Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Kalça Protezi Nedir?

Kalça ekleminin kireçlenmesinde-artrozunda veya eklemi bozan romatizma, kırık ve kalça eklemini oluşturan kemiklerden “femur”un başının beslenmesinin bozulması durumunda, eklemi oluşturan kemik ve kıkırdak yapıların yapay implantlar ile değiştirilmesidir. 

Kalça Protezine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Kalça kireçlenmesine bağlı belirtiler ameliyatsız tedavi (fizik tedavi, ilaç veya enjeksiyon tedavisi) yöntemlerinin yetersiz kalması ile kalça hareket kısıtlılığının ve ağrının hastanın günlük yaşam aktivitelerini (merdiven çıkmak, ayak bakımı-çorap giymede kısıtlanma ve uzun yol yürümekte zorluk) ve uyku düzenin bozulması durumunda uygulanmaktadır.

Kalça Protezinden sonra günlük aktiviteye dönüş ne zaman olur?

Ameliyattan 4-5 saat sonrasında rehabilitasyon başlar. Tek veya çift kanadyen baston ile basarak aynı gün veya ameliyat sonrası 1. günde yürüyüş, merdiven çıkmak gibi aktivitelere başlanır. Kanadyen baston hastanın kas gücündeki artışa göre 2-6 hafta arasında kullanılmaktadır.

Kalça Protez Cerrahisi sonrası Başarı Oranı Nedir, Kalça Protezlerinin Kullanım Süresi Nedir?

Kalça protezleri yüzey seçiminden bağımsız olarak 15-35 yıl arasında efektif olarak hareket ve fonksiyon sağlayabilmektedir. Yapılan çalışmalarda tam anlamıyla aktif çalışan bir protezin 15 yıldan daha uzun sürelerle, %94-96 arasında başarıyla kullanılabildiği bildirilmiştir.

Diz Protezi Nedir?

Diz protez ameliyatı ileri evre veya son dönem diz eklemi kireçlenmesinde eklem yüzlerindeki kıkırdak ve kemik yapının uygun kılavuzlar eşliğinde hazırlanarak yapay eklem yüzleri ile değiştirildiği açık bir cerrahi yöntemdir. Hastanın eklem kireçlenmesinin hangi anatomik bölgede olduğuna ve kireçlenme düzeyine göre dizin bir bölümünde (ünikondiler) veya diz ekleminin tamamında (total protez) şeklinde uygulanabilmektedir.

Diz Protezine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Diz eklem kıkırdağında ileri derecede bozulma neticesinde artan ağrı ve azalan eklem hareketinin hastanın günlük yaşam aktivitelerini (merdiven inip çıkmada ve  yol yürümekte zorluk) ve uyku düzenin bozulması durumunda uygulanmaktadır.

Diz Protezinden sonra günlük aktiviteye dönüş ne zaman olur?

Ameliyattan 4-5 saat sonra rehabilitasyona başlanır. Tek veya çift kanadyen baston yardımı ile  basarak aynı gün veya ameliyat sonrası 1. günde yürüyüş, merdiven çıkmak, tuvalete oturmak gibi aktivitelere başlanır. Kanadyen baston hastanın kas gücündeki artışa ve tek veya iki taraflı diz protezi uygulanmasına göre 1-6 hafta arasında bırakılmaktadır.

Diz Protez Cerrahisi sonrası Başarı Oranı Nedir, Diz Protezlerinin Kullanım Süresi Nedir?

Günümüzde kullanılan diz protezlerinin ameliyat sonrasında 25-30 yıl arasında kullanım süresi olması beklenmektedir. Diz Protez cerrahisi sonrasında hastaların memnuniyet oranı ile protez dayanıklılıkları 10 yılda %95,   yirmi yıldan fazla takiplerde  %80’nin üzerinde bildirilmiştir

Robotik Diz Protez Ameliyatı Nedir?

Hastanın diz anatomisi robotik yazılım veya tasarıma göre klasik total diz protezinden farklı olarak ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi/MR veya ameliyat sırasında navigasyon yardımlı bir şekilde  saptanır. Ameliyat sırasında yerleştirilecek protez parçalarının birbirleri arasındaki uyum ve hastanın diz anatomisi ile olan uyumu farklı hareket açıklıklarında kontrol edilebilir. 

Robotik cerrahiden beklenilen, hasta memnuniyetinin artması ve protez ömrünün uzatılmasıdır. Kireçlenme düzeyine göre parsiyel-ünikondiler veya total diz protezi robotik cerrahi ile  uygulanabilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?