Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Psikiyatri ABD / Psikiyatri Yard. Doç. Dr.
 • 2015 - 2016 Interpersonal Psychotherapy (IPT) La Teppe Medical Center France
 • 2015 Complicated Grief Treatment Center Columbia University USA
 • 2012 - 2013 İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Sertifika Programı / Uluslararası Travma Çalışmaları Programı / New York
 • 2012 Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2009 McGill University Summer Program in Social and Cultural Psychiatry Canada
 • 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1992 - 2000 Saınt Benoıt
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2012 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Asistanı
 • 2015 - 2016 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Başasistanı
 • 2013 - 2015 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
 • 2012 - 2013 Kurtalan Devlet Hastanesi Siirt / Psikiyatri Uzmanı
ÜYELİKLER
 • International Society of Interpersonal Psychotherapy
 • Türk Tabipleri Birliği
 • American Psychiatric Association
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mental health problems of second generation children and adolescents with migration background. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2017; 1-6 DOI 10.1080/13651501.2017.1291820 Ceri V, Özlü-Erkilic Z, Özer Ü, Kadak T, Winkler D, Dogangün B, Akkaya-Kalayci T
 • Cerrahi ve dahili branş hekimlerinde tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenler ve tükenmişliğin işe bağlılık ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2016; 19:176-184 Algül R, Yılmaz D, Özer Ü, Kaya B
 • Akut ve geçici psikotik bozukluk izleminde tanı stabilitesi: bir ön çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi 2016;19:73-77 Öztürk N, Özer Ü, Uzun U, Özen Ş.
 • Psikiyatri hekimlerinde yeğlenen giyim biçimi ve hasta-hekim ilişkisine etkisi Anadolu Psikiyatri Dergisi 2016; 17:51-55. 30 Özer Ü, Çeri V, Özgen G, Turan B.
 • Interpersonal psychotherapy in the treatment of perinatal complicated grief: a case who experienced intrauterine loss of twins. Journal of Mood Disorders 2016; 6:20-24. Özer Ü, Yüksel G.
 • Akut ve geçici psikotik bozukluk izleminde tanı stabilitesi: bir ön çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi 2016;19:73-77 Öztürk N, Özer Ü, Uzun U, Özen Ş.
 • Factors affecting the choice of psychiatry as a specialty and satisfaction among Turkish psychiatry residents. Acad Psychiatry 2016; 40:299-303. Ozer U, Ceri V, Carpar E, Sancak B, Yildirim F.
 • Psychiatric symptoms and disorders among Yazidi children and adolescents immediately after forced migration following ISIS attacks Neuropsychiatr 2016; 145-150 DOI 10.1007/s40211-016-0195-9 Ceri V, Özlü-Erkilic Z, Özer Ü, Akkaya-Kalayci T.
 • Factors affecting the choice of psychiatry as a specialty and satisfaction among Turkish psychiatry residents. Acad Psychiatry 2016; 40:299-303. Ozer U, Ceri V, Carpar E, Sancak B, Yildirim F
 • Major depresyon olgularında intihar düşünce ve davranışının bağlanma biçimi ile ilişkisi Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 283-288. Özer Ü, Yıldırım EA, Erkoç ŞN.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?