Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 İleri Endoskopi ve Motilite, Academic Medical Center, Amsterdam Hollanda
 • 2014 University of Michigan, Division of Gastroenterology and Hepatology, Ann Arbor, MI, ABD / Hepatology Research Fellowship
 • 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2008 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - 2014 University of Michigan, Division of Gastroenterology and Hepatology, Ann Arbor, MI, ABD
 • 2009 - 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
 • 2008 - 2009 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2008 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • American Gastroenterology Association
 • American Association for the Study of Liver Disease
 • European Association for the Study of Liver Disease
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Ulusal İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Management of Hepatitis B: My Practice and How it Relates to the Guidelines. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;12(1):16-26. Yapali S, Talaat N, Lok AS.
 • Outcome of chronic hepatitis B patients who do not meet criteria for antiviral treatment at presentation. Clin Gastroenterol Hepatol 2014 Jul 17. pii: S1542- 3565(14)01048-9. doi: 10.1016/j.cgh.2014.07.019. Yapali S, Talaat N, Fontana RJ, Oberhelman K, Lok AS.
 • The potential benefit of telbivudine does not outweigh its high rate of antiviral drug resistance and other adverse effects. Gastroenterology 2014;146(1)15-9. Yapali S, Lok AS.
 • Does suppression of HBV replication by antiviral therapy confer the same benefit as host immune control of HBV? Gut 2014, Apr 1. doi: 10.1136/gutjnl-2014-306935. Yapali S, Lok AS.
 • Should this patient be treated? Best practices in identifying cirrhosis and HCC in patients infected with HBV ? Role of prediction models. Johns Hopkins Medicine eViralHepatitis Review 2012, Volume 3, Issue 3. Yapali S, Lok AS.
 • Giant esophageal lipoma presenting with gastroesophageal reflux symptoms. J Gastrointestinal Liver Diseases 2013;22(1):8. Yapali S, Oruc N, Harman M, Aydin A.
 • A severe case of esophageal ulcer causing a tight stricture despite long-term D-penicillamine treatment. Wiener Klin Wochenschr 2014 Yapali S, Turan I, Ozutemiz O, Tekesin O.
 • Sexual activity does not predispose to reflux episodes in patients with gastroesophageal reflux disease. UEG Journal 2014 DOI: 10.1177/2050640614550851 Bor S, Valytova E, Yapali S, Yildirim E, Vardar R.
 • "Predictors of histologic progression and clinical outcomes for patients with chronic hepatitis C: A systematic review" Aliment Pharmacol Ther 2014;40(8):863-79. doi: 10.1111/apt.12921. Konerman M, Yapali S, Lok AS.
 • Changes in the characteristics of Hepatitis C patients seen in a liver center in the United States during the last decade. J of Viral Hepat 2014 2014 Oct 14. doi: 10.1111/jvh.12343. Talat N, Yapali S, Fontana RJ, Conjeevaram H, Lok AS.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?