Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1993 Kabataş Erkek Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2020 Özel Medicana Çamlıca Hastanesi
 • 2018 - 2019 İstinye Üniversitesi, Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü
 • 2014 - 2018 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Atakent Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2013 - 2014 İstanbul G.O.P. Taksim E.A.H. Genel Cerrahi Bölümü
 • 2011 - 2013 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. Genel Cerrahi Bölümü / Mecburi Hizmet
 • 2010 - 2011 Van Asker Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü ve Özalp 2.Hd. Tb. Reviri
 • 2010 - 2011 Karaman Ermenek Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü / Mecburi Hizmet
 • 2001 - 2004 Düzce Gölyaka Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Fıtık Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Does Robot Overcome Obesity-related Limitations of Minimally Invasive Rectal Surgery for Cancer? December 2017 Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques DOI10.1097/SLE.0000000000000500 Bayraktar O, Aytac E, Ozben V, Atasoy D, Bilgin İA, Bayraktar İE, Baca B, Hamzaoglu İH, Karahasanoglu T.
 • İntestinal Crohn Hastalığı''nda Cerrahi: Multidisipliner yaklaşımın sonuçları Turk J Surg. 2017 Deniz Atasoy, Afag Aghayeva, Erman Aytaç, İlknur Erenler, Aykut Ferhat Çelik, Bilgi Baca, Tayfun Karahasanoğlu, İsmail Hamzaoğlu
 • Geçirilmiş karın ameliyatlarının laparoskopik kolesistektomi ameliyatına etkileri. Turk J Surg. 2017 Deniz Atasoy, Afag Aghayeva, Ipek Sapci, Onur Bayraktar, Turgut Bora Cengiz, Bilgi Baca.
 • Is da Vinci® Xi better than the Vinci® Si in rectal cancer surgery? Comparison of the two generations of da Vinci® Robotic Systems Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016;26:417-23. 15. Ozben V, Cengiz TB, Atasoy D, Bayraktar O, Aghayeva A, Erguner I, Baca B, Hamzaoglu I, Karahasanoglu
 • Identification of mesenteric lymph nodes in robotic complete mesocolic excision by nearinfrared fluorescence imaging Tech Coloproctol. 2016;20:195-6. 18. Ozben V, Cengiz TB, Bayraktar O, Aghayeva A, Atasoy D, Sisman G, Baca B
 • Robotic complete mesocolic excision for splenic flexure of colon cancer Dis Colon Rectum. 2016;59:1098 ghayeva A, Baca B, Atasoy D, Bayraktar O, Ozben V, Erguner I, Hamzaoglu I, Karahasanoglu T.
 • Vascular high ligation and embryological dissection in laparoscopic restorative proctocolectomy for ulcerative colitis a video vignette Colorectal Dis. 2016;18:218-9. Atasoy D, Baca B, Ozben V, Bayraktar O, Aghayeva A, Aytac A, Karahasanoglu T, Hamzaoglu I.
 • Vascular high ligation and embryological dissection in laparoscopic restorative proctocolectomy for ulcerative colitis. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2016 Sep 14 Atasoy D, Aghayeva A, Bayraktar O, Ozben V, Baca B, Hamzaoglu I.
 • Robotic complete mesocolic excision for right-sided colon cancer. Surg Endosc. 2016;30:4624-5. Ozben V, Baca B, Atasoy D, Bayraktar O, Aghayeva A, Cengiz TB, Erguner I, Karahasanoglu T, Hamzaoglu I.
 • Kliniğimizi Değiştiren Yakın Zaman Çalışmaları ve Beklenen Yeni Çalışmalar. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013;6(2):125-30. Aydoğan F, Atasoy D, Uras C.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?