Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 Radyoloji
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2006 - 2012 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Servisi Girişimsel Radyoloji Bölümü Uzman Hekim
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2006 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Servisi Uzman Hekim
 • 1992 - 1997 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji Servisi Asistan Hekim
 • 1991 - 1992 Yenibosna Sağlık Ocağı
 • 1987 - 1990 Siverek Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği
 • European Society of Radiology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Inevitable hemodialysis for treatıng resistant hypertension in a patient with leriche syndrome. Clinics (Sao Paulo). 2012 December; 67(12): 1483?1486. doi: 10.6061/clinics/2012(12)21 Murvet Yılmaz, Ozlem Harmankaya, Can Çalışkan, Ayşe Sinan Arar, Cuneyt Akgöl, Kayhan Ertürk, Abdulkadir Unsal.
 • The importance of experience in percutaneous liver biopsies guided with ultrasonography a lesion-focused approach. Acad Radiol. 2012 Feb;19(2):256-9. Epub 2011 Nov 30. Caliskan KC, Cakmakci E, Celebi I, Basak M.
 • Polyorchidism Acase report and review of the literature Andrology open access 2012 DOİ 10.4172/2167-0250.1000102 Nurettin Cem Sonmez, Fatih Kılınç, Serdar Arısan, Kosti Can Caliskan.
 • Kanayan bronşial arter dalının transarterial mikrokateter embolizasyon ile tedavisi Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni cilt 44, sayı:3-2010. K.C. Çalışkan, S.M. Ulusay, E. Uysal, Ş. Türk, Z. Karpat.
 • Bilateral adrenal abscesses as a complication of neonatal suprarenal hemorrhage. Pediatr Int. 2010 Aug;52(4):e207-8. doi: 10.1111/j.1442-200X.2010.03134. Kutluk G, Cetinkaya F, Aytac DB, Caliskan CK.
 • Diagnosis in Childhood Abdominal Burkitt?s Lymphoma Society of Surgical Oncology (ISI) , 2476-2479 pp., 2010 , DOI: 10.1245/s10434-010-1113-1 Sema Vural, Didem Baskin, Oner Dogan, Nedim Polat, Can Caliskan, Nafiye Urganci, Serap Karaman,,
 • Wilms tümörü ön tanılı olgulardatanısal sorunlar. Cocuk cerrahisi dergisi kongre özel sayısı cilt 23 ek sayı yıl 2009. Yalçın M, Canmemiş A, Karadağ ÇA, Baskın D, Vural S, Çalışkan C, Sever N, Dokucu Aİ.
 • Metastatik Over katsinomu Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni cilt 40, sayı:1-2006. Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Eser Ağar, Ali Yazgan, Başak Baksu, Ayşim Özağar, Can Çalışkan.
 • Konjenital adrenal hiperplazide testiküler adrenal rest doku: Tanı ve tedavinin takibinde ultrasonografinin yeri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 40:2-2006. K. Can Çalışkan, Alper Özel, Nihal Memioğlu, A. Şenol Çelebi, Ahmet M. Halefoğlu, Zeki Karpat
 • Apendiks mukoselinde radyolojik görüntüleme: İki apendiks mukosel olgusu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni cilt 40, sayı:3-2006. Alper Özel, Ozan Karatağ, Gülden Karatağ, Can Çalışkan, Muzaffer Başak.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI