Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Girişimsel Radyoloji bölümlerinde, görüntüleme cihazlarının rehberliğinde (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, X-ışınları, manyetik rezonans), vücuttaki organ ya da sistem hastalıklarının tanısı ve tedavisi çoğunlukla cerrahi operasyonlara alternatif olan minimal invazif yöntemlerle (vücutta açılan milimetrik boyutlu kesiler yolu kullanılarak) yapılıyor.

Girişimsel Radyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Girişimsel Radyoloji Bölümlerinde Tanı ve Tedavi Aşamalarında Şu Yöntemler Kullanılıyor;
 • Vasküler Girişimsel Yöntemler
 • Anjiyografi
 • Balon anjioplasti/stentleme
 • Embolizasyon
 • Tromboliz/Trombektomi
 • Kemoembolizasyon/Radyoembolizasyon
 • Diyaliz ve venöz erişim yolları
 • Vena kava filtre yerleştirilmesi
 • Endovenöz lazer/radyofrekans tedavileri
 • Kadınlardaki miyomların tedavisi
 • Erkeklerde büyümüş prostat tedavisi
 • Doğumsal/Edinsel vasküler malformasyonların ve hemanjiomların tedavisi
 • TIPS (Transjuguler Portosistemik Şant)
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Kronik pelvik ağrı ya da varikosel tedavileri
 • Venöz örnekleme
 • Non-Vasküler Girişimsel Yöntemler
 • Biyopsi
 • Drenaj
 • Tümör tedavileri (ablasyon)
 • İşaretleme
 • Hepato-bilier girişimler
 • Üriner sistem girişimleri
Vasküler Girişimsel Yöntemler

Vasküler yöntemler hem arter (atardamar) hem de venler (toplardamar) ile ilgili girişimleri içermektedir. Genel olarak kalbin atardamar ve toplardamarları (koroner arter ve venler) hariç vücuttaki bütün damarları (aort, bacak, kol, karaciğer, bağırsak, böbrekler, boyun, beyin vb) ilgilendiren hastalıklar bu yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Anjiyografi

Vücuttaki herhangi bir damarın içerisine girerek, kontrast madde yardımı ile yapılan tanısal bir girişimsel yöntemidir. Arter görüntülemesi arteriografi, ven görüntülemesi venografi olarak adlandırılır. Kontrast madde olarak en sık olarak iyot bazlı ilaçlar kullanılmakla beraber CO2 (karbondioksit) kullanarak böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda da belli koşullarda görüntüleme yapmak da mümkün olmaktadır.

Balon anjioplasti/stentleme

Damardaki darlıkların veya tıkanıklıkların çeşitli çap ve özellikteki balonlar yadımıyla genişletilmesi yöntemidir. Balon anjioplastiye ilaveten damar içine kalıcı veya geçici metalik stentler (metal boru ya da kafes benzeri tıbbi protezler) yerleştirilmesi de benzer yöntemlerle yapılabilmektedir.

Bu şekilde aort anevrizmaları (damar balonlaşması), diseksiyonlar (damar duvarının yırtılması), vücuttaki herhangi bir damarda oluşan anevrizmalar, bacak-kol-baş-boyun-börek-mezenterik vb damarlardaki darlıklar ve tıkanıkların tedavisi, diyaliz fistüllerinin darlık ve tıkanıklıklarının tedavisi gibi pek çok hastalık minimal invazif olarak iyileştirilebilmektedir.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu hastalıkların tedavisinde farklı cihazlar geliştirilmiş olup değişik endikasyonlarla kulanılmaktadır; ilaç kaplı balon ya da stentler, kendinden eriyebilen stentler, kumaş kaplı stentler (stent-graft), çok uzun çaplı balonlar, çok geniş çaplı stentler, damar içi ultrasonografi cihazları vb.

Embolizasyon

Anormal damarlanmanın olduğu bir bölgeyi veya organı besleyen damarları, endovasküler yöntemler ile belli bir amaca yönelik olarak geçici ya da kalıcı olarak tıkama işlemidir.

Bu amaçlar arasında tümör tedavisi, kanamayı durdurmak, damar baloncuklarının (anevrizma) tedavisi, organ büyümesini engellemek, büyümüş organ ya da hastalıklı bölgenin küçültülmesi (myom embolizasyonu veya prostat embolşzasyonu), ameliyat öncesi damarlanmayı azaltarak kanama ihtimalini düşürmek, anormal damarlanmayı azaltmak gibi pek çok yöntem yer almaktadır.

Bu şekilde hayatı tehdit eden kanamalarda olduğu gibi hayat kurtarıcı işlemler yapılabildiği gibi, cerrahi öncesi, cerrahiye yardımcı ya da cerrahiye alternatif pek çok işlem yapılabilmektedir.

Tromboliz/Trombektomi

Damar içerisinde oluşmuş pıhtıların yine damar içerisinden ilerleyerek ilaçlar ya da mekanik bir takım cihazlar yardımı ile eritilmesi (tromboliz) ve/veya parçalanarak damar dışını çıkarılması (trombektomi) işlemleridir. Bu sayede damarın beslediği organın fonksiyonu korunabilir ya da oluşabilecek hasarlar azaltılabilir.

Kemoembolizasyon/Radyoembolizasyon

Özellikle karaciğer ve safra yollarının tümörlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu yöntemler ile tümörü besleyen damarların içerisinden ilerleyerek, kemoterapi ilaçlarını (kemoembolizasyon) ya da çok yüksek miktarda radyasyon içeren zerrecikleri (radyoembolizasyon) tümör yatağına vermek mümkün olmaktadır.

Bu sayede hedefte tedavi etkinliği en üst seviyede oluşurken, yan etkiler azaltılabilmektedir.

Diyaliz ve venöz erişim yolları

Diyaliz amacıyla geçici ya da kalıcı diyaliz kateterlerinin yerleştirilmesi, diyaliz fistüllerinin darlık veya tıkanıklıklarının tedavisi yapılabilir. Ayrıca çeşitli amaçlarla gerekli olan (kemoterapi uygulaması, damardan beslenme ihtiyacı, damardan uzun süreli ilaç uygulaması, kemik iliği/kök hücre nakli vb) merkezi toplar damar kateterleri ya da venöz portlarının yerleştirilmesi görüntüleme eşliğinde yapılabilir.

Vena kava filtre yerleştirilmesi

Bacaklarda oluşan derin ven trombozlarına bağlı görülen ve ölümcül olabilen pulmoner emboliyi (akciğere pıhtı atması) önlemek amacıyla, vücudun ana toplar damarı olan vena kava damarının içerisine geçici ya da kalıcı olarak filtre (şemsiye) yerleştirilmesi işlemidir. Bu şekilde kanın akışı engellenmezken bacaklardaki pıhtılardan koparak akciğere kaçabilecek pıhtı parçacıkları filtre tarafından yakalanabilir.

Endovenöz lazer/radyofrekans tedavileri

Bacak yüzeyel toplardamarlarında oluşan yetmezlikler ve bunlarla ilişkili varis hastalıklarının tedavisi, yine damar içinden lazer/radyofrekans yöntemleri ile yapılabilmekte ve hastaların pekçoğu ameliyat olmadan tedavi edilebilmektedir.

Kadınlardaki miyomların tedavisi

Yıllar boyunca cerrahi olarak tedavi edilen miyomların bir bölümü son zamanlarda anjiografik girişimsel yöntemler kullanılarak ameliyatsız olarak küçültülebilmekte ve ağrı, kanama gibi şikayetler azaltılabilmektedir.

Erkeklerde büyümüş prostat tedavisi

Prostatı besleyen arterlere yöenlik embolizasyon işlemleri sonrasında prostat hacminde azalma ve hastanın şikayetlerinde düzelme sağlamak mümkün olabilmektedir.

Doğumsal/Edinsel vasküler malformasyonların ve hemanjiomların tedavisi

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan, doğumsal ya da sonradan çeşitli nedenlere bağlı (travma, cerrahi vb) görülen damar yumakları ve bunlara eşlik eden iyi huylu tümörlerin tedavisi, seanslar halinde, damar içi ve damar dışı yöntemlerin birlikte kullanımı ve multidisipliner yaklaşım ile tedavi edilebilmektedir.

TIPS (Transjuguler Portosistemik Şant)

Karaciğer sirozuna bağlı oluşan, mide ve yemek borusu etrafındaki varislerden kaynaklanan hayatı tehdit eden kanamaların ve karın içerisinde biriken suyun (asit) ana sebebi, karaciğere doğru bağırsaklardan kan taşıyan portal ven denen toplardamardaki basınç yükselmesidir (portal hipertansiyon).

Bu etkileri ortadan kaldırmak amacıyla karaciğerin içerisinde yer alan ve normalde birbiriyle iştiraki bulunmayan iki toplardamar arasında köprü kurmak (by-pass yapmak) ve buraya yerleştirilecek bir stent yardımı ile portal vende yükselmiş olan basıncı düşürmek, kanama ve asit gibi siroza bağlı bulguların azalmasına ya da tamamen yok olmasına neden olur.

Bu yöntemin kısmi olarak karaciğer fonksiyonlarında iyileşme yapma ihtimali de mevcuttur.

Yabancı cisim çıkarılması

Damar içerisine yerleştirilirken ya da yerleştirildikten sonra, olması hedeflenen alandan daha başka yere doğru ilerleyen bazı cisimlerin (pekçoğu tıbbı malzeme olmak kaydıyla), damar içerisinde çeşitli kementler yardımıyla yakalanarak vücut dışına çıkarılması işlemleridir.

Çoğunlukla venöz portların ya da çeşitli kateterlerin kopması ya da kırılması sonucu, ya da bazı endovasküler malzemelerin (stent, balon, mikrosarmal vb) yer değiştirmesi sonucu görülür. Genellikle bu işlemlerin alternatifleri odukça büyük ve riskli cerrahi işlemlerdir.

Kronik pelvik ağrı ya da varikosel tedavileri

Karnın alt bölgesindeki (pelvis) toplardamarların genişlemesi sonucu üreme veya cinsel fonksiyonlarda oluşan çeşitli bozukluklar, bu toplardamarlar içerisine girilerek yapılan embolizasyon işlemleri sonucunda iyileştirilebilmektedir.

Venöz örnekleme

Endokrin sisteme ait organlarda (böbrek üstü bezi, pankreas, hipofiz vb), yeri görüntüleme yöntemleri ile net olarak belirlenemeyen ve hormon salgılayan tümörlerin yerini belirlemek amacıyla, hormonun salgılandığı toplardamarlar içerisinden kan örnekleri alınması işlemleridir.

Non-Vasküler Girişimsel Yöntemler

Biyopsi

Vücuttaki pek çok organ ya da dokunun (akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, tiroid, meme, kemik, lenf düğümü vb) görüntüleme eşiliğinde örneklenmesi hem hastalıkların tanısına yardımcı olmakta hem de çoğu işlemin lokal anestezi yardımıyla kısa sürede ve düşük riskle yapılabilmesini sağlamaktadır. Böylece özellikle damar yaralanması ve buna bağlı oluşabilecek kanamaların oranı azaltılabilmektedir.

Drenaj

Özellikle karın ve göğüs boşluklarında çeşitli enfeksiyonlar, travmalar ya da ameliyatlara bağlı oluşan sıvı ya da iltihapların kateter ya da drenler vasıtasıyla boşaltılması hayat kurtarıcı olabildiği gibi, çoğu zaman mevcut hastalığın ya da tıbbi sürecin iyileşmesine önemli katkı yapmaktadır.

Tümör tedavileri (ablasyon)

Karaciğer, akciğer, böbrek, meme, tiroid, kemik vb pekçok organda oluşan sınırlı sayıda ve büyüklükteki tümörün çeşitli büyüklükteki iğneler yardımıyla yakılması (radyofrekans veya mikrodalga ablasyon) ya da dondurulması yöntemleridir.

İşaretleme

Doku ya da organlardaki şüphe duyulan kitle veya alanların, ya da tedavi amacıyla ışınlama yapılacak bölgelerin, cerrahiye ya da radyoterapiye kılavuzluk etmesi amacıyla çeşitli belirteçler ile (mikrosarmal, tel, radyoaktif madde vb) işaretlenmesi işlemleridir.

Hepato-bilier girişimler

Karaciğer, safra yolları ve safra kesesindeki iyi huylu ve kötü huylu tıkanıkların kateterler ya da stentler yardımıyla genişletilmesi ya da çeşitli cihazlar yolu ile taşların eritilmesi ya da çıkarılması işlemleridir.

Buna sebep olan hastalıklar arasında safra yollarındaki taş ve çamurlar, ameliyata bağlı darlıklar, kanserlere bağlı darlıklar, karaciğer nakline bağlı darlıklar ve safra kaçakları, pankreas tümörleri ya da doğumsal bazı hastalıklar mevcuttur.

Üriner sistem girişimleri

Böbrekler ve mesanede oluşan darlık ve tıkanıklıkların (tümör, taş, travma ya da ameliyatlara bağlı) kateterler veya stentler yardımıyla genişletilmesi işlemleridir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Medikal Teknolojiler

Girişimsel Radyoloji biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?