Demirtürk M, Dursun B, Özdemir SK, Çelikel S, Değirmenci P
 • An investigation into the prevalance of paratracheal air cysts revealed on multidtector computed tomography JRSM Open.2014 Mar 12;5(4): 1-2 Sade R, Yuksekkaya R, Celikyay F, Yilmaz A, Celikel S, Yuksekkaya M.
 • Use of nasal inspiratory flow rates in the mesurement of aspirin-induced respiratory reactions Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Oct;lll(4):252-5. Celikel S, Stevenson D, Erkorkmaz U, White AA.
 • Cysteinyl leukotrienes in exhaled breath condensate of smoking asthmatics Clin Chem Lab Med. 2013 May; 51 (5): 1069-73 Çelik D, Doruk S, Koseoglu HI, Şahin S, Celikel S, Erkorkmaz U..
 • Procalcitonin: Is it a predictor of noninvasive positive pressure ventilation necessity in acute chronic obstructive pulmonary disease exacerbation? J Res Med Sci. 2012 Nov;17(ll):1047-51 Pazarli AC, Koseoglu HI, Doruk S, Şahin S, Etikan I, Celikel S, Berktas B.
 • Oxidative stress levels in exhaled breath condensate associated with COPD and smoking Respir Çare. 2012 Mar;57(3):413-9. Inonu H, Doruk S, Şahin S, Erkorkmaz U, Çelik D, Celikel S, Seyfıkli Z.
 • Kardiyak cerrahinin erken ve geç pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi: üç yıllık takip sonuçları Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(2): 144-150. İnönü H, Naseri E, Çelikel S, Pazarlı AC, Etikan î
 • Asthma and allergic diseases in school children from 1992 to 2007 with incidence data J Asthma. 2010 Dec;47(10):l 128-35. Epub 2010 Nov 1. Demir AU, Celikel S, Karakaya G, Kalyoncu AF.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?