Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Amsterdam Academic Medical Center / Misafir Üye
 • 2013 The Rizzoli Orthopaedics Institute / Misafir Üye
 • 2012 Linvatec Laboratuar Eğitim Merkezi / Misafir Üye
 • 2007 - 2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Doçent Doktor
 • 2004 - 2007 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Misafir Üye
 • 2002 - 2007 Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Yardımcı Doçent Doktor
 • 2002 - 2003 Texas Health Science Center / Omuz-Dirsek Cerrahisi Yan Dal
 • 2001 - 2002 Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Ögretim Görevlisi
 • 1999 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1999 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1992 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi / Klinik Şef
 • 2008 - 2010 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi / Klinik Şef
 • 2008 - 2009 Medicana İnternational / Klinik Sorumlusu
 • 2007 - 2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Doçent Doktor
 • 2002 - 2007 Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Yardımcı Doçent Doktor
 • 2001 - 2002 Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Öğretim Görevlisi
 • 1999 - 2001 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı / Uzman Hekim
 • 1994 - 1999 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi)
 • TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi
 • Omuz-Dirsek Cerrahisi Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • Türk Ortopedi Birliği Derneği
 • Artroplasti Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Metatarsal head resurfacing arthroplasty in the treatment of hallux rigidus: is it reliable treatment option? Musculoskelet Surg Circi E, Tuzuner T, Sukur E, Barış A, Kanay E.
 • The impact of platelet-rich plasma (PRP) injection timing on the healing of Achilles tendon injuries in rats Acta Orthop Traumatol Turc Circi E, Akman Y, Sukur E, Bozkurt E, Tuzuner T.
 • The Surgical Overcorrection of Lenke Type 1 Deformities with Selective Fusion Segments: What Happens to the Coronal Balance? Korean J Spine Atici Y, Erdogan S, Akman YE, Mert M, Carkci E, Tuzuner T.
 • Comparison of the chondroprotective effect of a novel hydrogel compound and traditional hyaluronat on the rats cartilage in a papain induced osteoarth Acta Orthop Traumatol Turc Sukur E, Talu C, Akman Y, Circi E, Tuzuner T.
 • Comparison of Continuous Femoral Nerve Block with Periarticular Local Infiltration Analgesia in Management of Early Period Pain Developing After Total Acta Orthop Traumatol Turc Kovalak E, Doğan AT, Uzumcugil O, Obut A, Tuzuner T, Ozyuvaci E.
 • Çocukluk çağı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde uyguladığımız açık yerleştirme ve K-teli ile tespitin fonksiyonel sonuçları Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni Kovalak E, Üzümcügil O, Barbaros G, Çarkçı E, Öztürkmen Y, Barış A, Tüzüner T.
 • Ekstrakorporal şok dalgaları ile tedavi: Ortopedide kullanım Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Canbora, M.K., T. Tüzüner, H. Bombacı, N. Okan ve M. Görgeç
 • Lateral epikondilit teşhis ve tedavisi AIBU Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Canbora, M.K., T. Tüzüner, U. Haklar ve M. Görgeç
 • Açik kırıkların tedavi prensipleri AIBU Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Tüzüner, T., Z. Orhan ve H. Kara
 • Diabetik ayakli hastalarda prognostik faktörlerin belirlenmesi AIBU Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Cinar, Y., O. Usküdar, Y. Akçan, A. Akçay, O. Karaeminoğullari ve T. Tüzüner

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?